Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Puu raiumiseks loa andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 20

Puu raiumiseks loa andmise kord

Vastu võetud 16.02.2006 nr 6
jõustumine 21.02.2006

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2, looduskaitseseaduse § 45 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna haldusterritooriumil kasvavate üksikpuude raiumiseks loa taotlemise ning selle väljaandmise tingimused ja kord.

  (2) Käesolev määrus ei reguleeri metsa metsaseaduse tähenduses ega viljapuude raiumise korda.

  (3) Määruses sätestatud tingimused kehtivad üksikpuudele, mille rinnasdiameeter on vähemalt 8 cm.
(linnavolikogu määrus 19.03.2009 Nr.9 jõust.01.04.2009)

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 m kõrguselt juurekaelast;
  2) puu raiumine –
a) puu likvideerimine juurekaelalt;
b) puu mõõtmete vähendamine selliselt, et puu kõrgus maapinnast jääb madalamaks kui 6 meetrit ning puu okstega võra pikkus jääb väiksemaks kui 2 meetrit;
c) puu võra vähendamine rohkem kui 25% võrra.
  3) lõikamisaeg – puude oksalõikuseks käesoleva paragrahvi punkti 2 alapunkti b ja c tähenduses sobiv periood, võttes arvesse liikide bioloogilisi iseärasusi:
a) kase ja vahtra liigid – sobiv lõikamisaeg suvi;
b) teised lehtpuud – sobiv lõikamisaeg kevadtalv, suvi;
c) oksapuud – sobiv lõikamisaeg varakevad, august.
(linnavolikogu määrus 19.03.2009 Nr.9 jõust.01.04.2009)

2. peatükk Puu raiumiseks loa taotlemine 

§ 3.   Luba

  (1) Puu raiumiseks annab loa (edaspidi luba) ning määrab raietööde tingimused Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond (edaspidi majandusosakond) taotleja poolt majandusosakonnale esitatud taotluse (edaspidi taotlus) alusel. Majandusosakonna juhataja võib puu raiumiseks lube välja andma volitada majandusosakonna linnaaednik-keskkonnateenistuse juhatajat. Loa vormi kinnitab majandusosakond.
(linnavolikogu määrus 19.03.2009 Nr.9 jõust.01.04.2009)

  (2) Tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule luba ei vormistata. Nimetatud asjaoludel teostava puu puhul tuleb teatada majandusosakonna keskkonnateenistusele (edaspidi keskkonnateenistus) maha kukkunud või ohtlike puude arv, liigid, diameetrid ja täpne asukoht esimesel võimalusel avastamise hetkest.

  (3) Keskkonnateenistus fikseerib käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud puu likvideerimise, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.
(linnavolikogu määrus 19.03.2009 Nr.9 jõust.01.04.2009)

§ 4.   Taotleja

  Taotluse võib esitada:
  1) puu kasvukoha maa-ala omanik või omaniku esindaja;
(linnavolikogu määrus 19.03.2009 Nr.9 jõust.01.04.2009)
  2) maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal kasvava puu puhul maa valitseja;
  3) Pärnu linna poolt hooldataval maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal või Pärnu linna omandis oleval maal kasvava puu puhul lepingu alusel nimetatud maadel heakorratöid tegev ettevõtja või volitatud esindaja või keskkonnateenistus.
  4) puu kasvukoha kinnistu naaberkinnistu omanik või omaniku esindaja või muu käesoleva paragrahvi punktides 2 ja 3 nimetatud isik, kui taotletakse üle piiri ulatuvate puu okste kõrvaldamist asjaõigusseaduse § 149 lõike 1 tähenduses ning sellega vähendatakse puu võra rohkem kui 25%.
(linnavolikogu määrus 19.03.2009 Nr.9 jõust.01.04.2009)

§ 5.   Taotlus

  (1) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotleja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon, e-posti aadress jms);
  2) põhjendust puu raiumiseks;
  3) informatsiooni selle kohta, et taotleja on käesoleva määruse §-s 4 nimetatud isik. Volitatud isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikirja koopia;
  4) puu äranäitamist asendiplaanil või joonist puu asukoha selgitamiseks või puu asukoha täpset kirjeldust;
  5) kinnitust selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puu raiumise järel heakord.

