Teksti suurus:

Veesõidukite liiklemise kord Pärnu, Sauga ja Reiu jõel Pärnu linna piires

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 12

Veesõidukite liiklemise kord Pärnu, Sauga ja Reiu jõel Pärnu linna piires

Vastu võetud 15.06.2004 nr 17
jõustumine 21.06.2004

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 363 ja veeseaduse § 3 lõike 2 punkti 2 alusel.
(linnavolikogu määrus 16.06.2005 Nr.24 jõust.22.06.2005)

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib veesõidukite liiklust Pärnu linna piires järgnevalt:
  1) Pärnu jõel Kesklinna sillast ülesvoolu kuni linna piirini;
  2) Sauga jõel Siimu sillast ülesvoolu kuni linna piirini;
  3) Määrus on kehtestatud avaliku korra tagamiseks Pärnu, Sauga ja Reiu jõel.
(linnavolikogu määrus 16.06.2005 Nr.24 jõust.22.06.2005)

  (2) Veesõidukite liiklemine Pärnu jõel Kesklinna sillast allavoolu ja Sauga jõel suudmest kuni Siimu sillani on reguleeritud “Ohutu laevaliikluse eeskirjadega Pärnu sadama akvatooriumil”.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) veesõiduk - ujuvvahend veekogul liiklemiseks (purjelaud, purjejaht, paat, mootorpaat, väikelaev, võistluspurjekas, veesuusarobot, sõudepaat jt) välja arvatud laevad “Meresõiduohutuse seaduse” § 2 punktides 2, 4 ja 5 toodud tähenduses;
  2) sõudedistants - Pärnu jõel 2,8 km pikkune veeala alates Papiniidu sillast allavoolu, mis on ettenähtud sõudepaatideliiklemiseks ja tähistatud veeliiklust reguleerivate märkidega; 
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)
  3) jett - parrasteta veeturbiiniga käitatav veesõiduk kogupikkusega kuni 4 m, mida ei saa konstruktsiooniliselt käsitada paadina ja mida juhitakse sellel istudes või seistes;
  4) purjelaud - tuule jõul liikuv veesõiduk, mille taglasel puudub jäik ühendus lauaga;
  5) väikelaev - veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit, välja arvatud veesõiduk pikkusega 12-24 meetrit, mida kasutatakse majandustegevuseks, kutsetööks ja koolituseks või riigihaldusülesannete täitmiseks, spordiliidu poolt vastavalt märgistatud võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatav veesõiduk (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistluspurjekas ja muu selline).

2. peatükk VEESÕIDUKITE LIIKLEMISE KORD 

§ 3.   Veesõidukite piirkiirus

  (1) Veesõidukite lubatud suurim kiirus on 30 km/h, kui maavanem “Veeseaduse” § 18 lõike 5 alusel ei ole otsustanud teisiti. 
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud suurim kiirus ei kehti järelevalveks ja päästetöödeks kasutatavatele veesõidukitele nende kasutamisel tööülesannete täitmisel. 
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)

  (3) Töötava mootoriga veesõiduk ei tohi Pärnu linna avaliku korra eeskirjaga kehtestatud öörahu ajal sõita käesoleva määruse § 1 lõikes 1 loetletud veealal kiirusega üle 15 km/h, välja arvatud järelevalveks ja päästetöödeks kasutatavad veesõidukid nende kasutamisel tööülesannete täitmisel.

§ 4.   Veesõidukite liiklusohutuse nõuded

  (1) Käesoleva määruse § 1 lõikes 1 loetletud veealal peab veesõiduki juht täitma järgmiseid liiklusohutusalaseid nõudeid:
  1) veesõidukiga tuleb liikumissuunas liikuda jõe teljest pärisuunaliselt parempoolsel jõe osal, v.a sõudedistantsi piirkond;
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)
  2) lahknemine vastutuleva veesõidukiga toimub vasakult pardaga;
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)
  3) möödasõit eesliikuvast veesõidukist toimub üldjuhul eesliikujast vasakult;
  4) on keelatud ristata veeteed läheneva veesõiduki ees, veeteed ristata või sooritada tagasipööret on lubatud ainult mööduva veesõiduki tagant; 
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)
  5) väljumisel harujõgedest (Sauga, Reiu) on veesõiduki juht kohustatud teed andma Pärnu jõel liikuvatele veesõidukitele;
  6) (kehtetu linnavolikogu 21.04.2005 määrusega Nr.19 jõust.01.05.2005)
  7) jõel asuvatest supluskohtadest veesõidukiga möödumine jõe telgjoonest supluskoha poolt on keelatud, välja arvatud teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. 
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)
  8) veesõidukite liiklemine ei tohi segada jõel korraldatavaid sporditreeninguid ja võistlusi;
  9) tagama jões olevate nõuetekohaselt paigaldatud ja tähistatud kalapüüniste jms säilimise. 
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)

  (2) Vees olev vesilennuk peab hoiduma eemale kõikidest veesõidukitest, et mitte segada nende liiklemist. Juhul, kui tekib kokkupõrkeoht veesõidukiga, peab vesilennuk täitma käesolevat määrust kui veesõiduk.
(linnavolikogu määrus 16.06.2005 Nr.24 jõust.22.06.2005)

§ 5.   Veeteede tähistamine

  (1) Veesõidukite kasutamise keelualade, lubatud piirkiiruste jms tähistamist veeliiklust reguleerivate märkidega Pärnu linna piirides asuvatel veekogudel korraldab Pärnu Linnavalitsus “Meresõiduohutuse seaduse” alusel kehtestatud korra järgi.

