Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Pärnu linna geoloogiliste andmete infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 57

Pärnu linna geoloogiliste andmete infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 17.06.2010 nr 28
jõustumine 01.07.2010

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 431, § 435 ja § 581 alusel ning arvestades Pärnu Linnavolikogu 20. juuni 2002 otsust nr 55 „Pärnu linna registrite asutamine“.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Pärnu linna geoloogiliste andmete infosüsteem on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on:
  1) arvestuse pidamine Pärnu linna haldusterritooriumi geoloogiliste andmete kohta;
  2) teabe saamise võimaldamine geoloogiliste lõigete kohta;
  3) Pärnu linnavalitsuse struktuuriüksuste ja teiste asjast huvitatud isikute varustamine üldise geoloogilise informatsiooniga.

§ 2.   Andmekogu nimi

  Andmekogu ametlik nimi on “Pärnu linna geoloogiliste andmete infosüsteem” (edaspidi andmekogu), lühendatult pl-geais.

§ 3.   Andmete töötlemise alused

  Andmekogusse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, ehitusgeoloogiliste tööde tegemise korras, ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korras, topo-geodeetiliste mõõdistus-ja uurimistööde korras, digitaalmõõdistuste kihtide ja värvide jaotuses, käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMISE ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR 

§ 4.   Organisatsiooniline struktuur

  (1) Andmekogu asutaja on Pärnu Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja on Pärnu Linnavalitsus.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja on Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond.

  (4) Andmekogu volitatud töötleja õigusi teostab Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistus.

  (5) Andmekogu infotehnoloogilise toe tagab Pärnu Linnavalitsuse kantselei infotehnoloogia teenistus.

§ 5.   Vastutava töötleja õigused ja kohustused

  (1) Vastutav töötleja andmekogu pidamisel:
  1) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab andmekogu pidamist reguleerivate Pärnu linna õigusaktide eelnõude ning andmekogu pidamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
  3) korraldab ja juhib andmekogu arendustööde ja kasutuselevõtu teostamist ning andmekogu infrastruktuuri (riist- ja tarkvara) hankimist või rentimist;
  4) korraldab ja juhib andmekogu pidamist;
  5) korraldab kasutajate haldamist;
  6) tagab juurdepääsu andmekogule;
  7) haldab andmekogu kasutatavaid klassifikaatoreid;
  8) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud probleeme;
  9) teostab järelevalvet andmekogu pidamise üle;
  10) tagab andmekogu kaitsmise abinõud;
  11) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametnike ametijuhenditega.

§ 6.   Volitatud töötleja õigused ja kohustused

  (1) Volitatud töötleja andmekogu pidamisel:
  1) töötleb, sisestab ja väljastab andmeid;
  2) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks;
  3) teostab andmekogu arendustöid;
  4) täidab vastutava töötleja korraldusi andmekogu pidamisel;
  5) vastutab andmekogu kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  6) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, andmekogu pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest;
  7) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Volitatud töötleja õigusi omavaid ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametnike ametijuhenditega.

3. peatükk ANDMEKOGU ÜLESEHITUS JA ANDMETE KOOSSEIS 

§ 7.   Andmekogu tehniline struktuur

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise organisatsiooniga ja mitmekihilise arhitektuuriga infotehnoloogilise infosüsteemina ning selle andmeid töödeldakse tarkvaraga, mis on välja töötatud andmekogu pidamiseks, et täita andmekogu asutamise ja kasutuselevõtu eesmärke ning tagada andmete töötlemine kaasaja nõuete kohaselt.

  (2) Andmekogu on omavahel seotud graafiline ja tekstiline osa. Andmekogu graafilise osa pidamisel on baastarkvaraks MicroStation programm koos selle pealisehitustega. Kasutajatele esitamiseks on lubatud graafilise informatsiooni konverteerimine teistesse andmeformaatidesse. Tekstilisi andmeid säilitatakse relatsioonilistes andmebaasides.

