Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Pärnu linna plaanide ja kaardistuste infosüsteemi põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 55

Pärnu linna plaanide ja kaardistuste infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 17.06.2010 nr 26
jõustumine 01.07.2010

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 431, § 435 ja § 581 alusel ning arvestades Pärnu Linnavolikogu 20. juuni 2002 otsust nr 55 „ Pärnu linna registrite asutamine“.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Pärnu linna plaanide ja kaardistuste infosüsteem on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on:
  1) arvestuse pidamine Pärnu linna erinevates mõõtkavades graafilise info üle;
  2) graafilise teabe saamise võimaldamine;
  3) teiste Pärnu linna andmekogude digitaalse graafilise alusbaasiga varustamine.

§ 2.   Andmekogu nimi

  Andmekogu ametlik nimi on “Pärnu linna plaanide ja kaardistuste infosüsteem” (edaspidi andmekogu), lühendatult pl-plkais.

§ 3.   Andmete töötlemise alused

  Andmekogusse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korras, topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde korras, digitaalmõõdistuste kihtide ja värvide jaotuses, käesolevale põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMISE ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR 

§ 4.   Organisatsiooniline struktuur

  (1) Andmekogu asutaja on Pärnu Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja on Pärnu Linnavalitsus.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja on Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond.

  (4) Andmekogu volitatud töötleja õigusi teostab Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistus.

  (5) Andmekogu infotehnoloogilise toe tagab Pärnu Linnavalitsuse kantselei infotehnoloogia teenistus.

§ 5.   Vastutava töötleja õigused ja kohustused

  (1) Vastutav töötleja andmekogu pidamisel:
  1) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab andmekogu pidamist reguleerivate Pärnu linna õigusaktide eelnõude ning andmekogu pidamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
  3) korraldab ja juhib andmekogu arendustööde ja kasutuselevõtu teostamist ning andmekogu infrastruktuuri (riist- ja tarkvara) hankimist või rentimist;
  4) korraldab ja juhib andmekogu pidamist;
  5) korraldab kasutajate haldamist;
  6) tagab juurdepääsu andmekogule;
  7) haldab andmekogus kasutatavaid klassifikaatoreid;
  8) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud probleeme;
  9) peab järelevalvet andmekogu pidamise üle;
  10) tagab andmekogu kaitsmise abinõud;
  11) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametnike ametijuhenditega.

§ 6.   Volitatud töötleja õigused ja kohustused

  (1) Volitatud töötleja andmekogu pidamisel:
  1) töötleb, sisestab ja väljastab andmeid;
  2) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  3) teostab andmekogu arendustöid;
  4) täidab vastutava töötleja korraldusi andmekogu pidamisel;
  5) vastutab andmekogusse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  6) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, andmekogu pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest;
  7) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Volitatud töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametnike ametijuhenditega.

3. peatükk ANDMEKOGU ÜLESEHITUS JA ANDMETE KOOSSEIS 

§ 7.   Andmekogu tehniline struktuur

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise organisatsiooniga ja mitmekihilise arhitektuuriga infotehnoloogilise infosüsteemina ning selle andmeid töödeldakse tarkvaraga, mis on välja töötatud andmekogu pidamiseks, et täita andmekogu asutamise ja kasutuselevõtu eesmärke ning tagada andmete töötlemine kaasaja nõuete kohaselt.

  (2) Andmekogus on omavahel seotud graafiline ja tekstiline osa. Andmekogu graafilise osa pidamisel on baastarkvaraks MicroStation’i programm koos tema pealisehitustega. Kasutajatele esitamiseks on lubatud graafilise informatsiooni konverteerimine teistesse andmeformaatidesse. Tekstilisi andmeid säilitatakse relatsioonilistes andmebaasides.

§ 8.   Andmekogus töödeldavate andmete struktuur

  (1) Andmekogu graafilise osa moodustavad:
  1) mõõtkavas 1:5000 stereokaardistus;
  2) mõõtkavas 1:2000 stereokaardistus;
  3) M 1:2000 alusel digitaliseeritud majad koos majanumbriga;
  4) tänavate teljestik;
  5) M 1:5000 stereokaardistuse alusel linna tänavate kontuurid.

