Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Pärnu linna maakasutuse infosüsteemi põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 54

Pärnu linna maakasutuse infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 17.06.2010 nr 25
jõustumine 01.07.2010

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 431, § 435 ja § 581 alusel ning arvestades Pärnu Linnavolikogu 20. juuni 2002 otsust nr 55 „Pärnu linna registrite asutamine“.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Pärnu linna maakasutuse infosüsteem on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on:
  1) arvestuse pidamine Pärnu linna haldusterritooriumil asuvate maaüksuste üle;
  2) arvestuse pidamine maaüksuse maamaksuga maksustamise tingimuste üle - maamaksuga maksustatav maa, maksuvaba maa ning maksusoodustustega maa;
  3) arvestuse pidamine maksukohustustega maakasutajate kasutuses olevate maaüksuste ja nende maksusoodustuste üle;
  4) arvestuse pidamine maaüksuse maksustamishinna arvutamiseks vajalike andmete üle;
  5) Pärnu linnavalitsuse struktuuriüksuste varustamine eelpool nimetatud informatsiooniga;
  6) Maksu- ja Tolliameti varustamine eelpool nimetatud informatsiooniga;
  7) õigustatud subjektidele maamaksu ja maksustamishinna kohta andmete esitamine;
  8) maamaksu määrade avalikustamine.

§ 2.   Andmekogu nimi

  Andmekogu ametlik nimi on “Pärnu linna maakasutuse infosüsteem” (edaspidi andmekogu), lühendatult pl-mkis.

§ 3.   Andmete töötlemise alused

  Andmekogusse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korras, topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde korras, digitaalmõõdistuste kihtide ja värvide jaotuses, käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMISE ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR 

§ 4.   Organisatsiooniline struktuur

  (1) Andmekogu asutaja on Pärnu Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja on Pärnu Linnavalitsus.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja on Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond.

  (4) Andmekogu volitatud töötleja õigusi teostab Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistus.

  (5) Andmekogu infotehnoloogilise toe tagab Pärnu Linnavalitsuse kantselei infotehnoloogia teenistus.

§ 5.   Vastutava töötleja õigused ja kohustused

  (1) Vastutav töötleja andmekogu pidamisel:
  1) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab andmekogu pidamist reguleerivate Pärnu linna õigusaktide eelnõude ning andmekogu pidamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
  3) korraldab ja juhib andmekogu arendustööde ja kasutuselevõtu teostamist ning andmekogu infrastruktuuri (riist- ja tarkvara) hankimist;
  4) korraldab ja juhib andmekogu pidamist;
  5) korraldab kasutajate haldamist;
  6) tagab juurdepääsu andmekogule;
  7) haldab andmekogus kasutatavaid klassifikaatoreid;
  8) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud probleeme;
  9) peab järelevalvet andmekogu pidamise üle;
  10) tagab andmekogu kaitsmise abinõud;
  11) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametnike ametijuhenditega.

§ 6.   Volitatud töötleja õigused ja kohustused

  (1) Volitatud töötleja andmekogu pidamisel:
  1) töötleb, sisestab ja väljastab andmeid;
  2) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  3) teostab andmekogu arendustöid;
  4) täidab vastutava töötleja korraldusi andmekogu pidamisel;
  5) vastutab andmekogusse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  6) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, andmekogu pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest;
  7) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;

  (2) Volitatud töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametnike ametijuhenditega.

3. peatükk ANDMEKOGU ÜLESEHITUS JA ANDMETE KOOSSEIS 

§ 7.   Andmekogu tehniline struktuur

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise organisatsiooniga ja mitmekihilise arhitektuuriga infotehnoloogilise infosüsteemina ning selle andmeid töödeldakse tarkvaraga, mis on välja töötatud andmekogu pidamiseks, et täita andmekogu asutamise ja kasutuselevõtu eesmärke ning tagada andmete töötlemine kaasaja nõuete kohaselt.

  (2) Andmekogus on omavahel seotud graafiline ja tekstiline osa. Andmekogu graafilise osa pidamisel on baastarkvaraks MicroStation’i programm koos tema pealisehitustega. Kasutajatele esitamiseks on lubatud graafilise informatsiooni konverteerimine teistesse andmeformaatidesse. Tekstilisi andmeid säilitatakse relatsioonilistes andmebaasides.