§ 8.   Andmekogus töödeldavate andmete struktuur

  (1) Andmekogu graafilise osa moodustab:
  1) geoloogiliste uuringualade plaan objekti piiridega;
  2) Pärnu linna L-EST97 koordinaatsüsteemis digitaalsele plaanile koordinaatide ja tingmärkidega kantud puuraukude asukohad;
  3) Vertikaalsed lõiked Balti 1977 a kõrguslikus süsteemis.

  (2) Andmekogu tekstiline osa koosneb:
  1) taotluse andmed;
  2) lähteülesande andmed;
  3) geoloogilise töö andmed.

§ 9.   Graafilise osa andmed

  Andmekogu graafilisse ossa kantavad andmed on:
  1) geoloogiliste uuringualade üldplaan objekti piiridega;
  2) tingmärgiga tähistatud puurauk XY koordinaadiga.

§ 10.   Tekstilise osa andmed

  Tekstilisse andmekoguossa kantavad andmed on :
  1) taotluse andmed:
a) loa taotleja,
 b) uuringu nimetus,
 c) objekti asukoht,
 d) rajamissügavus,
 e) uuringu punktide arv, nimetus,
 f) töö läbiviimise aeg;
  2) teatis:
a) teatise taotleja,
 b) objekti asukoht,
 c) varem teostatud tööd antud objektil;
  3) lähteülesande andmed:
a) lähteülesande number,
 b) kuupäev,
 c) taotleja,
 d) töö liik,
 e) puuraukude ja penetreerimiste arv,
 f) maksimaalne sügavus,
 g) lisatingimused;
  4) geoloogilise töö andmed:
a) töö teostamise aeg,
 b) lähteülesande number ja kuupäev,
 c) töö number,
 d) objekti asukoht,
 e) teostatava töö liik,
 f) töö teostaja,
 g) reostusohu olemasolu,
 h) rajamissügavus,
 i) puuraukude arv,
 j) penetratsioonide arv,
 k) arhiivi number,
 l) varasemad tööd,
 m) puuraukude ja penetreerimiste XY koordinaadid,
 n) maapinna kõrgus,
 o) geoloogilised kihid,
 p) geoloogiliste kihtide sügavused,
 r) pinnavee sügavus.

§ 11.   Andmete õiguslik reziim

  (1) Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Geoloogilisi vertikaallõikeid on lubatud kasutada üld-ja detailplaneeringute koostamise lähtematerjalina. Vertikaallõikeid ei tohi kasutada projekteerimise lähtematerjalina.

4. peatükk ANDMETE ESITAMINE JA ALUSDOKUMENT 

§ 12.   Andmete esitamine

  (1) Andmed registreeritakse andmekogusse volitatud töötlejale esitatud dokumentidelt ja andmetelt 20 tööpäeva jooksul arvates dokumendi või andmete saamisest.

  (2) Andmed kannab andmekogusse volitatud töötleja selleks määratud ametnik.

  (3) Kannete tegemise aluseks olevad dokumendid ja andmed säilitab ning arhiveerib andmekogusse volitatud töötleja.

  (4) Andmekogusse kandmiseks esitatavate andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

§ 13.   Alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise aluseks olevateks alusdokumentideks on:
  1) geoloogilise töö taotlus;
  2) teatis;
  3) lähteülesanne;
  4) geoloogiliste uurimistööde toimikud.

5. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETE MUUTMINE, EBAÕIGETE ANDMETE PARANDAMINE 

§ 14.   Tähtajad andmete muutmisel

  Volitatud töötleja teeb muudatused andmekogusse kantud andmetes 20 tööpäeva jooksul pärast geoloogilise uurimistöö toimiku Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistusele laekumist.

§ 15.   Andmete parandamine

  (1) Vea ilmnemisel andmekogussekantud andmetes on vea avastaja kohustatud sellest kohe teavitama volitatud töötlejat, kes on kohustatud kontrollima andmete õigsust ja vajadusel vea parandama vastava teate saamisest 10 tööpäeva jooksul.