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 2 nimetatud põhjendust ei ole vaja esitada, kui taotletakse luba puu raiumiseks, mis on määratud raiumisele kehtiva detailplaneeringu kohaselt.

  (3) Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raiumiseks antakse luba koos ehitusloaga ning käesoleva määruse § 3 1. lõikes nimetatud taotlust selleks esitama ei pea.

  (4) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnistul, mis on kaasomandis, peab taotlusele olema lisatud kõigi kaasomanike nõusolek.
(linnavolikogu määrus 19.03.2009 Nr.9 jõust.01.04.2009)

  (41) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud korteriühistu, elamuühistu või korterihoonestusõiguse omanike mittetulundusühistu, peab taotlusele lisama vastava mittetulundusühistu pädeva organi nõusoleku.
(linnavolikogu määrus 19.03.2009 Nr.9 jõust.01.04.2009)

  (42) Kui puud soovitakse raiuda käesoleva määruse paragrahv 4 punkti 4 tähenduses, peab taotlusele lisama dokumendid, mis tõestavad, et asjaõigusseaduse § 149 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud.
(linnavolikogu määrus 19.03.2009 Nr.9 jõust.01.04.2009)

  (5) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt, on enne loa taotlemist vaja saada nõusolek puu raiumiseks kaitstava loodusobjekti valitsejalt.

  (6) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnismälestisel või muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, on enne loa taotlemist vaja saada luba puu raiumiseks Muinsuskaitseametilt.

  (7) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud veekaitsevööndis, on enne loa taotlemist vaja saada nõusolek Pärnumaa Keskkonnateenistuselt, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks.

  (8) Koopia käesoleva paragrahvi lõigetes 4-7 nimetatud dokumendist lisatakse taotlusele.

  (9) Taotluse vormi kinnitab Pärnu Linnavalitsus.

3. peatükk Loa andmine või selle andmisest keeldumine 

§ 6.   Taotluse läbivaatamine

  Puu raiumiseks loa andmise menetluses:
  1) keskkonnateenistus kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) keskkonnateenistus nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) keskkonnateenistus võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  4) majandusosakond otsustab puu raiumiseks loa andmise või selle andmisest keeldumise;
  5) keskkonnateenistus vajadusel märgistab looduses raiumisele kuuluva puu.

§ 7.   Loa andmine

  (1) Puu raiumiseks loa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab majandusosakond hiljemalt ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Puu raiumiseks antud luba kehtib 1 (üks) aasta.

§ 8.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Majandusosakond võib keelduda puu raiumiseks loa andmisest eelkõige juhtudel, kui:
  1) taotleja ei ole esitanud käesoleva määruse § 5 lõigetes 4-7 nimetatud dokumente;
  2) taotlejaks on isik, kellel puudub õigus taotlust esitada;
  3) taotleja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente või selgitusi;
  4) taotleja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel väärateks;
  5) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  6) see tuleneb seadustest.

  (2) Majandusosakond võib keelduda puu raiumiseks loa andmisest, kui kinnistu või suurema ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni.

§ 9.   Loa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Majandusosakonnal on õigus peatada loa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) ilmneb, et raiutakse loale mitte kantud puid.

  (2) Loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

4. peatükk Järelevalve 

§ 10.   Järelevalve teostaja

  Järelevalvet käesoleva määruse ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostavad Pärnu Linnavalitsuse poolt määratud ametiisikud.
(linnavolikogu määrus 19.03.2009 Nr.9 jõust.01.04.2009)

§ 11.   Vastutus

  Puu ebaseadusliku raie eest karistatakse “Looduskaitseseaduse” § 73 ja Pärnu linna heakorra eeskirja alusel.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 12.   Jõustumine

  Määrus jõustub 21. veebruaril 2006.

/otsingu_soovitused.json