HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lastele päevakeskuse teenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 255

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lastele päevakeskuse teenuse osutamise kord

Vastu võetud 18.11.2004 nr 29
RT IV, 29.12.2011, 13
jõustumine 01.12.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele alaealistele lastele päevakeskuse teenuse osutamist. Päevakeskus on päevast hooldamist osutav asutus.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2.  Teenuse saajad

 (1) Teenust saavad Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad alaealised lapsed, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga (edaspidi kliendid).

 (2) Teenust osutatakse hooldust vajava lapse seadusliku esindaja nõusolekul ja arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.

§ 3.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga (edaspidi teenuse osutaja) sõlmitakse teenuse korraldamise leping.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Teenuse osutaja esitatavad nõuded teenuse korraldamise ja hinna osas määratakse kindlaks teenuse korraldamise lepinguga.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (3) Teenuse osutaja ei ole klientide seaduslik esindaja.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 4.  Teenuse osutamine

 (1) Esmase teenuse vajaduse selgitavad välja teenuse osutajad.

 (2) Kõigist teenuse osutaja juurde sattunud klientidest teavitatakse esimesel võimalusel Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonda (edaspidi osakond.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (3) Edasine teenuse osutamine toimub kokkuleppel sotsiaalosakonna spetsialisti või peaspetsialistiga.

§ 5.  Teenuse kirjeldus ja eesmärk

 (1) Päevakeskuse teenuse raames pakutavad tegevused peavad soodustama klientide oskuste ja teadmiste arenemist ning ühiskondlikult aktsepteeritavate väärtushinnangute ja käitumismallide kinnistumist.

 (2) Päevased tegevused sisaldavad mängulisi elemente, klientidele pakutakse võimalust täiendada käelise tegevuse oskusi.

 (3) Vastavalt vajadusele tegeletakse ka klientide pereliikmetega, edastades teadmisi ja oskusi igapäevaelus tekkivate praktiliste probleemide lahendamiseks.

 (4) Teenuse eesmärgiks on läbi päevaste tegevuste luua eeldused isiksuse arenguks ja sellega kaasnevalt tagada klientide edasine toimetulek ning sotsiaalne integratsioon.

 (5) Teenus sisaldab järgmiseid tegevusi:
 1) klientide registreerimine ning seaduslike esindajatega kokkulepete sõlmimine;
 2) klientidele turvaliste ja arendavate, nende eale ning tervisele vastavate päevaste tegevuste organiseerimine;
 3) klientide toetamine kooliülesannete lahendamisel;
 4) klientide ja nende pereliikmete toetamine ning abistamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel;
 5) kvalifitseeritud päevaste tegevuste läbiviijate koolitamine ja juhendamine;
 6) klientidele ühe toidukorra võimaldamine;
 7) klientide ja tegevuste üle aruandluse pidamine, teenuse analüüsimine ja arendamine;
 8) koostöö erinevate laste ja peredega tegelevate spetsialistide ja organisatsioonidega.

§ 6.  Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine

  Klienti ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

3. peatükk TEENUSE OSUTAMISE LEPING 

§ 7.  Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on kliendi seadusliku esindaja ja teenuse osutaja vahel sõlmitud kahepoolne leping.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, kliendi seadusliku esindaja soovil või teenuse osutaja ettepanekul kooskõlastatult sotsiaalosakonna spetsialisti või peaspetsialistiga.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

4. peatükk TEENUSE HIND 

§ 8.  Hinna kujunemine

 (1) [Kehtetu]
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Linnavalitsuse poolt teenuse osutajale makstav teenuse osutamise hind määratakse kindlaks linnavalituse ja teenuse osutaja vahel sõlmitavas lepingus.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 9.  Teenuse eest tasumine

 (1) [Kehtetu]
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) [Kehtetu]
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (3) Teenuse osutaja poolt osutatava teenuse eest tasub linnavalitsus teenuse osutaja linna eelarvest selleks ette nähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt linnavalitsuse ja teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja mahus.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. detsembril 2004.