Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pärnu linna poolt sihtasutuses ja mittetulundusühingus osalemise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 30

Pärnu linna poolt sihtasutuses ja mittetulundusühingus osalemise kord

Vastu võetud 19.04.2007 nr 9
jõustumine 01.05.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 35 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Pärnu linna (edaspidi linn) asutatud või linna osalusega sihtasutuses ja mittetulundusühingus asutaja- ja liikmeõiguste teostamise korra ning sihtasutuse ja mittetulundusühingu nõukogus linna esindava isiku (edaspidi linna esindaja) õigused ja kohustused.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata linna osalemisel kohaliku omavalitsuse üksuste liitudes.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) linna sihtasutus – sihtasutus, mille ainuasutaja on linn;
  2) linna osalusega sihtasutus – sihtasutus, mille üks asutaja mitmest on linn;
  3) linna osalusega mittetulundusühing – mittetulundusühing, mille liikmeks on linn;
  4) üldkoosolek – linna osalusega sihtasutuse asutajate koosolek või linna osalusega mittetulundusühingu liikmete üldkoosolek

2. peatükk ASUTAJA- VÕI LIIKMEÕIGUSTE TEOSTAMINE 

§ 3.   Asutaja- või liikmeõiguste teostaja

  (1) Linna sihtasutuses teostab asutajaõigusi Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), arvestades käesoleva määruse §-s 4 sätestatut.

  (2) Linna osalusega sihtasutuses või mittetulundusühingus määrab asutaja- või liikmeõigusi teostava isiku linnavalitsus oma korraldusega.

  (3) Linna osalusega sihtasutuses või mittetulundusühingus asutaja- või liikmeõigusi teostav isik peab asutaja- või liikmeõigusõiguste ja -kohustuste teostamisel järgima käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 4.   Volikogu pädevus

  (1) Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) otsustab:
  1) linna sihtasutuse asutamise ja põhikirja kinnitamise;
  2) linna sihtasutuse põhikirja muudatuste kinnitamise;
  3) linna sihtasutuse ühinemise ja jagunemise;
  4) linna sihtasutuse lõpetamise;
  5) asutatava sihtasutuse asutamisel ühe asutajana osalemise;
  6) mittetulundusühingus liikmena osalemise;
  7) linna osalusega sihtasutuse või mittetulundusühingu lõpetamise;
  8) linna osalusega mittetulundusühingus osalemise lõpetamise (mittetulundusühingust välja astumise).

  (2) Linnavalitsusel või asutaja- või liikmeõigusi teostaval isikul on volikogu eelnev nõusolek vajalik järgmiste küsimuste otsustamisel:
  1) linna sihtasutuse poolt äriühingus osaluse omandamine ja võõrandamine ja teise sihtasutuse asutamises osalemine;
  2) linna osalusega sihtasutuse ühinemine ja jagunemine;

  (3) Volikogu võib linnavalitsuse taotlusel või omal initsiatiivil anda asutaja- või liikmeõiguste teostajale volitusi ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata küsimustes.

§ 5.   Linnavalitsuse pädevus

  (1) Linna osalusega sihtasutuses ja mittetulundusühingus on asutaja- või liikmeõigusi teostaval isikul linnavalitsuse eelnev nõusolek vajalik järgmiste küsimuste otsustamisel:
  1) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  2) kahjumi katmiseks reservkapitali kasutamine;
  3) nõukogu või juhtorgani liikme määramine või valimine või tagasikutsumine, nõukogu või juhtorgani liikmele makstava tasu suuruse otsustamine;
  4) vara jaotusplaani heakskiitmine.

  (2) Linnavalitsus võib asutaja- või liikmeõigusi teostava isiku taotlusel või omal initsiatiivil anda asutaja- või liikmeõigusi teostavale isikule volitusi ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata küsimustes.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 loetletud küsimustes vormistatakse linnavalitsuse nõusolek või otsustus protokolli märgitava otsusena.

  (4) Käesoleva määruse § 4 1. lõikes nimetamata juhtudel vormistatakse linnavalitsuse kui linna sihtasutuses asutajaõiguste teostaja otsused linnavalitsuse korraldusena

§ 6.   Teabe vahetamine

  Linna osalusega sihtasutuses või mittetulundusühingus asutaja- või liikmeõigusi teostav isik esitab 2 nädala jooksul pärast üldkoosoleku toimumist linnavalitsusele vastava koosoleku protokolli.

