Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Tervishoid

Teksti suurus:

Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 258

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamise kord

Vastu võetud 20.04.2006 nr 21
RT IV, 29.12.2011, 23
jõustumine 01.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamist.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2.  Teenuse saajad

  Teenust saavad Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad noored vanuses seitse kuni kakskümmend kuus eluaastat, kes vajavad psühholoogilist abi iseenda isiksuse, suhete, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemidega toimetulekuks (edaspidi kliendid).

§ 3.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga (edaspidi teenuse osutaja) sõlmitakse teenuse korraldamise leping.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Teenuse osutajale esitatavad nõuded teenuse korraldamise ja hinna osas määratakse kindlaks teenuse korraldamise lepinguga.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 4.  Teenuse osutamine

 (1) Esmase teenuse vajaduse selgitavad välja teenuse osutajad.

 (2) Teenuse osutamine on reeglina anonüümne ega olene kliendi soost, vanusest ning sotsiaalsest eripärast.

 (3) Teenust osutatakse Pärnu linnas selleks sobivates ruumides, mis peavad asuma klientidele teadaolevas ning kättesaadavas kohas.

§ 5.  Teenuse kirjeldus ja eesmärk

 (1) Teenus keskendub täiskasvanuks saamise spetsiifilistele probleemidele, sh enesekindlus, vanematest sõltumatuks saamine, iseolemine sõprade ringis, lähisuhete loomine, seksuaalprobleemid, probleemid koolis jne.

 (2) Teenus võimaldab kohanemisvõime ja suhtlemisoskuste täiustamist ning klientide enesehinnangu korrigeerimist.

 (3) Teenuse eesmärgiks on tõsta klientide vastupidavust stressile, eluga toimetulekuvõimet ning koostöös klientidega leida uusi vaatenurki, lahendusi ja tulevikuväljavaateid.

 (4) Teenus sisaldab järgmiseid tegevusi:
 1) klientide ärakuulamine ja informeerimine;
 2) klientide nõustamine kõrgharidusega spetsialisti, sh psühholoogi poolt;
 3) klientide nõustamine kesk-eriharidusega spetsialisti poolt;
 4) klientidepsühholoogilise nõustamise teenuse arendamine koostöös linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga;
 5) klientide ja tegevuste üle aruandluse pidamine, teenuse analüüsimine ja arendamine.

§ 6.  Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine

  Klientide ja nende pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides. Olulisel kohal on eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine, teenuse osutamise käigus ei tohi teha midagi, mis lõppkokkuvõttes võiks kliente kahjustada.

3. peatükk TEENUSE HIND 

§ 7.  Hinna kujunemine

 (1) Keskuse poolt osutatava teenuse hinna otsustab keskuse juhataja, võttes aluseks linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja ja arvestades kliendi sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning teisi juhtumiga seotud asjaolusid.

 (2) Linnavalitsuse poolt teenuse osutajale makstav teenuse osutamise hind määratakse kindlaks linnavalituse ja teenuse osutaja vahel sõlmitavas lepingus.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 8.  Teenuse eest tasumine

 (1) Keskuse poolt osutatava teenuse kulud kaetakse linna eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

 (2) Teenuse osutaja poolt osutatava teenuse eest tasub linnavalitsus teenuse osutajale linna eelarvest selleks ette nähtud vahenditest vastavalt linnavalitsuse ja teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja mahus.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. mail 2006.