§ 8.   Andmekogus töödeldavate andmete struktuur

  (1) Andmekogu graafilise osa moodustab Pärnu linna digitaalne plaan L-EST97 koordinaatsüsteemis.

  (2) Andmekogu tekstiline osa koosneb järgmistest andmetest:
  1) maaüksuse andmed;
  2) maaüksuse subjektide andmed;
  3) maa maksustamishinna andmed;
  4) kitsenduste andmed.

§ 9.   Graafilise osa andmed

  Andmekogu graafilisse ossa kantavad andmed on:
  1) linnapiir;
  2) linnaosade piirid;
  3) kvartalite piirid;
  4) maaüksuste piirid;
  5) piiripunktid;
  6) piiripunktide numbrid;
  7) ehituskrundi number;
  8) kvartalite numbrid;
  9) digitaalsed M1:500 katastriüksuste mõõdistused;
  10) maamaksu tsoonide piirid;
  11) munitsipaalmaade piirid;
  12) kitsenduste piirid.

§ 10.   Tekstilise osa andmed

  Andmekogu tekstilisse ossa kantavad andmed on:
  1) maaüksuse kohta kantavad andmed:
a) registrikood – tarkvara poolt antav maaüksuse identifikaator,
b) lähiaadress või nimi,
c) linnaosa nimi,
d) kvartali number,
e) ehituskrundi number,
f) kinnistusraamatu registriosa number,
g) kinnistusraamatus registreerimise kuupäev,
h) katastritunnus,
i) maakatastris registreerimise kuupäev,
j) piiripunktide XY koordinaadid L-EST97 koordinaatsüsteemis,
k) piirimärkide vorm,
l) maaüksuse maksustatav pindala,
m) maaüksuse arvutuslik pindala,
n) ehitiste alune pindala kinnistu mõõdistamisel,
o) muu maa pindala,
p) sihtotstarve, protsent ja pindala,
r) maaomandi liik,
s) maaüksuse kohta välja antud dokumendid, väljaandja nimi, kuupäev, dokumendi number ja pealkiri,
t) andmed maaüksuse plaanide kohta: mõõdistusfirma, mõõdistaja, litsentsi number, mõõtkava, plaani vorm, plaani koostamise aeg,
u) selgitav ja täiendav tekst,
v) maksusoodustus või maksuvabastus;
  2) maaüksuse subjektide kohta kantavad andmed:
a) registrikood - tarkvara poolt antav maaüksuse identifikaator,
b) nimi või nimetus,
c) isikukood (isikukoodi puudumisel Maksu- ja Tolliameti poolt määratud fiktiivne kood) või registrikood,
d) postiaadress,
e) maaüksuse omandamise või maksukohustuse tekkimise kuupäev,
f) maaüksuse võõrandamise või maksukohusluse lõppemise kuupäev,
g) märge hoonestusõiguse või kasutusvalduse kohta,
h) hoonestusõiguse või kasutusvalduse tekkimise kuupäev,
i) hoonestusõiguse või kasutusvalduse lõppemise kuupäev,
j) haldaja,
k) omandiosa suurus,
l) maksusoodustus või maksuvabastus,
m) selgitav ja täiendav tekst;
  3) maaüksuse maksustamishinna kohta kantavad andmed:
a) maa maksustamishind (kr/m2) vastavalt maaüksuse sihtotstarbele ja pindalale,
b) ühtne maksumäär,
c) maamaksu hinnatsooni number,
d) maaüksuse maksustamishinna arvutamise valem,
e) maakasutuse kood,
f) maksumäärale vastav pindala,
g) maksumäära maksustamishind,
h) soodustuse määr,
i) pensionäri või represseeritu maksuvabastuse summa,
j) maksustamishinna akti number ja kuupäev,
k) selgitav ja täiendav tekst;
  4) kitsenduste andmed:
a) kitsenduse tüüp,
b) seadmise ja lõpetamise aeg,
c) kitsenduse seadja,
d) tähtaeg,
e) objekt (vesi, kanalisatsioon, soojus, side, elekter, põhivõrgu punktid), mille kohta kitsendus seatakse,
f) pindala.

§ 11.   Andmete õiguslik reziim

  (1) Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus, välja arvatud käesoleva määruse § 11 lõikes 2 ettenähtud juhul.