  (2) Andmekogu graafilist osa peetakse horisontaalselt L-EST97 koordinaatide süsteemis, vertikaalselt Balti 1977.a kõrgussüsteemis.

  (3) Andmekogu tekstiline osa sisaldab tänavate ja ehitiste üldandmeid.

§ 9.   Graafilise osa andmed

  Andmekogu graafilisse ossa kantavad andmed on:
  1) mõõtkavas 1:5000 stereokaardistuse digitaalsed plaanid:
a) ehitiste kiht,
b) tehnovõrkude kiht,
c) haljastuse ja kõlvikute kiht,
d) linnapiiri kiht,
e) rajatiste kiht,
f) teede ja tänavate kiht,
g) veepiiride kiht;
  2) mõõtkavas 1:2000 stereokaardistuse digitaalsed plaanid:
a) alusvõrgu kiht,
b) linnapiiri kiht,
c) hoonete kiht,
d) rajatiste kiht,
e) teede kiht,
f) raudtee kiht,
g) postide kiht,
h) aedade kiht,
i) truupide kiht,
j) puude kiht,
k) haljastuse kiht,
l) horisontaalide kiht,
m) reljeefi kiht,
n) kõrguste kiht,
o) veekogude kiht;
  3) M 1:2000 alusel digitaliseeritud majad koos majanumbriga;
  4) Tänavate teljestik. Digitaliseeritud tänavate teljestik koos tänavanimedega;
  5) M 1:5000 stereokaardistuse alusel linna tänavate kontuurid.

§ 10.   Tekstilise osa andmed

  Andmekogu tekstilisse ossa kantavad andmed on:
  1) tänava nimi;
  2) maja number;
  3) hoone tüüp, mis näitab hoone funktsiooni.

§ 11.   Andmete õiguslik reziim

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

4. peatükk ANDMETE ESITAMINE JA ALUSDOKUMENT 

§ 12.   Andmete esitamine

  (1) Andmed registreeritakse andmekogusse volitatud töötlejale esitatud dokumentide ja andmete alusel 20 tööpäeva jooksul arvates dokumendi või andmete saamisest.

  (2) Andmed kannab andmekogusse volitatud töötleja selleks määratud ametnik.

  (3) Enne graafiliste andmete andmekogusse kandmist kontrollib volitatud töötleja kameraalselt mõõdistustööde tegemise õigsust ja vastavust topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde korrale.

  (4) Kannete tegemise aluseks olevad dokumendid ja andmed säilitab ning arhiveerib volitatud töötleja.

  (5) Andmekogusse kandmiseks esitatavate andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

§ 13.   Alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise aluseks olevateks alusdokumentideks on:
  1) M 1:5000 stereokaardistus;
  2) M 1:2000 stereokaardistus;
  3) M 1:500 maa-ala plaanid ja ehitusjärgsed mõõdistused;
  4) Pärnu Linnavolikogu määrused, otsused;
  5) Pärnu Linnavalitsuse määrused, korraldused.

5. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETE MUUTMINE, EBAÕIGETE ANDMETE PARANDAMINE 

§ 14.   Tähtajad andmete muutmisel

  Volitatud töötleja teeb muudatused andmekogusse kantud andmetes:
  1) lähiaadresside, koha- ja tänavanimede osas 20 tööpäeva jooksul vastava määruse või korralduse jõustumisest;
  2) M 1:2000 plaanide ja hoonete osas 20 tööpäeva jooksul vastava mõõdistuse Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistusele laekumise kuupäevast;
  3) M1:5000 plaanide osas 20 tööpäeva jooksul stereomõõdistustöö Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistusele laekumist.

§ 15.   Andmete parandamine

  (1) Vea ilmnemisel andmekogusse kantud andmetes on vea avastaja kohustatud sellest kohe teavitama volitatud töötlejat, kes on kohustatud kontrollima andmete õigsust ja vajadusel vea parandama vastava teate saamisest 10 tööpäeva jooksul.

  (2) Volitatud töötleja võib plaanidelt kustutada lammutatud hooned, tuginedes visuaalse kontrolli tulemustele.

  (3) Juhul kui andmekogusse kantud andmed erinevad alusdokumentides märgitud andmetest, parandab volitatud töötleja koheselt andmekogusse kantud andmed.

