KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 40

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 07.08.2008 nr 18
jõustumine 01.09.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab koerte, kasside ja teiste loomakaitseseaduse mõistes lemmikloomade (edaspidi koos loom) pidamise nõuded Pärnu linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja - isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse loom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub, kui looma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  2) hulkuv loom - loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi või märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  3) häirimine - inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) ohustamine - inimeste vara, elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  5) avalik koht - vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud või piiratud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  6) varjupaik - hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht.

2. peatükk LOOMAPIDAMISNÕUDED 

§ 3.   Loomapidamine

  (1) Looma on lubatud pidada õues piiratud territooriumil või kinnises ruumis selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidaja peab välistama looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse.

  (2) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (3) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada inimesi, vara või teisi loomi. Loomapidaja kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest, sh ka juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

  (4) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (5) Keelatud on loomade toitmine ning pidamine korterelamu avalikes ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga.

  (6) Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (7) Loomakaitseseaduses sätestatud korras äravõetud looma pidamist korraldab Pärnu linnavalitsuse majandusosakond.
(Pärnu Linnavolikogu määrus 16.09.2010; nr 32; jõust 16.09.2010)

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Koeraga rahvarohketes kohtades (sh rahvakogunemistel ja avalikel üritustel) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema peas suukorv.

  (2) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga viibida piiratud territooriumiga koeraparkides, koerte treenimisaladel ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral kohe jalutusrihma külge kinnitada.

  (3) Jalutusrihmata võib koeraga viibida avalikus kohas, kui see osutub vajalikuks teenistusülesannete täitmiseks.

  (4) Ühissõidukis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koeral, kes on süles või kandmisvahendis.

  (5) Kasse on ühissõidukis lubatud vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (6) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult avalikku kohta mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist.

  (7) Pimedal ajal peab koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi;
  2) tagama teenistuskohustusi täitva ametiisiku julgeoleku looma võimaliku ründe vastu;
  3) järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas kohe koristama avalikus kohas oma looma väljaheited;
  4) viivitamata korraldama lahti pääsenud looma püüdmist;
  5) looma teadmata põhjusel (näiteks taudikahtlusel) hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  6) inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast (ka metsloomast) kohe teatama tervisekaitse- ja veterinaarasutusse;
  7) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  8) järgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada loomal reostada avalikku kohta ja hoone ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) viibida loomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;
  3) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
  4) viibida loomaga kalmistuil;
  5) ujutada ja pesta looma avalikes purskkaevudes, tiikides ja ajavahemikul 1. juuni kuni 31. august selleks mitteettenähtud supluskohtades;
(Pärnu Linnavolikogu määrus 21.05.2009; nr 15; jõust. 01.06.2009)
  6) lubada loomal viibida laste mänguväljakutel ja liivakastides.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2, 3 ja 4sätestatudnõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 6.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist korraldab Pärnu linnavalitsuse majandusosakond.

  (2) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule.

  (3) Püütud loom paigutatakse varjupaika ning hoitakse varjupaigas vähemalt 14 päeva, arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, tasudes looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse.

  (4) Keelatud on hulkuvate loomade toitmine ja pidamine väljaspool selleks ettenähtud territooriumi.

  (5) Hulkuvate loomade tuvastatud omanikest teavitatakse Pärnu linnavalitsuse majandusosakonda.
(Pärnu Linnavolikogu määrus 16.09.2010; nr 32; jõust 16.09.2010)

3. peatükk ANDMEKOGU 

§ 7.   Koerte märgistamine ja registreerimine

  (1) Koer peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi ja kaelarihmale kinnitatud märgistust (näiteks registreerimisnumber, mikrokiibi olemasolu, omaniku telefoninumber).

  (2) Pärnu linna haldusterritooriumil peetavad koerad peavad olema registreeritud Pärnu linna lemmikloomade registris (edaspidi register). Koera registreerimisel väljastatakse omanikule registreerimistunnistus. Kassi registreerimine on soovituslik. Teised lemmikloomad võib loomapidaja soovi korral kanda lemmikloomaregistrisse.

  (3) Loomaomanik peab koera märgistama ja registreerima kümne päeva jooksul arvates päevast, mil koer sai kolmekuuseks.

  (4) Omandatud täiskasvanud koer tuleb märgistada ja registreerida kümne päeva jooksul arvates omandamisest. Kui koer on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama registri volitatud töötlejat loomaomaniku vahetumisest kümne päeva jooksul omandamise päevast.

  (5) Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik koera vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararstil kohustus loom kohapeal vaktsineerida.

  (6) Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, elukoht, telefoninumber;
  2) koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus;
  3) andmed, mida näeb ette registri põhimäärus.

  (7) Koera kadumisest või surmast peab loomaomanik 14 päeva jooksul teatama registri volitatud töötlejale.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 8.   Vastutus

  Käesoleva määruse rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel ja korras.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 21. mai 1998 määrus nr 14 “Avaliku korra eeskirja, heakorraeeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine”.

§ 10.   Üleminekusätted

  Käesoleva määruse § 7 lõiget 1 ei kohaldata koerte suhtes, kes on registreeritud enne käesoleva määruse jõustumist ning kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal.

§ 11.   Jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 01.09.2008

  (2) Käesoleva määruse 3. peatükk jõustub 01.01.2009

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json