Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu Linnaorkestri põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 61

Pärnu Linnaorkestri põhimäärus

Vastu võetud 30.11.2010 nr 42
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, etendusasutuse seaduse § 4 lõike 2, Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 21 „Pärnu linna põhimääruse“ § 56 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja õiguslik seisund

  Pärnu Linnaorkester (edaspidi orkester) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav etendusasutus, kes juhindub oma tegevuses etendusasutuse seadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest. Orkester on Pärnu Filharmoonia õigusjärglane.

§ 2.   Asukoht

  Orkester asub Pärnus. Orkestri postiaadress on Nikolai 3, Pärnu, postiindeks 80010.

2. peatükk TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 3.   Eesmärgid

  Orkestri põhieesmärgiks on professionaalse muusikakultuuri edendamine Pärnu linnas.

§ 4.   Ülesanded

  Orkestri ülesanded on:
  1) rahvuskultuuri rikastamine süvamuusika propageerimise kaudu;
  2) hooaja kujundamine kontsertide planeerimise, korraldamise ja esitamise kaudu;
  3) tööprojektide algatamine ja läbiviimine koostöös heliloojate, salvestusi ja plaadistusi teostavate institutsioonide ja teiste asutustega;
  4) orkestri repertuaari ja tegevust tutvustavate trükiste kirjastamine, levitamine ja säilitamine;
  5) linnale olulistel traditsioonilistel avalikel üritustel ja kontsertidel esinemine.

§ 5.   Töö planeerimise alused

  (1) Orkestri töö planeerimise aluseks on orkestri arengukava tegevuskava, mille alusel koostatakse repertuaari- ja tööplaan.

  (2) Repertuaariplaani koostab peadirigent ja kinnitab loomenõukogu ettepaneku alusel direktor kalendriaastaks.

  (3) Orkestri tööplaani koostavad direktor ja peadirigent. Orkestri tööplaan kooskõlastatakse orkestri loomenõukogu ja linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning kinnitatakse vastava ala abilinnapea poolt iga aasta 01. novembriks järgmiseks kalendriaastaks.

§ 6.   Põhimõtted

  Orkestril on õigus:
  1) osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ning korraldada põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust. Tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.
  2) kutsuda orkestri juurde (välis-) esinejaid (dirigendid, solistid, õpetajad, orkestrandid jne);
  3) anda kontserte ning salvestada muusikat vastavalt tellijatega sõlmitud lepingutele;
  4) korraldada oma esinemisi Eestis ja välisriikides;
  5) olla organisatsioonide liige;
  6) korraldada konkursse ja meistrikursusi.

§ 7.   Arengukava

  (1) Orkester koostab kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning Pärnu linna arengukavaga orkestri arengukava neljaks aastaks. Arengukavas määratakse orkestri tegevuse missioon, eesmärgid, arengu põhisuunad, üldine tegevuskava ja vahendid ning arengukava uuendamise kord. Arengukava koostamise ja uuendamise eest vastutab orkestri direktor.

  (2) Arengukava kiidavad heaks orkestri peadirigent ja loomenõukogu.

  (3) Arengukava kooskõlastab linnavalitsus.

  (4) Arengukava kinnitab orkestri direktor.

3. peatükk JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

§ 8.   Juhtimine

  (1) Administratiivselt juhib orkestri tööd direktor ja kunstiliselt peadirigent.

  (2) Direktori vaba ametikohta täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Peadirigendi vaba ametikoha täitmiseks võib vajadusel kuulutada avaliku konkursi. Konkursi tingimused ja korra kehtestab ning konkursi viib läbi linnavalitsus.

§ 9.   Direktor

  (1) Orkestri direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.

  (2) Orkestri direktor:
  1) juhib orkestri tegevust vastavalt käesolevale põhimäärusele ja vastutab orkestrile pandud ülesannete täitmise, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest;
  2) võtab tööle orkestri töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
  3) määrab kindlaks töötajate töökohustused, töötasud ja kinnitab ametijuhendid;
  4) esindab orkestrit ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  5) sõlmib lepinguid ja sooritab muid põhimäärusest, töölepingust ja ametijuhendist tulenevaid tehinguid temale kinnitatud eelarve piires;
  6) kasutab kooskõlas õigusaktidega orkestri valduses olevat linnavara ja rahalisi vahendeid sihipäraselt ja otstarbekalt;
  7) annab oma pädevuse piires välja käskkirju;
  8) kinnitab orkestri töökorralduse alused, samuti muud orkestrisisesed eeskirjad;
  9) moodustab vajadusel nõuandva õigusega komisjone või nõukogusid;
  10) koostab orkestri eelarve eelnõu ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  11) tagab orkestri asjaajamise vastavalt kinnitatud asjaajamiskorrale;
  12) lahendab muid käesolevast põhimäärusest, oma töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid;
  13) vastutab oma pädevuse piires orkestri põhimäärusele vastava tegevuse, orkestri arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

§ 10.   Peadirigent

  (1) Orkestri peadirigendi kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Peadirigendiga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Orkestri peadirigent:
  1) töötab välja orkestri töö loomingulise kontseptsiooni ning vastutab orkestri loominguliste eesmärkide saavutamise eest;
  2) vastutab orkestri mängutaseme eest ja algatab selle tõstmiseks orkestrantide atesteerimisi ja konkursse;
  3) koostab orkestri repertuaariplaani ja külalisesinejate nimekirja ning vastutab kavva võetavate teoste ja külalisesinejate kunstilise taseme eest;
  4) valmistab ette ja dirigeerib kontserdikavasid, mille arv hooaja jooksul on määratud orkestritööplaanis.

§ 11.   Töötajad

  (1) Orkestri töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus. Töötamine orkestris toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Orkestri loominguliste töötajate õigused ja kohustused on määratletud etendusasutuse seadusega, töösuhteid reguleerivate õigusaktidega, töölepingutega ja orkestri töökorralduseeskirjaga.

§ 12.   Loomenõukogu

  Loomingulise tegevuse kavandamise ja hindamisega seotud küsimuste läbivaatamiseks tegutseb orkestri juures loomenõukogu, mille koosseisu kuuluvad orkestri direktor, peadirigent, kontsertmeister ja/või orkestrantide esindaja, Kultuuriministeeriumi esindaja ja Eesti Kontserdi esindaja. Loomenõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus ja selle kodukorra kinnitab direktor.

4. peatükk ORKESTRI VARA, FINANTSEERIMINE JA EELARVE, JÄRELEVALVE 

§ 13.   Orkestri vara

  Orkestri vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Pärnu linnavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud korras.

§ 14.   Finantseerimine ja eelarve

  (1) Orkestri eelarve tulud moodustuvad riigi- ja linnaeelarve eraldistest, laekumistest sihtasutustelt, annetustest ning omategevusest saadud tuludest.

  (2) Orkestri kulud kantakse linnaeelarvest.

  (3) Orkestri raamatupidamise arevestust ja aruandlust korraldab linnavalitsuse vastav struktuuriüksus.

§ 15.   Järelevalve

  (1) Orkestri põhimääruse järgsete ülesannete täitmise üle teostab järelevalvet linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Orkestri rahaliste vahendite ja muu vara kasutamise üle teostab järelevalvet linnavalitsuse sisekontrolliteenistus.

5. peatükk ORKESTRI ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 16.   Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Orkestri ümberkorraldamine, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Epp Klooster
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json