SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pärnu linnas supiköögiteenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 261

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pärnu linnas supiköögiteenuse osutamise kord

Vastu võetud 20.05.2010 nr 18
RT IV, 29.12.2011, 50
jõustumine 01.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib supiköögiteenuse osutamist Pärnu linnas.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2.  Teenuse saajad

 (1) Teenust osutatakse Pärnu linnas asuvatele toimetulekuraskustes ja elatusvahenditeta abivajavatele inimestele.

 (2) Teenust ei osutata inimestele, kes on alkoholijoobes, agressiivsed või antisanitaarse välimusega.

§ 3.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse teenuse korraldamise leping.

 (2) [Kehtetu - RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (3) Teenuse osutajale esitatavad nõuded teenuse osutamise osas määratakse kindlaks hanke tingimustes.

§ 4.  Teenuse sisu ja kirjeldus

 (1) Supiköögiteenuse eesmärgiks on tagada vältimatu abina üks toidukord päevas eelkõige neile Pärnu linnas püsivalt asuvatele inimestele, kellel puuduvad vahendid toidu ostmiseks.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (2) Teenuse osutamine toimub Pärnu linnas, teenuse osutajale kuuluvates või tema poolt kasutatavates ruumides.

 (3) Supiköök on avatud vähemalt tööpäeviti linnavalitsuse poolt määratud aegadel ja toidu jagamine toimub järjekorra alusel.

3. peatükk TEENUSE OSUTAMINE 

§ 5.  Teenuse saamise alus

  Võttes aluseks abivajaja taotluse, selgitab teenuse osutamise vajaduse välja Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) piirkonnakontori sotsiaaltöötaja. Abivajavatele inimestele on teenuse saamise aluseks määruse lisas toodud vormi kohane sotsiaalosakonna pitseriga tasuta talong ja isikut tõendav dokument.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 6.  Alusdokumentide väljastamine

 (1) Pärnu linnas püsivalt asuvatele inimestele, kellel on olemas kindel elukoht kuid puuduvad vahendid toidu ostmiseks ja ajutiselt Pärnu linnas hätta sattunud inimestele, väljastab talongi sotsiaalosakonna piirkonnakontori sotsiaaltöötaja

 (2) [Kehtetu]
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (3) Talonge ei väljastata, kui abitaotlejal on piisavalt vahendeid enda toitlustamise tagamiseks.

§ 7.  Teenuse hind

 (1) Teenuse saajatele on teenus tasuta.

 (2) Linnavalitsus tasub teenuse osutajale linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt hanke alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja mahtudele.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.  Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostatakse sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 9.  Määruse kehtestuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.  Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2010.

Lisa 1