  (2) Sisevete märgistamisel kasutatakse rahvusvahelise A- regiooni ujuvnavigatsioonimärgistust ja Euroopa siseveeteede koodeksi nõuetele vastavaid laevaliiklust reguleerivaid signaalmärke.

  (3) Paadisilla ja tähistatud kalapüünisega tohib tõkestada kuni kolmandiku veeliikluseks kasutatava vooluveekogu laiusest.

  (4) Pärnu jõel võib tähistada veeala, mida kasutatakse vesilennuki õhkutõusmiseks ja maandumiseks. Vesilennuki õhkutõusmisel või maandumisel peavad veesõidukid hoiduma eemale tähistatud alast.
(linnavolikogu määrus 16.06.2005 Nr.24 jõust.22.06.2005)

3. peatükk MOOTORITA VEESÕIDUKITE KASUTAMINE 

§ 6.   Sõudepaatide liiklemine

  (1) Sõudepaadid (süstad, kanuud jms), liikudes väljaspool sõudedistantsi, ei tohi segada teiste veesõidukite, sealhulgas väike- ja purjelaevade, liiklemist ega oma eelistust liiklemisel nimetatute ees. 
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)

  (2) Veesõidukitega on keelatud ohustada sõudepaatide liiklemist (tekitada nende läheduses lainetust, neile ülemääraselt läheneda vms).

§ 61.   Sõudedistants

  (1) Sõudedistantsil on tähistatud 3 sõuderada, võistluste ajal 6 rada.

  (2) Sõudedistantsil on radade vahel veesõidukitega liiklemine keelatud, välja arvatud sõudepaadid ja treenerite saatekaatrid.

  (3) Võistluste ajal on veeliiklus sõudedistantsil ja sõudedistantsiga külgneval veealal piiratud. Võistluste korraldaja peab korraldama võistluste ajal teiste veesõidukite sõudedistantsist möödumise, tagades võistlejate ohutuse. 
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)

§ 7.   Purjelauaga sõitmine

  (1) Purjelauaga on lubatud sõita valgel ajal hea nähtavuse (üle 500 m) korral, kusjuures purjelaudurid ei tohi takistada veesõidukite liiklemist ja manööverdamist.

  (2) Purjelauaga on keelatud sõita poidega piiratud ujumiskohtades ja kaldale lähemal kui 50 m.

  (3) Purjelauduril peab olema seljas ohutusvest.

§ 8.   Veesuusatamine

  (1) Veesuusatamist on lubatud Pärnu linna piires harrastada Pärnu jõel tähistatud alal Papiniidu sillast ülesvoolu kuni Reiu jõe suudmeni valgel ajal hea nähtavuse korral (üle 500 m).
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)

  (11) Veesuusatajat pukseeriva väikelaeva lubatud suurim kiirus on 50 km/h.
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)

  (2) Veesuusatajat pukseerivat väikelaeva võib juhtida vastavat tunnistust omav vähemalt 18-aastane isik, kusjuures samaaegselt peab väikelaevas olema vähemalt üks ujumisoskusega 15-aastane või vanem isik.

  (3) Veesuusatajat pukseeriva väikelaeva juht ja veesuusataja ei tohi tekitada ohtlikke situatsioone ega segada teiste veesõidukite liiklemist ning manööverdamist.

  (4) Kohtumisel teise veesõidukiga või möödumisel sellest peab veesuusataja sõitma rangelt teda pukseeriva väikelaeva kiiluvees.

  (5) Veesuusatamist on keelatud harrastada:
  1) lähemal kui 20 m kaldale;
  2) (kehtetu linnavolikogu 21.04.2005 määrusega Nr.19 jõust.01.05.2005)
  3) veepeo, veesporditreeningute, veespordi- vms ürituse alal või selle vahetus läheduses, kui see ei ole ürituse kavas;
  4) (kehtetu linnavolikogu 21.04.2005 määrusega Nr.19 jõust.01.05.2005)
  5) (kehtetu linnavolikogu 21.04.2005 määrusega Nr.19 jõust.01.05.2005)

  (6) Veesuusatajat pukseerival väikelaeval on keelatud arendada kiirust, mille puhul veesuusataja võib tõusta lahti veepinnast.

  (7) Veesuusatamisel peavad veesuusatajad ja väikelaevas olevad isikud kandma ohutus- või päästeveste.

