Teksti suurus:

Avaliku korra eeskiri

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 18

Avaliku korra eeskiri

Vastu võetud 21.04.2005 nr 18
jõustumine 01.05.2005

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 ja 363 ning looduskaitseseaduse § 42 lõike 3 alusel.
(Pärnu Linnavolikogu määrus 21.05.2009; nr 15; jõust. 01.06.2009)

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Avaliku korra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi vastavate õigusaktidega tagada Pärnu linna haldusterritooriumil kogukonna rahulik kooseksisteerimine ja turvalisus ning igaühe õigus omada avalikku kindlustunnet ja võimalus realiseerida oma õigusi, vabadusi ja kohustusi.

 (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Pärnu linna haldusterritooriumil viibivatele ja/või elavatele isikutele.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas eeskirjas on kasutatud järgmisi mõisteid:
 1) avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud ja/või piiratud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
 2) avalikku üritust käsitletakse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) määruse “Avalike ürituste korraldamise kord” tähenduses;
 3) avalik lõke on avaliku ürituse läbiviimise käigus süüdatav lõke;
 4) küttekolle on tahke, vedela või gaasilise kütuse põletamiseks ettenähtud ja suitsulõõriga ühendatud kütteseadme osa.
 5) Suplushooaeg – ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini;
 6) Supluskoht – veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks, ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt;
 7) Surfiala – tähistatud ala supluskohas (Side tänava pikendusest 500 meetrit Raeküla suunas), mida kasutatakse erinevat liiki surfispordi harrastamiseks.
 8) Veesõiduk – ujuvvahend veekogul liiklemiseks (purjelaud, purjejaht, paat, mootorpaat, väikelaev, võistluspurjekas, veesuusarobot, sõudepaat jt), välja arvatud laevad meresõiduohutuse seaduse § 2 punktides 2, 4 ja 5 toodud tähenduses.
 9) Purjelaud – tuule jõul liikuv veesõiduk, mille taglasel puudub jäik ühendus lauaga.
(Pärnu Linnavolikogu määrus 21.05.2009; nr 15; jõust. 01.06.2009)

2. peatükk Avaliku korra nõuded 

§ 3.  Öörahu

  Öörahu on:
 1) 01. september kuni 31. mai kella 23.00 kuni 07.00 ning
 2) 01. juuni kuni 31. august kella 24.00 kuni 06.00.

§ 4.  Avaliku korra tagamine

 (1) Avaliku korra tagamiseks on keelatud:
 1) avalikus kohas risustada, reostada, lärmata, kerjata, kasutada ebasündsaid väljendeid,tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet ning seada ohtu enda või teiste isikute elu või tervist;
 2) tekitada müra, s.h muusikalist müra, mis ületab õigusaktidega kehtestatud normtasemeid;
 3) avalikus kohas lõhkuda, rikkuda või muul viisil kahjustada mis tahes vara (s.h igasugune sodimine, omavoliline graffiti, kuulutuste ja teadete paigaldamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse jmt);
 4) avalikus kohas vigastada või omavoliliselt raiuda puid, põõsaid, rikkuda muru ja teekatet;
 5) viibida ilma omaniku või valdaja loata vastavalt tähistatud varisemisohtlikus või muus inimeste ohutuse tagamiseks piiratud kohas, välja arvatud ohuolukorra likvideerimiseks;
 6) müüa ja tarbida tähistatud supluskohas ja avalikel üritustel jooke klaastaaras;
 7) võtta suplushooajal tähistatud supluskohta kaasa loomi, välja arvatud selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud supluskohtades Harju, Mere ja Roostiku tänavate pikendustel, Pärnu jõe vasakkalda muuli juures ning Veteranide pargis;
 8) suplushooajal sõita tähistatud supluskoha välispiirist lähemal kui 25 meetri kaugusel ning siseneda tähistatud supluskohta mis tahes liiki veesõidukiga, välja arvatud järelevalveks ja päästetöödeks kasutatava veesõidukiga nende kasutamisel tööülesannete täitmiseks;
 9) keskrannas kasutada purjelauda suplushooajal väljaspool surfiala ning teistes supluskohtades purjelauda kasutades häirida ja/või ohustada teiste supluskohta kasutavate isikute elu, tervist ja vara.
 10) liigelda ja parkida mootorsõidukiga tähistatud supluskohas, parkides ning mujal avalikel haljasaladel, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks ja kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks Hirve, Harju, Karja ja Roostiku tänavate pikendustel Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna (edaspidi majandusosakond) kirjalikul loal. Kutselise kalapüügiõigusega isik, kelle elukoht on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn, võib kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks kasutada Side tänava pikendust ajavahemikul 1. veebruarist kuni jää lagunemiseni majandusosakonna kirjalikul loal;
 11) avalikus kohas rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma majandusosakonna kirjaliku loata;
 12) avalikus kohas paigaldada ja/või teisaldada inventari, sh lillevaase, prügiurne, pinke, valgusteid, liiklusmärke, tõkkepiirdeid, reklaamkandjaid, teabe- või mälestustahvleid ja teisi teisaldatavaid väikevorme majandusosakonna ja/või omaniku kirjaliku loata;
 13) põletada jäätmeid (prügi) ja kulu.
(Pärnu Linnavolikogu määrus 21.05.2009; nr 15; jõust. 01.06.2009)