  (2) Käesoleva määruse § 10 punktides 2 ja 3 andmed on õiguslikuks aluseks maamaksu määramisel.

4. peatükk ANDMETE ESITAMINE JA ALUSDOKUMENT 

§ 12.   Andmete esitamine

  (1) Andmed registreeritakse andmekogusse volitatud töötlejale esitatud dokumentide ja andmete alusel 20 tööpäeva jooksul arvates dokumentide või andmete saamisest.

  (2) Andmed kannab andmekogusse volitatud töötleja poolt selleks määratud ametnik.

  (3) Enne graafiliste andmete andmekogusse kandmist kontrollib volitatud töötleja mõõdistustööde tegemise õigsust ja vastavust topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde korrale ja katastrimõõdistuse korrale.

  (4) Kannete tegemise aluseks olevad dokumendid ja andmed säilitab ning arhiveerib volitatud töötleja.

  (5) Andmekogusse kandmiseks esitatavate andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

§ 13.   Alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise aluseks olevateks alusdokumentideks on:
  1) linnavolikogu määrused;
  2) linnavalitsuse korraldused;
  3) maakatastri õiendid;
  4) kinnistamisotsused või kinnistusraamatu väljavõtted;
  5) kinnistusraamatu ja maakatastri muu informatsioon;
  6) notariaalselt tõestatud dokumendid;
  7) maa korralise hindamise tulemused;
  8) ehitisregistri väljavõtted;
  9) linnapiiri andmed Vabariigi Valitsuse määruste, ministeeriumi otsuste või Maa-ameti käskkirjade alusel;
  10) katastriüksuste plaanid, piiriprotokollid, katastrimõõdistamise välitööde materjalid. Digitaalplaanid katastriüksuste kohta esitatakse koos katastriüksuse plaaniga paberkandjal.
  11) lähiaadresside ja sihtotstarvete andmed Pärnu Linnavalitsuse korralduste alusel;
  12) maamaksu hinnatsoonide, tsoonide piiride ja maa väärtuse andmed Vabariigi Valitsuse või ministeeriumi määruste/otsuste alusel;
  13) kitsenduste ja servituutide andmed Pärnu Linnavalitsuse korralduste, maavanema korralduste, notariaalaktide ja kinnistamisotsuste alusel;
  14) seadustest tulenevad kitsendused, mida ei kanta kinnistusraamatusse;
  15) maamaksusoodustuste andmed Pärnu Linnavalitsuse korralduste alusel.

5. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETE MUUTMINE, EBAÕIGETE ANDMETE PARANDAMINE 

§ 14.   Tähtajad andmete muutmisel

  Volitatud töötleja teeb muudatused andmekogusse kantud andmetes 20 tööpäeva jooksul andmete Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistusele laekumist.

§ 15.   Andmete parandamine

  (1) Vea ilmnemisel andmekogusse kantud andmetes on vea avastaja kohustatud sellest kohe teavitama volitatud töötlejat, kes on kohustatud kontrollima andmete õigsust ja vajadusel vea parandama vastava teate saamisest 5 tööpäeva jooksul.

  (2) Andmekogus ebaõigete andmete avastamisel teeb andmekogu volitatud töötleja järelepärimise andmete esitajale, kes on kohustatud informeerima volitatud töötlejat õigetest andmetest ja vajadusel esitama õigeid andmeid tõendava dokumendi.

  (3) Juhul kui andmekogusse kantud andmed erinevad alusdokumentides märgitud andmetest, parandab volitatud töötleja koheselt andmekogusse kantud andmed.

  (4) Andmekogu volitatud töötleja on kohustatud väljastama ebaõigeid andmeid saanud isikutele õiged andmed.

6. peatükk ANDMETELE JUURDEPÄÄSU VÕIMALDAMISE JA SULGEMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 16.   Andmekogule juurdepääs

  (1) Andmekogusse kantud andmed on avalikud, kui juurdepääsu neile ei ole piiratud seadusega sätestatud korras.

  (2) Piiratud juurdepääsuga andmed on maaüksuse subjekti isikukood, postiaadress ning maksusoodustus või maksuvabastus, samuti andmed, mis käsitlevad andmekaitset ja andmete tehnilist töötlemist.

