Kultuur ja sportMuinsuskaitse

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 27

Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord

Vastu võetud 19.10.2006 nr 45
jõustumine 26.10.2006

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on kaasa aidata Pärnu linna arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele.

  (2) Määrus sätestab Pärnu linna eelarvest restaureerimistoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse ning restaureerimispreemia (edaspidi preemia) määramise alused ja korra.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Ehitiseks käesoleva määruse mõistes on arhitektuuriväärtuslik, riigi kaitse all olev, Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (edaspidi muinsuskaitseala), selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuv hoone või rajatis.

  (2) Eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ja/või selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist.

  (3) Toetust makstakse teostatud tööde maksumusest kuni 50% ulatuses, mis on suunatud ehitise arhitektuuriväärtuse säilitamisele või taastamisele.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on arhitektuuriväärtuslikud, riigi kaitse all olevad, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvad ehitised.

  (2) Arhitektuuriväärtuslike, riigi kaitse all olevate, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvate ehitiste restaureerimiseks nõutava projektdokumentatsiooni kooskõlastab Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond (edaspidi planeerimisosakond), riigi kaitse all olevate ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste restaureerimiseks nõutava projektdokumentatsiooni kooskõlastab täiendavalt Muinsuskaitseamet.

  (3) Toetuse taotlemise aluseks on määruse lisas kinnitatud vormikohane taotlus, mis esitatakse planeerimisosakonnale iga aasta 1. septembriks. Taotlusi on võimalik esitada paberkandjal või edastada elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult. Toetus eraldatakse taotlusperioodile järgneval kalendriaastal teostatavatele restaureerimistöödele. Planeerimisosakond informeerib avalikkust toetuse taotlemise võimalustest vähemalt 6 kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva.
(linnavolikogu määrus 19.04.2007 Nr.11 jõust.26.04.2007)

  (4) Avaldus peab sisaldama:
  1) taotleja nime, aadressi ja sidevahendite numbreid;
  2) ehitise aadressi;
  3) tööde loetelu, milleks toetust taotletakse;
  4) taotletavat summat;
  5) panga nime ja arvelduskonto numbrit, kuhu toetus üle kanda;
  6) teiste rahastamisallikate äranäitamist.

  (5) Avaldusele kirjutab alla ehitise omanik või omanikud.

  (6) Avaldusele lisatakse:
  1) dokument projektdokumentatsiooni kooskõlastamise kohta planeerimisosakonnas ja/või Muinsuskaitseametis, kui kavandatavad tööd eeldavad projektdokumentatsiooni olemasolu.
  2) arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed);
  3) tööde kalkulatsioon;
  4) fotod ehitisest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust.

  (7) Planeerimisosakond võib avalduse edastada arvamuse saamiseks vastava eriala eksperdile või Pärnu muinsuskaitsekomisjonile (edaspidi komisjon).

§ 4.   Toetuse eraldamine ja järelevalve

  (1) Toetuse eraldamise otsustab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) oma korraldusega ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist Pärnu Linnavolikogu poolt.

  (2) Leping taotlejaga sõlmitakse pärast linnavalitsuse poolt toetuse eraldamise otsustamist. Taotluse positiivne rahastamisotsus on kehtiv 2 (kahe) kuu jooksul arvates otsuse tegemise päevast, millise aja jooksul on taotlejal õigus sõlmida planeerimisosakonnaga vormikohane leping. Lepingu vormi kinnitab planeerimisosakond. Kui toetuse taotleja ei sõlmi lepingut nimetatud aja jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja menetlus toetuse taotlemisel loetakse lõppenuks. Lepingu olulised tingimused on:
  1) lepingu objekt, millele toetus antakse;
  2) toetuse saamise otstarve ja tööde lõpetamise tähtaeg;
  3) planeerimisosakonna teenistujate õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.
(linnavolikogu määrus 19.04.2007 Nr.11 jõust.26.04.2007)

  (3) Toetus makstakse välja pärast lepingus kirjeldatud tööde lõpetamist ja heakskiitmist planeerimisosakonna poolt.

  (4) Planeerimisosakond võib nõuda toetuse saajalt tehtud tööde kohta aruannet, mis sisaldab tööde kirjeldust, materjalide ja töö maksumust ning fotosid ehitisest pärast tööde lõpetamist.

  (5) Eelarveaasta jooksul sõlmitavad lepingud peavad olema lõpetatud ja lõpparuanded kinnitatud hiljemalt sama eelarveaasta 1. novembriks.
(linnavolikogu määrus 19.04.2007 Nr.11 jõust.26.04.2007)

§ 5.   Preemia määramine

  (1) Preemia määratakse nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele arhitektuuriväärtuslikele, riigi kaitse all olevatele, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvatele ehitistele tehtud eeskuju andvate restaureerimistööde eest üks kord aastas.
(linnavolikogu määrus 19.04.2007 Nr.11 jõust.26.04.2007)

  (2) Ettepanekud preemia määramiseks teeb linnavalitsusele komisjon. Preemia määratakse linnavalitsuse korraldusega.

  (3) Komisjon võib preemia määramisel arvamuse saamiseks pöörduda vastava eriala eksperdi poole.

  (4) Preemia saajad avalikustatakse linnavalitsuse veebilehel ja kohalikus ajalehes.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) 2006. aasta preemiad määratakse 2007. aastal maikuus.
(linnavolikogu määrus 19.04.2007 Nr.11 jõust.26.04.2007)

  (2) Taotlused 2007. aastaks esitatakse 1. märtsiks 2007.

  (3) Määrus jõustub 26. oktoobril 2006.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json