3. peatükk LINNA ESINDAJA SIHTASUTUSE NÕUKOGUS JA MITTETULUNDUSÜHINGU JUHTORGANIS 

§ 7.   Linna esindaja sihtasutuse nõukogus ja mittetulundusühingu juhtorganis

  (1) Linna esindajaks linna sihtasutuse ja linna osalusega sihtasutuse nõukogus ja linna osalusega mittetulundusühingu juhtorganis loetakse isikut:
  1) kes on nimetatud linna sihtasutuse nõukogu liikmeks linnavalitsuse poolt;
  2) kes on määratud linna osalusega sihtasutuse nõukogu liikmeks linnavalitsuse või vastavas sihtasutuses asutajaõiguste teostaja poolt või tema ettepanekul;
  3) kelle määramiseks või valimiseks linna osalusega mittetulundusühingu juhtorgani liikmeks on ettepaneku teinud liikmeõigusi teostav isik.

  (2) Linna esindaja eesmärgiks sihtasutuse nõukogu ja mittetulundusühingu juhtorgani liikme ülesannete täitmisel on tagada linna kui asutaja või liikme huvide kaitse.

§ 8.   Linna esindaja määramise ja tagasikutsumise otsustamine

  (1) Linna sihtasutuse nõukogu liikmed nimetab ja kutsub tagasi linnavalitsus oma korraldusega.

  (2) Linna osalusega sihtasutuse nõukogu ja linna osalusega mittetulundusühingu juhtorgani liikmete määramisel ja tagasikutsumisel lähtutakse sihtasutuse või mittetulundusühingu põhikirjast, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 3-5 sätestatut.

  (3) Linna osalusega sihtasutuses kiidab linnavalitsus linna esindajatena nõukogusse määratavad liikmed eelnevalt heaks linnavalitsuse istungil. Linnavalitsuse otsus vormistatakse protokolli märgitava otsusena.

  (4) Kui linna osalusega sihtasutuse põhikiri näeb ette osade nõukogu liikmete määramise linna kui asutaja poolt, on linna esindaja määramise õigus vastavas sihtasutuses asutajaõigusi teostaval isikul.

  (5) Kui linna osalusega mittetulundusühingu põhikirja kohaselt valitakse juhtorgani liikmed üldkoosolekul, on liikmeõigusi teostaval isikul õigus teha ettepanek isiku nõukogu liikmeks valimiseks.

§ 9.   Linna esindaja määramise kord

  (1) Linna sihtasutuse nõukogusse linnavalitsuse poolt määratav isik esitab linnavalitsuse kantseleile oma kirjaliku nõusoleku nõukogu liikmeks oleku kohta.

  (2) Linnavalitsuse kantselei edastab pärast linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist korralduse ärakirja koos nõukogu liikme nõusolekuga vastava sihtasutuse juhatusele.

  (3) Linna osalusega sihtasutuse nõukogusse või mittetulundusühingu juhtorganisse linna esindajana määratav või valitav isik esitab oma kirjaliku nõusoleku kas linnavalitsuse kantseleile või asutaja- või liikmeõigusi teostavale isikule.

§ 10.   Linna esindaja kohustused

  (1) Linna esindaja sihtasutuse nõukogus ja mittetulundusühingu juhtorganis on kohustatud tegutsema temalt oodatava ettenägelikkuse ja pädevusega, lähtudes sihtasutuse või mittetulundusühingu eesmärkidest ning vajadusest tagada linna kui asutaja või liikme huvide kaitse.

  (2) Linna esindaja peab nõukogu või juhtorgani liikme ülesannete täitmisel:
  1) täitma nõukogu või juhtorgani töös osalemisel linnavalitsuse suuniseid;
  2) esitama linnavalitsusele või linnapeale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni nõukogu tegevuse kohta;
  3) andma linnavalitsusele või linnapeale aru oma tegevusest nõukogu või juhtorgani liikmena;
  4) esitama linnavalitsusele või linnapeale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni sihtasutuse või mittetulundusühingu tegevuse kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 sätestatud suunised tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud suuniste täitmine ei ole kohustuslik, kui suunised on selgelt vastuolus sihtasutuse või mittetulundusühingu huvidega.

§ 11.   Nõukogu koosolekutest teavitamine

  Linna sihtasutuse nõukogu esimees ning linna osalusega sihtasutuse nõukogus ja linna osalusega mittetulundusühingu juhtorganis üks linna esindaja on kohustatud esitama linnavalitsusele:
  1) nõukogu või juhtorgani koosoleku päevakorra vähemalt üks tööpäev enne koosoleku toimumist; nõukogu või juhtorgani otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata tuleb esitada otsuse eelnõu;
  2) nõukogu või juhtorgani koosoleku protokolli kohe pärast selle vormistamist; kui nõukogu või juhtorgani otsus võeti vastu koosolekut kokku kutsumata, tuleb esitada hääletusprotokoll.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2007.

Ahti Kõo
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json