HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2014, 110

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.02.2010 nr 9
RT IV, 29.12.2011, 47
jõustumine 22.02.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2014RT IV, 29.12.2014, 9601.01.2015

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 321 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab riigieelarve ja Pärnu linna eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra Pärnu linna üldhariduskoolides (edaspidi kool).

§ 2.  Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

 (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Pärnu linna koolide statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.
[RT IV, 29.12.2014, 96 - jõust. 01.01.2015]

 (2) Pärnu linna eelarves nähakse vajadusel ette täiendavad rahalised vahendid põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna maksumuse katmiseks.

 (3) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendeid on toitlustaja kohustatud kasutama vähemalt 2/3 ulatuses toiduainetele ja kuni 1/3 ulatuses toitlustamise korraldamise kulude katteks. Koolilõuna toetuse kasutamise osas tuleb pidada eraldi arvestust toiduainetele tehtud kulutuste ja muude kulutuste kohta kuude lõikes.

 (4) Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse ja koolilõuna toetuse kasutamise aruande vormi ning esitamise korra kehtestab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 3.  Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontrollimine

 (1) Koolilõuna toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite kasutamist kontrollib linnavalitsuse sisekontrolör.
[RT IV, 29.12.2014, 96 - jõust. 01.01.2015]

 (2) Toitlustamise korraldamist ja kvaliteeti kontrollib linnapea käskkirjaga moodustatud komisjon, kes kaasab vajadusel Terviseameti spetsialiste.

§ 4.  Ettepanekute tegemine

  Kooli hoolekogul, õpilasesindusel ja kooli juhtkonnal on õigus teha ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 5.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 22. veebruaril 2010.