 (2) Öörahu piirangust võib kõrvale kalduda:
 1) avariiliste tööde teostamisel;
 2) 23. juuni ja 31. detsembri ööl;
 3) linnavalitsuse loal.

 (3) Avalikus kohas laagrisse jäämine või sõiduki kasutamine elamiseks on lubatud ainult vastavalt tähistatud piirkonnas.

§ 5.  Ettevõtlusalase tegevuse korraldamine

  Igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu. Eelnimetatu eiramine kaubandustegevuse käigus võib olla aluseks tegevuskoha lahtiolekuaja piiramiseks, registreerimisest või registreeringu muutmisest keeldumiseks või registreeringu kustutamiseks majandustegevuse registris.

§ 6.  Küttekoldevälise tule tegemine

 (1) Küttekoldevälise tule tegemine on lubatud ainult territooriumi valdaja loal või vastavalt tähistatud kohas, täiskasvanud isiku juuresolekul ning tuule kiirusel kuni 1,5 m/s. Pärast lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel. Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb järgida üldisi tuleohutusnõudeid.

 (2) Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel. Avaliku lõkke peab korraldaja eelnevalt kirjalikult kooskõlastama kohaliku päästeasutusega.

 (3) Lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemise koht peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel.

 (4) Tahk-, vedel- või gaaskütusel töötavat teisaldatavat šašlõki- või grillahju või muud samalaadset seadist tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.

 (5) Kala- või lihatoodete suitsutusahi peab mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb kütusel täielikult ära põleda lasta või põlemisjäägid veega kustutada.

§ 7.  Avalike ürituste korraldamine

 (1) Avalikke üritusi tohib korraldada ainult linnavalitsuse loal ja loal märgitud tingimustel. Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine ja andmine toimub linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

 (2) Avalike ürituste korraldajad on kohustatud tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud üritus lõpeks vähemalt üks tund enne öörahu algust.

3. peatükk Vastutus 

§ 8.  Vastutus

  Avaliku korra eeskirja rikkumise eest karistatakse karistusseadustiku § 262 ja looduskaitseseaduse § 74 alusel ja korras.
(Pärnu Linnavolikogu määrus 21.05.2009; nr 15; jõust. 01.06.2009)

§ 9.  Kohtuväline menetleja

  Vastavalt väärteomenetluse seadustiku § 52 lg 3 on karistusseadustiku §-s 262 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja Politseiamet, politseiprefektuur, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei ja linnavalitsus.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 10.  Varasema määruse osaline kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 21. mai 1998 määruse nr 14 “Avaliku korra eeskirja, heakorraeeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” punkt 1.1.

§ 11.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. mail 2005.