  (4) Andmekogu volitatud töötleja on kohustatud teatama ebaõigeid andmeid saanud isikutele õiged andmed.

6. peatükk ANDMETELE JUURDEPÄÄSU VÕIMALDAMISE JA SULGEMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 16.   Andmekogule juurdepääs

  Andmekogusse kantud andmed on avalikud, kui juurdepääsu neile ei ole piiratud seadusega sätestatud korras.

§ 17.   Juurdepääsuõiguste haldamine

  (1) Juurdepääs andmekogule reguleeritakse infotehnoloogiliste ja organisatsiooniliste vahenditega.

  (2) Ettepaneku juurdepääsu sulgemiseks kogu andmekogule või selle osale teeb vastutav või volitatud töötleja käesoleva määruse § 5 lõikes 2 ja § 6 lõikes 2 nimetatud ametnike kaudu, kui:
  1) ilmneb oluline kuritarvitus andmete kasutuses;
  2) ilmneb oht andmete hävimiseks;
  3) ilmneb oluline andmekogu pidamist reguleeriva õigusakti normi rikkumine;
  4) andmekogusse sisestatud andmed on valed;
  5) juurdepääsu omaja on võimaldanud oma juurdepääsu kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.

  (3) Andmekogu vastutav töötleja sulgeb andmekogule juurdepääsu käesoleva paragrahvi lõikes 2 juhtudel.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja taastab juurdepääsu andmekogule pärast sulgemise aluseks olnud asjaolude äralangemist.

§ 18.   Andmekogust andmete väljastamine

  (1) Andmekogust andmete väljastamine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel väljavõttena andmekogu andmetest digitaalselt .dgn failina ja/või paberkandjal, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 6 sätestatut.

  (2) Andmekogu graafilised osa andmed väljastatakse:
  1) serveri kaudu .dgn failidena sõlmitava lepingu alusel;
  2) väljavõttena määratud piirkonnast digitaalselt .dgn failidena või paberkandjal.

  (3) M1:2000 ja M1:5000 digitaalne plaan on väljavõte andmekoguandmetest, mis on nõuetekohaselt vormistatud ja võimaluste piires kontrollitud digitaalne maa-ala plaan. Plaan väljastatakse andmete taotleja poolt avaldusele lisatud skeemi alusel.

  (4) Väljavõttes ei esitata tähtaja ületanud või aktuaalsuse kaotanud andmeid.

  (5) Väljavõtte väljastab volitatud töötleja 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse laekumisele järgnevast tööpäevast.

  (6) Andmekogu andmete väljastamine on tasuline. Tasu suuruse kehtestab vastutav töötleja.

§ 19.   Aktuaalsuse kaotanud andmete väljastamine

  Tähtaja ületanud või aktuaalsuse kaotanud andmeid väljastatakse tasuta kasutades infotehnoloogilisi vahendeid või väljatrükina paberkandjal. Tähtaja ületanud või aktuaalsuse kaotanud andmeid sisaldav väljavõte ei pea olema nõuetekohaselt vormistatud.

7. peatükk ANDMEKOGU SÄILIMISE JA KAITSMISE KORD 

§ 20.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Andmekogu turvaklass on K1T1S1.

  (2) Volitatud töötleja korraldab andmekoguandmete arhiivikoopia tegemise. Arhiivikoopia tehakse üks kord kvartalis. Arhiivikoopia tehakse püsivatele andmekandjatele. Arhiivikoopiat säilitatakse alaliselt vastutava töötleja juures.

8. peatükk JÄRELEVALVE ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE, ANDMEKOGU PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA ANDMEKOGU LIKVIDEERIMINE 

§ 21.   Järelvalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad andmekogu vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Andmekogu üle järelevalvet teostama määratud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja andmekogu pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja on kohustatud likvideerima andmekogu pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 22.   Andmekogu finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse Pärnu linna eelarvest.

§ 23.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Pärnu Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (3) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete hävitamine või üleandmine teise andmekogusse või säilitamiseks riiklikku arhiivi, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistada Pärnu Linnavolikogu 19.12.2002 määrus nr 38 “Pärnu linna plaanide ja kaardistuste registri pidamise põhimäärus”.

§ 25.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2010.

Cardo Remmel
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json