SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 25

Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord

Vastu võetud 18.05.2006 nr 29
jõustumine 24.05.2006

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Pärnu linna eelarvest sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektidele (edaspidi projektid) ja mittetulundusühingutele toetuste taotlemise, taotluse läbivaatamise ning toetuse eraldamise alused.

  (2) Toetuse eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tagamisele kaasaaitamine Pärnu linnas.

§ 2.   Mõisted

  Riskigrupid käesoleva määruse mõistes on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse suhtes enim ohustatud elanikkonna grupid, sh puuetega inimesed, vanurid, lastega pered ja pikaajalised töötud.

§ 3.   Toetuse taotlejad

  Toetuse taotlejaks võivad olla eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tagamine ning riskigruppidele suunatud teenuste arendamine Pärnu linnas.

§ 4.   Toetatavad projektid

  Toetatakse riskigruppide toimetulekut toetavaid projekte. Taotleja võib toetust kasutada ainult projektis ettenähtud kulutuste katteks.

§ 5.   Tegevustoetused

  (1) Tegevustoetust on õigus taotleda Pärnu linnas sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevatel mittetulundusühingutel, kelle tegevuse sisuks on riskigruppide toimetuleku toetamine.

  (2) Tegevustoetust antakse mittetulundusühingutele nende igapäevase tegevuse toetamiseks.

§ 6.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond).

  (2) Projekti toetuse taotlusi esitatakse neli korda aastas – 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ning 10. oktoobriks.

  (3) Tegevustoetuse taotlus esitatakse üks kord aastas – 15. septembriks.

§ 7.   Taotluse vormid

  Toetuse taotlused tuleb esitada vastaval taotluse vormil, mille töötab välja ja avalikustab sotsiaalosakond Pärnu linna veebilehel. Info taotluste esitamise kohta avalikustab sotsiaalosakond kohalikus ajalehes.

§ 8.   Taotluse läbivaatamine

  Toetuse taotlused vaatab läbi Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjon.

§ 9.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus sotsiaalosakonna ettepanekul ja arvestades Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjoni seisukohta vastavalt Pärnu Linnavolikogu poolt kinnitatud projektidele ja mittetulundusühingutele toetuste andmiseks linna eelarves eraldatud vahendite ulatuses.

  (2) Tegevustoetuse eraldamine otsustatakse ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

§ 10.   Lepingu sõlmimine

  Toetuse saajaga sõlmib sotsiaalosakond lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse saamise otstarve ja toetuse maksmise tähtajad;
  3) toetuse saaja kohustused toetuse sihipärasel kasutamisel;
  4) sotsiaalosakonna õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) aruande esitamise aeg ja kord.

§ 11.   Kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja peab pidama arvestust talle linna eelarvest eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

  (2) Sotsiaalosakonnal on õigus kontrollida, kas toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lepingu tingimuste kohaselt ning nõuda seletusi ja vahearuandeid.

  (3) Linnavalitsus ei eralda toetust järgmise kahe aasta jooksul ja/või nõuab makstud toetuse tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel teadlikult esitanud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei ole nõuetekohaselt täitnud lepingu tingimusi.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) 2006. aastaks tegevustoetuse taotlusi võib esitada kuni 30. juunini 2006.

  (2) 2006. aastal tegevustoetuse eraldamine otsustatakse 1 kuu jooksul taotluste esitamise tähtpäevast arvates.

§ 13.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrus nr 29 “Pärnu linna eelarvest sotsiaalse suunitlusega projektide toetamise kord” (KO 2003, 89, 1789).

§ 14.   Jõustumine

  Määrus jõustub 24. mail 2006.

Ahti Kõo
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json