Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Tervishoid

Teksti suurus:

Tervise projektide toetamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 22

Tervise projektide toetamise kord

Vastu võetud 20.04.2006 nr 20
jõustumine 26.04.2006

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 53 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Pärnu linna eelarvest Pärnu linna elanike tervist edendavate tegevustega seotud ja tervishoiuteenuste kvaliteeti parandavate projektide (edaspidi tervise projekt) toetamise tingimused ja korra.

  (2) Käesolev määrus ei reguleeri:
  1) koolitervishoiu teenuse toetamist;
  2) tervishoiuteenuse osutajale ravikindlustusega hõlmamata sotsiaalabi vajavate isikute ravikulude hüvitamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuste andmise eesmärgiks on võimalikult kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamine ning Pärnu linna elanike tervist väärtustava eluhoiaku ja teadliku terviskäitumise kujundamine

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist;
  2) tervishoiutöötaja on perearst, eriarst, õde ja ämmaemand, kui nad on registreeritud Tervishoiuametis;
  3) tervise edendamine on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine

§ 4.   Toetuse taotleja

  Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada tervishoiutöötajad ja eraõiguslikud juriidilised isikud ning Pärnu Linnavalitsuse hallatavad asutused.
(linnavolikogu määrus 07.08.2008 Nr.20 jõust.18.08.2008)

§ 5.   Toetuse valdkonnad

  Toetust võib taotleda järgmistele tervise projektidele:
  1) haigusi ennetavatele ja tervist edendavatele projektidele sh uimastiennutusalased projektid;
(linnavolikogu määrus 07.08.2008 Nr.20 jõust.18.08.2008)
  2) tervishoiutöötajate koolitus- ja investeerimisprojektidele.
(linnavolikogu määrus 07.08.2008 Nr.20 jõust.18.08.2008)

§ 6.   Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlusi saab esitada neli korda aastas – 20. jaanuariks, 20. aprilliks, 20. juuliks ja 20. oktoobriks.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) taotluse, milles märgitakse:
  1) andmed taotleja kohta
  2) projekti nimi,
  3) projekti eesmärk ja vajalikkus;
  4) projekti kestus;
  5) projekti sihtrühm,
  6) projekti lühikirjeldus,
  7) taotletav summa, projekti kogueelarve, omaosaluse suurus või kinnitused kaasfinantseerijatelt.

§ 7.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlused vaatab läbi linnaarst või uimastiennetuse peaspetsialist vastavalt oma valdkonnale, puuduste esinemise korral teatatakse sellest taotlejale ning antakse puuduste kõrvaldamiseks aega 10 päeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtaja jooksul puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse. 
(linnavolikogu määrus 07.08.2008 Nr.20 jõust.18.08.2008)

  (2) Linnaarstil või uimastiennetuse peaspetsialistil on vajadusel õigus nõuda täiendavate dokumentide esitamist.
(linnavolikogu määrus 07.08.2008 Nr.20 jõust.18.08.2008)

  (3) Linnaarst või uimastiennetuse peaspetsialist esitab taotlused linnavalitsusele koos oma arvamusega taotluse rahuldamise kohta. 
(linnavolikogu määrus 07.08.2008 Nr.20 jõust.18.08.2008)

§ 8.   Toetuse eraldamine

  Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega volikogu poolt kinnitatud eelarve piires hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

§ 9.   Lepingu sõlmimine

  (1) Lepingu toetuse saajaga sõlmib linnavalitsuse poolt volitatud isik kahe nädala jooksul, arvates linnavalitsuse korralduse jõustumisest.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saamise otstarve ja toetuse maksmise tähtajad;
  2) toetuse saaja kohustused toetuse sihipärasel kasutamisel;
  3) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  5) aruande esitamise aeg ja kord.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt.

  (2) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse üleandmist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnaarst või uimastiennetuse peaspetsialist.
(linnavolikogu määrus 07.08.2008 Nr.20 jõust.18.08.2008)

  (3) Linnavalitsus ei eralda toetust järgmise kahe aasta jooksul ja/või nõuab makstud toetuse tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel teadlikult esitanud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei ole nõuetekohaselt täitnud lepingu tingimusi.

§ 11.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 20. juuni 2002 määrus nr 21 ”Tervishoiuteenuste toetamise kord” (KO 2002, 64, 1455).

§ 12.   Jõustumine

  Määrus jõustub 26. aprillil 2006.

/otsingu_soovitused.json