  (2) Andmekogusebaõigete andmete avastamisel teeb andmekogu volitatud töötleja järelepärimise andmete esitajale, kes on kohustatud informeerima volitatud töötlejat õigetest andmetest ja vajadusel esitama õigeid andmeid tõendava dokumendi.

  (3) Juhul kui andmekogusse kantud andmed erinevad alusdokumentides märgitud andmetest, parandab volitatud töötleja koheselt andmekogusse kantud andmed.

  (4) Andmekogu volitatud töötleja on kohustatud väljastama ebaõigeid andmeid saanud isikutele õiged andmed.

6. peatükk ANDMETELE JUURDEPÄÄSU VÕIMALDAMISE JA SULGEMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 16.   Andmekogule juurdepääs

  Andmekogusse kantud andmed on avalikud, kui juurdepääsu neile ei ole piiratud seadusega sätestatud korras.

§ 17.   Juurdepääsuõiguste haldamine

  (1) Juurdepääs andmekogule reguleeritakse infotehnoloogiliste ja organisatsiooniliste vahenditega.

  (2) Ettepaneku juurdepääsu sulgemiseks kogu andmekogule või selle osale teeb vastutav või volitatud töötleja käesoleva määruse § 5 lõikes 2 ja § 6 lõikes 2 nimetatud ametnike kaudu, kui:
  1) ilmneb oluline kuritarvitus andmete kasutuses;
  2) ilmneb oht andmete hävimiseks;
  3) ilmneb oluline andmekogu pidamist reguleeriva õigusakti normi rikkumine;
  4) andmekogusse sisestatud andmed on valed;
  5) juurdepääsu omaja on võimaldanud oma juurdepääsu kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.

  (3) Andmekogu vastutav töötleja sulgeb andmekogule juurdepääsu käesoleva paragrahvi lõikes 2 juhtudel.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja taastab juurdepääsu andmekogule pärast sulgemise aluseks olnud asjaolude äralangemist.

§ 18.   Andmekogust andmete väljastamine

  (1) Andmekogust andmete väljastamine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel väljavõttena andmekogu andmetest digitaalselt .dgn failina ja/või paberkandjal, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 4 sätestatut.

  (2) Geoloogilise uuringu andmed on väljavõte andmekoguandmetest puuraukude asukohtade ja puuraukude vaheliste vertikaallõigetega. Väljavõte väljastatakse andmete taotleja poolt avaldusele lisatud skeemi alusel.

  (3) Väljavõtte väljastab volitatud töötleja 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse laekumisele järgnevast tööpäevast.

  (4) Andmekogu andmete väljastamine on tasuline. Tasu suuruse kehtestab vastutav töötleja.

7. peatükk ANDMEKOGU SÄILIMISE JA KAITSMISE KORD 

§ 19.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Andmekogu turvaklass on K1T1S1.

  (2) Volitatud töötleja korraldab andmekogu andmete arhiivikoopia tegemise. Arhiivikoopia tehakse üks kord kvartalis. Arhiivikoopia tehakse püsivatele andmekandjatele. Arhiivikoopiat säilitatakse alaliselt vastutava töötleja juures.

8. peatükk JÄRELEVALVE ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE, ANDMEKOGU PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA ANDMEKOGU LIKVIDEERIMINE 

§ 20.   Järelvalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad andmekogu vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Andmekogu üle järelevalvet teostama määratud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja andmekogu pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, saada teavet andmekogu andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja on kohustatud likvideerima andmekogu pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 21.   Andmekogu finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse Pärnu linna eelarvest.

§ 22.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Pärnu Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (3) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete hävitamine või üleandmine teise andmekogusse või säilitamiseks riiklikku arhiivi, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistada Pärnu Linnavolikogu 19.12.2002 määrus nr 40 “Pärnu linna geoloogiliste tööde registri pidamise põhimäärus”.

§ 24.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2010.

Cardo Remmel
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json