SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 256

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord

Vastu võetud 29.06.2005 nr 27
RT IV, 29.12.2011, 19
jõustumine 04.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 53 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord sätestab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse alusel Pärnu linnaeelarvest sihtasutuses Pärnu Haigla töötavatele tervishoiutöötajatele riigi poolt tagatud õppelaenu tagasimakse osalise toetuse (edaspidi toetus) tingimused ja korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on soodustada noorte, kvalifitseeritud erialaspetsialistide tulekut sihtasutusse Pärnu Haigla linnaelanikele kvaliteetse eriarstiabi kättesaadavuse tagamiseks.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses ontervishoiutöötaja arst, õde ja ämmaemand, kes osutab ambulatoorset või statsionaarset eriarsti- ja õendusabi.

2. peatükk Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 3.   Toetuse tingimused

  (1) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) tervishoiutöötaja on saanud õppelaenu ja pärast täiskoormusega õppe lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus asunud tööle sihtasutusse Pärnu Haigla;
  2) tervishoiutöötaja on saanud diplomi meditsiinialase hariduse kohta 2000. aastal või hiljem;
  3) tervishoiutöötaja on töötanud sihtasutuses Pärnu Haigla täistööajaga vähemalt 12 kuud;
  4) tervishoiutöötaja elukoht rahvastikuregistri andmetel on registreeritud Pärnu linnas.

  (2) Toetust eraldatakse vastavalt õppelaenulepingule iga töötatud aasta (12 kuud) kohta 5 (viie) aasta vältel.

  (3) Toetuse suuruse tervishoiutöötajale määrab linnavalitsus iga-aastaselt vastavalt kinnitatud linnaeelarvele.

  (4) Toetusega katmata laenuosa ja intressid tasub tervishoiutöötaja ise.

  (5) Õppelaenu tagasimakse tähtaja kulgemise peatumisel õppelaenu toetust ei maksta.

§ 4.   Avalduse esitamine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on avaldus, mille tervishoiutöötaja esitab linnavalitsusele iga aasta 01. augustiks koos õppelaenu lepingu ja maksegraafiku koopiaga ning tõendiga sihtasutuses Pärnu Haigla töötamise kohta.

  (2) Avalduses näidatakse ära õppeasutuse lõpetamise aasta, sihtasutusse Pärnu Haigla tööleasumise aeg, ametikoht ja arvelduskonto number, kuhu toetus kanda.

  (3) Sihtasutus Pärnu Haigla esitab linnavalitsusele informatsiooni toetusele õigust omava tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse tähtaja kulgemise peatumise või töölt vabastamise kohta 5 tööpäeva jooksul.

§ 5.   Avalduse lahendamine

  (1) Linnaarst vaatab avaldused läbi ühe kuu jooksul ja esitab avaldused linnavalitsusele koos arvamusega avalduse rahuldamise kohta.

  (2) Dokumentides puuduste esinemise korral teatab linnaarst sellest avaldajale ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 päeva. Kui avaldaja ei kõrvalda tähtaja jooksul puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

§ 6.   Toetuse määramine

  Toetuse määramise otsustab linnavalitsus oma korraldusega volikogu poolt kinnitatud eelarve piires hiljemalt ühe kuu jooksul pärast avalduste saamist.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 7.   jõustumine

  Määrus jõustub 04. juulil 2005.

/otsingu_soovitused.json