4. peatükk MOOTORI JA/VÕI PURJEGA VARUSTATUD VEESÕIDUKITE KASUTAMINE 

§ 9.   Väike- ja purjelaevade liiklemine

  (1) Väike- ja purjelaevade liiklemine käesoleva määruse § 1 lõikes 1 loetletud veealal toimub väike- ja purjelaeva juhi omal vastutusel, lähtudes heast sõidupiirkonna tundmisest.

  (2) Väike- ja purjelaevade liiklemine Pärnu linna piires oleval veealal on lubatud ainult hea nähtavuse (üle 500 m) korral.

  (3) Väike- ja purjelaevade lubatud piirkiirus üldkasutataval veealal on 30 km/h.

  (4) Väike- ja purjelaevade lubatud piirkiirus kaldale lähemal kui 15 m on 5 km/h.

§ 10.   Jetti kasutamine

  (1) Jettidel on lubatud Pärnu jõel linna piirides liikuda valgel ajal hea nähtavuse korral (üle 500 m) piirkonnas Papiniidu sillast ülesvoolu kuni Reiu jõe suudmeni.

  (2) Jettide liiklemine Sauga ja Reiu jõel Pärnu linna piires on keelatud.

  (3) Jetti võib juhtida isik, kellel on nõuetekohane tunnistus ja kes on vähemalt 15-aastane.

  (4) Õppesõitu jettiga teostatakse kvalifitseeritud juhendaja juuresolekul ja selleks piiritletud alal.

  (5) Jettiga on keelatud sõita:
  1) lähemal kui 100 m ujumiskohtadest;
  2) veepeo, veesporditreeningute, veespordi- vms ürituse toimumise alal või selle vahetus läheduses, kui see ei ole ürituse kavas;
  3) pimedal ajal või halva nähtavuse korral (alla 500 m).

  (6) Jettijuhil ja kaassõitjal peab olema seljas päästevest.

  (7) Jett peab olema varustatud töökorras “AUTOSTOP”-iga, mille tross peab sõidu ajal olema ümber juhi käsivarre.

  (8) Piirkondades, kus on lubatud jettide liiklemine, ei tohi need segada teiste veesõidukite liiklust ega oma eelistust viimaste ees.

5. peatükk VEESPORDIÜRITUSTE KORRALDAMINE 

§ 11.   Veespordiürituste korraldamine

  (1) Veespordiürituste, s.h veepidude jms ürituste, korraldamine Pärnu linna piiridesse jääval veealal, talvel jääkattel on lubatud ainult Pärnu Linnavalitsuse kinnitatud avalike ürituste korraldamise korra kohaselt väljastatud loa alusel.

  (2) Ohutuse ürituse korraldamise ajal peab tagama üritust korraldav isik.

  (3) Veespordiürituse ajal kehtestatud veeliikluse muudatustest peab ürituse korraldaja vähemalt 1 nädal enne ürituse toimumist teatama kohalikus ajalehes.
(linnavolikogu määrus 21.04.2005 Nr.19 jõust.01.05.2005)

6. peatükk VASTUTUS 

§ 12.   Vastutus

  (1) Käesoleva määruse § 1 lõikes 1 loetletud veealal liikleja on kohustatud vältima maaomanike ja teiste veekogu ja vee kasutajate õiguste rikkumist, vee-elustiku, veekogu sängi, kallaste, vesiehitiste ja tehnovõrkude kahjustamist ning täitma kahjulike mõjutuste levimise tõkestamiseks kehtestatud nõudeid.

  (2) Käesoleva määruse nõuete ja teistest Eesti õigusaktidest tulenevate laevasõiduohutusalaste nõuete eiramise ning veesõidukite mittevastavuse eest neile kehtestatud nõuetele kannavad vastutust veesõidukite juhid ja nende omanikud seadustes sätestatud korras.

§ 13.   Veesõiduki kasutamise keeld

  Keskkonnainspektsioon ja Lääne Politseiprefektuur võivad keelata veesõiduki kasutamise, kui see ei ole nõuetekohaselt mehitatud ja varustatud ning on avastatud puudusi, mis ei taga veesõiduki ohutust.
(linnavolikogu määrus 16.06.2005 Nr.24 jõust.22.06.2005)

§ 14.   Erikorraldused

  (1) Maavanemal on õigus oma korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine, kehtestada liikluskiiruse piirang, kui liiklemine või veesõiduki suur kiirus:
  1) ohustab veeliiklust;
  2) kahjustab või võib kahjustada veekogu seisundit ning lõhkuda veekogu kaldaid;
  3) kahjustab või võib kahjustada kalavarusid või kalakoelmute seisukorda;
  4) häirib teisi veekogu kasutajaid.

  (2) Maavanema käesoleva paragrahvi lõike 1 kohased korraldused tehakse avalikult teatavaks ning nad jõustuvad ametlikus väljaandes Ametlikud teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

§ 15.   Järelevalve

  Määruse alusel teostavad järelevalvet pädevad riigiasutused.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 21. juunil 2004.

/otsingu_soovitused.json