SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 263

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Vastu võetud 17.06.2010 nr 21
RT IV, 29.12.2011, 52
jõustumine 01.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 26 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab Pärnu linnas täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra.

 (2) Käesoleva korra rakendamise eesmärgiks on puuetega isikutele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajavad abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks vajaliku abi tagamine.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Hooldatav – kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega täisealine isik, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue.
 2) Hooldaja – kohaliku omavalitsuse poolt määratud teovõimeline isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve.
 3) Hooldus – vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve tagamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega või kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.
 4) Hooldusvajadus – hooldatava abi, toetuse ja järelvalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.

2. peatükk HOOLDUSE SEADMISE TAOTLEMINE JA HOOLDAJA MÄÄRAMINE 

§ 3.  Hoolduse seadmine

 (1) Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule (edaspidi hooldatav), kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet.

 (2) Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps) või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.

 (3) Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldustvajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust.

 (4) Hooldus seatakse hooldatavale, kelle elukohana on Rahvastikuregistrisse kantud Pärnu linn ja kelle tegelik elukoht on Pärnu linn.

§ 4.  Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

 (1) Hooldajaks taotleja esitab Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond) taotluse, millele lisatakse:
 1) Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta;
 2) Taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad;
 3) Hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta.

 (2) Sotsiaalosakonna avahooldusspetsialist teeb hooldatavale kodukülastuse, mille käigus viiakse läbi hindamisintervjuu ja täidetakse hooldusvajaduse hindamise akt. Hindamise akti põhjal selgitatakse välja hooldatava hooldusvajadus ja taotleja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelvalve tagamiseks. Hindamise akti vormi kinnitab linnavalitsus oma korraldusega.

 (3) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või kui dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaalosakond taotlejale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

§ 5.  Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

 (1) Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja sotsiaalosakonna otsusega 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest.

 (2) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad hoolduse seadmise ja hooldusvajaduse hindamise tulemustest.

 (3) Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kelle alaline elukoht on Pärnu linnas või Pärnuga piirnevas kohalikus omavalitsusüksuses.

 (4) Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

 (5) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
 1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
 2) kordushindamise läbiviimise tähtajani;
 3) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

 (6) Üks hooldaja võib hooldada kuni kahte hooldatavat.

§ 6.  Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
 1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
 2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
 3) teavitama sotsiaalosakonda hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
 4) teavitama sotsiaalosakonda hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

3. peatükk HOOLDUSE SEADMISE JA HOOLDAJA MÄÄRAMISE LÕPETAMINE 

§ 7.  Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamine

 (1) Hoolduse seadmine ja/või hooldajaks määramine lõpetatakse sotsiaalosakonna otsusega kui:
 1) on ära langenud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tinginud asjaolud;
 2) hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
 3) hooldatav on paigutatud ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse;
 4) hooldatav asub alaliselt elama teise omavalitsusüksuse territooriumile;
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]
 5) isiku hooldusvajadus tagatakse muul viisil;
 6) hooldaja ei täida või ei saa täita hooldaja kohustusi;
 7) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

 (2) Käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on sotsiaalosakonnal õigus hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine omaalgatusel lõpetada.

 (3) Hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine lõpetatakse alates hooldusvajaduse möödumisest või hooldusvajaduse äralangemisest.

4. peatükk RAKENDAMINE 

§ 8.  Perekonnaseaduse alusel määratud hoolduste kehtivus

  Pärnu Linnavalitsuse korraldusega või sotsiaalosakonna otsusega perekonnaseaduse alusel seatud hooldused ja hooldaja määramised kehtivad kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani või kuni hooldusvajaduse korduvhindamise läbiviimise tulemusel uue otsuse tegemiseni.

§ 9.  Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostatakse sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.juulil 2010.