ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 49

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 15.04.2010 nr 13
jõustumine 22.04.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja veeseaduse § 3 lõike 2 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib reovee kohtkäitlust, kogumismahutitest äravedu ja ühiskanalisatsiooni purgimist Pärnu linna territooriumil.

  (2) Eeskirjas reovee kohta sätestatut kohaldatakse ka fekaalide ja tehnilistesse rajatistesse kogunenud reostunud sademe-, põhja- ja pinnavee kohtkäitlusele ja äraveole.

  (3) Eeskirja ei kohaldata kui maa-ala omanikul või valdajal peab veeseaduse kohaselt olema heitvee või teiste vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vee erikasutusluba.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduses toodud tähenduses, juhul kui eeskirjast ei tulene teisiti. Lisaks kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine reovee kogumismahutitesse äraveo eesmärgil või sademevee juhtimine suublasse;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti või sademevee suublasse juhtimiseks kasutatav rajatis;
  3) reovee kogumismahuti – äravooluta rajatis reovee ja fekaalide kogumiseks;
  4) reovee äravedu – kogumismahutitesse kogutud reovee transportimine purgimissõlme;
  5) purgimine – reovee purgimissõlme väljalaskmine.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse kasutuse tingimused

  (1) Reovee kohtkäitlust võib rajada ja kasutada linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal kuni ühiskanalisatsiooni rajamiseni ja maa-ala kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga liitumiseni. Ühiskanalisatsiooniga liitumine toimub vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumise eeskirjale.

  (2) Reovee kohtkäitlust on lubatud rajada ja kasutada reovee tekkekoha maa-ala piires.

  (3) Reovee kogumismahuti tuleb ehitada selliselt, et oleks võimalik reovee takistusteta regulaarne äravedu ning pärast ühiskanalisatsiooni ehitamist maa-ala kanalisatsiooni liitmine ühiskanalisatsiooniga.

  (4) Maa-ala omanikul või valdajal tuleb taotleda Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonnalt (edaspidi majandusosakond) reovee kohtkäitluse rajamiseks ja kasutamiseks luba (edaspidi kohtkäitlusluba).

  (5) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise, hoolduse ja avariide likvideerimise eest vastutab kohtkäitlusrajatiste omanik või valdaja.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik või valdaja on kohustatud koheselt teatama majandusosakonnale igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahutite lekkest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ja tervisekaitse tagamiseks.

§ 4.   Reovee kohtkäitlusluba

  (1) Maa-ala omanik või valdaja, kes taotleb reovee kohtkäitlusluba, esitab majandusosakonnale eeskirja lisas 1 toodud vormikohase taotluse ja maa-ala plaani koos olemasolevate ja rajatavate ehitistega. Maa-ala plaan peab hõlmama kõrval asuvaid maa-alasid kuni nendel paiknevate hooneteni.

  (2) Nõuetekohase taotluse esitanud maa-ala omanikule või valdajale kohtkäitlusloa väljastamine või sellest keeldumine vormistatakse majandusosakonna otsusega kuu aja jooksul.

  (3) Kohtkäitlusloaväljastamisest keeldutakse, kui ei ole täidetud eeskirja või teiste õigusaktide tingimused või kui reovee kohtkäitlemine ohustab keskkonda või inimeste tervist.

  (4) Kohtkäitlusloas määratakse käidelda lubatava vee liik, kogus, kohtkäitlusviis ning vajadusel nõuded reoveele ja reovee kohtkäitlusrajatisele.

  (5) Kohtkäitlusluba antakse kuni viieks aastaks, kusjuures maa-ala omanik või valdaja kohustub tähtaja möödumisel liituma ühiskanalisatsiooniga, mis on rajatud vastava krundini. Kui kohtkäitlusloa aegumise tähtajaks pole ühiskanalisatsioon valminud, võib kohtkäitlusluba erandkorras pikendada.

  (6) Kohtkäitlusloa tähtaja möödudes on maa-ala omanikul või valdajal käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul õigus taotleda selle pikendamist. Kohtkäitlusloa pikendamiseks tuleb lisaks eeskirja lisas 1 toodud vormikohasele taotlusele esitada andmed kohtkäideldud reovee koguste kohta viimasel kalendriaastal ning reovee kogumismahutite kasutamisel reovee äraveodokumendid viimase kahe aasta kohta.

  (7) Kohtkäitlusluba ei pikendata kui maa-ala omanik või valdaja ei ole järginud reovee kohtkäitluse nõudeid ja tingimusi.

  (8) Kohtkäitlusluba muudetakse või tunnistatakse kehtetuks kui:
  1) see tuleneb seadusest;
  2) reovee kohtkäitluse käigus on selgunud selle ohtlikkus keskkonnale või inimeste tervisele;
  3) maa-ala omanik või valdaja ei ole järginud eeskirjas või kohtkäitlusloas sätestatud reovee kohtkäitluse tingimusi.

  (9) Reovee kohtkäitlusrajatise projekteerimine, ehitamine ja kasutusse võtmine toimub planeerimisseaduse, ehitusseaduse ja Pärnu linna ehitusmääruse kohaselt.

§ 5.   Reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovett on Pärnu linnas lubatud purgida üksnes AS Pärnu Vesi reoveepuhastusjaama territooriumil (aadressil Mõrra tn 29, Pärnu) paiknevas purgimissõlmes.

  (2) Reovee äraveo teenust osutav ettevõtja, kes ei ole vee-ettevõtjaks, peab purgimisteenuse kasutamise tõendamiseks sõlmima lepingu vee-ettevõtjaga.

  (3) Purgimiskoha kasutamise tingimused sh purgitava reovee lubatud kogused, reostusaste ja muud näitajad, purgitava reovee koguse arvestus ning purgimise eest tasu maksmine määratakse vee-ettevõtja ja reovee äraveo teenust osutava ettevõtja vahelises lepingus.

  (4) Reovee äraveo ja purgimise eest tasub teenuse tellija reovee äraveo teenust osutavale ettevõtjale vastavalt nende vahelisele lepingule või reovee äraveo maksedokumendile.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Eeskirja rikkujad kannavad vastutust kehtivates õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet käesolevas korras ja kohtkäitlusloas toodud tingimuste täitmise üle teostavad kehtivates õigusaktides ettenähtud isikud ja Pärnu Linnavalitsuse poolt määratud ametiisikud, kes võivad vajadusel kaasata spetsialiste ning eksperte.

  (3) Järelevalve teostajal on õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult või valdajalt reovee kohtkäitluse rajamise ja kasutamise nõusoleku ning kahe aasta jooksul tekkinud ja reovee kogumismahutisse kogutud reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.

  (4) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on majandusosakonnal õigus korraldada rikkuja kulul reovee kohtkäitlusrajatise nõuetele vastavusse viimine või kohtkäitlusrajatise likvideerimistähtaja ületamisel korraldada reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine.

§ 7.   Jõustumine

  (1) Määrus jõustub 22. aprill 2010.a.

  (2) Olemasoleva reovee kohtkäitlusrajatise omanik või valdaja on kohustatud viima tema poolt teostatava kohtkäitluse vastavusse käesoleva määruse nõuetega hiljemalt 31. detsembriks 2010.a.

Cardo Remmel
Volikogu esimees

Lisa 1 

/otsingu_soovitused.json