§ 17.   Juurdepääsuõiguste haldamine

  (1) Juurdepääs andmekogule reguleeritakse infotehnoloogiliste ja organisatsiooniliste vahenditega.

  (2) Ettepaneku juurdepääsu sulgemiseks kogu andmekogule või selle osale teeb vastutav või volitatud töötleja käesoleva määruse § 5 lõikes 2 ja § 6 lõikes 2 nimetatud ametnike kaudu, kui:
  1) ilmneb oluline kuritarvitus andmete kasutuses;
  2) ilmneb oht andmete hävimiseks;
  3) ilmneb oluline andmekogu pidamist reguleeriva õigusakti normi rikkumine;
  4) andmekogusse sisestatud andmed on valed;
  5) juurdepääsu omaja on võimaldanud oma juurdepääsu kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.

  (3) Andmekogu vastutav töötleja sulgeb andmekogule juurdepääsu käesoleva paragrahvi lõikes 2 juhtudel.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja taastab juurdepääsu andmekogule pärast sulgemise aluseks olnud asjaolude äralangemist.

§ 18.   Andmekogust andmete väljastamine

  (1) Andmekogust andmete väljastamine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel väljavõttena andmekogu andmetest digitaalselt .dgn failina ja/või paberkandjal, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 8 sätestatut.

  (2) Andmekogu graafilised osa andmed väljastatakse:
  1) serveri kaudu .dgn failidena sõlmitava lepingu alusel;
  2) väljavõttena määratud piirkonnast digitaalselt .dgn failidena või paberkandjal.

  (3) Andmekogu tekstilise osa andmed väljastatakse:
  1) väljavõttena määratud piirkonnast digitaalselt või paberkandjal;
  2) Maksu- ja Tolliametile digitaalsel kujul.

  (4) Väljavõte väljastatakse andmete taotleja poolt avaldusele lisatud skeemi alusel.

  (5) Väljavõte koostatakse üksiku maaüksuse graafilistest ja tekstilistest andmekoguandmetest. Väljavõttes ei esitata isikuandmeid, aktuaalsuse kaotanud, tähtaja ületanud ega arhiveeritud andmeid.

  (6) Väljavõtte väljastab volitatud töötleja 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse laekumisele järgnevast tööpäevast.

  (7) Piiratud juurdepääsuga andmeid väljastatakse ning nendega tutvumine on võimalik vastavalt avaliku teabe seadusele ja isikuandmete kaitse seadusele.

  (8) Andmekogu andmete väljastamine on tasuline. Tasu suuruse kehtestab vastutav töötleja. Maksu- ja Tolliametile on andmed tasuta.

§ 19.   Aktuaalsuse kaotanud andmete väljastamine

  Tähtaja ületanud või aktuaalsuse kaotanud andmeid väljastatakse tasuta kasutades infotehnoloogilisi vahendeid või väljatrükina paberkandjal. Tähtaja ületanud või aktuaalsuse kaotanud andmeid sisaldav väljavõte ei pea olema nõuetekohaselt vormistatud.

7. peatükk ANDMEKOGU SÄILIMISE JA KAITSMISE KORD 

§ 20.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Andmekogu turvaklass on K1T1S1.

  (2) Volitatud töötleja korraldab andmekoguandmete arhiivikoopia tegemise. Arhiivikoopia tehakse üks kord kvartalis. Arhiivikoopia tehakse püsivatele andmekandjatele. Arhiivikoopiat säilitatakse alaliselt vastutava töötleja juures.

8. peatükk JÄRELEVALVE ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE, ANDMEKOGU PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA ANDMEKOGU LIKVIDEERIMINE 

§ 21.   Järelvalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad andmekogu vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Andmekogu üle järelevalvet teostama määratud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja andmekogu pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja on kohustatud likvideerima andmekogu pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 22.   Andmekogu finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse Pärnu linna eelarvest.

§ 23.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Pärnu Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (3) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete hävitamine või üleandmine teise andmekogusse või säilitamiseks riiklikku arhiivi, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

9. peatükk RAKENDUSSätted 

§ 24.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 19.12.2002 määrus nr 39 “Pärnu linna maakasutuse registri pidamise põhimäärus”.

§ 25.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2010.

Cardo Remmel
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json