SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pärnu linnas isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 35

Pärnu linnas isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Vastu võetud 20.12.2007 nr 35
jõustumine 01.01.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 26 punkti 6.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimestele isikliku abistaja teenuse osutamist.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2.   Teenuse saajad

  (1) Õigus isikliku abistaja teenuse saamiseks on isikul, kes on võimeline isiklikku abistajat oma vajadustele vastavalt välja õpetama, andma talle adekvaatseid tööjuhiseid ning kes on:
  1) liikumispuudega, nägemispuudega, liikumispuudega kerge vaimupuudega või nägemispuudega kerge vaimupuudega inimene;
  2) 18-aastane kuni vanaduspensioniealine või töölepinguga töötav vanaduspensioniealine.

  (2) Esmajärjekorras on õigustatud teenuse saajateks koolis ja tööl käivad puudega inimesed, ressursi jätkumisel kõik teised isikud, kelle on käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt õigus teenusele.

  (3) Teenust ei osutata tugevate alkoholiprobleemidega isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele, lamajatele haigetele ega isikutele, kellele on määratud hooldaja või kes saavad koduhooldusteenust.

§ 3.   Teenuse osutaja

  (1) Teenust osutab Pärnu Linnavalitsuse hallatav asutus Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus.

  (2) Teenuse osutaja sõlmib lepingud klientide ja isiklike abistajatega ning korraldab isiklikele abistajatele töötasu maksmise.

§ 4.   Teenuse eesmärk ja kirjeldus

  (1) Isikliku abistaja teenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimese abistamises neis igapäevatoimingutes, mida ta ei ole võimeline ilma kõrvalise abita sooritama. Teenuse eesmärgiks on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine.

  (2) Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes vastavalt lepingule abistab klienti füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja kliendi poolt antavatest tööjuhistest..

  (3) Isikliku abistaja põhiülesandeks on kliendi abistamine järgmistes tegevustes:
  1) liikumisel;
  2) eneseteenindamisel;
  3) spetsiifilistes toimingutes (lugemine, kirjutamine, kõnelemine vm).

  (4) Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded ja tööaja määrab klient. Tööülesanded, tööaeg ja muud teenuse osutamise tingimused, mida ei ole sätestatud käesolevas korras, määratletakse isikliku abistaja, kliendi ja teenuse osutaja vahelises lepingus. Isikliku abistaja väljaõppe eest vastutab teenuse kasutaja.

  (5) Üldjuhul leiab klient endale isikliku abistaja ise, vajadusel aitab isikliku abistaja leidmisel teenuse osutaja.

  (6) Isiklik abistaja ei või olla kliendi leibkonna- või pereliige.

3. peatükk TEENUSE OSUTAMINE 

§ 5.   Teenuse tellimine

  (1) Isikliku abistaja teenust sooviv klient esitab taotluse teenuse osutajale, kes hindab kliendi teenuse vajadust vastava hindamisinstrumendiga, et selgitada, kas klient on õigustatud isikliku abistaja teenust saama.

  (2) Õigustatud teenuse saajale osutatava teenuse mahu kinnitab teenuse osutaja poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vähemalt teenuse osutaja esindaja ning Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna esindaja. Iga kliendi teenuse vajadus ja maht vaadatakse üle vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on kliendi, isikliku abistaja ja teenuse osutaja vahel sõlmitud kolmepoolne leping.

  (2) Lepingusse märgitakse kliendile osutatavate tegevuste loetelu, maht ja kestvus.

§ 7.   Lepingu lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, kliendi soovil või teenuse osutaja ettepanekul kooskõlastatult sotsiaalosakonna peaspetsialistiga.

  (2) Leping lõpeb kliendi surma korral.

§ 8.   Teenuse hind

  (1) Teenuse hinna kehtestab Pärnu Linnavalitsus.

  (2) Pärnu linna elanikele on teenus tasuta, teenuse maksumus kaetakse teenuse osutaja eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

  (3) Teenuse osutamise ressursi jätkumisel võib teenuse osutaja osutada isikliku abistaja teenust ka väljastpoolt Pärnu linna pärit klientidele vastavalt Pärnu Linnavalitsuse poolt kehtestatud teenuse hinnale.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 20. novembri 2003 määrus nr 49 “Pärnu linnas isikliku abistaja teenuse osutamise kord”.

§ 10.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008.

Ahti Kõo
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json