EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 62

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 16.12.2010 nr 43
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 alusel.

§ 1.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Reklaam on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.
  2) Reklaami avalikustaja on füüsiline- või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab.
  3) Reklaamikandja on välireklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, konstruktsioon (reklaampost, kuulutusestend või -tulp, haagis jms) või ühistranspordivahend.
  4) Mittestatsionaarne reklaam on maapinnaga või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud välireklaam, mis asub kaupluse, toitlustusasutuse või mõne muu majandus- või kutsetegevuse koha sissekäigu vahetus läheduses, mittestatsionaarse reklaami reklaampinna suurus ei tohi ületada 0,5 m2.
  5) Ühistranspordivahend on Pärnu linnas elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud buss või takso.
  6) Välireklaam on reklaam, mis on avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav.
  7) Avalik koht on territoorium, ehitise või selle osa, mis on avatud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav ning ühistranspordivahend.
  8) Kuulutus on lühiajaliseks perioodiks ühekordselt paigaldatav infoplakat,mis paigutatakse ainult linnavalitsuse poolt selleks ettenähtud kuulutusestendile või -tulbale ja millega ei edastata kommertsiaalset teavet.

§ 2.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjekt on Pärnu linna haldusterritooriumile, sellel asuvale hoonele või rajatisele reklaamiloa alusel paigaldatud reklaam, samuti ühistranspordivahendi väliskülgedele paigaldatud reklaam.

  (2) Reklaampinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
  2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

  (3) Maksu maksab reklaami avalikustaja.

§ 3.   Maksumäärad

  (1) Maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest kuus on 11,50 eurot.

  (2) Maksumäär ühistranspordivahendil eksponeeritud reklaami eest on:
  1) 76 eurot kogu ühistranspordivahendi kohta kuus;
  2) 45 eurot ühe reklaamkülje kohta kuus.

  (3) Maksumäär mittestatsionaarsete reklaamide osas on 6,39 eurot ühe mittestatsionaarse reklaamikandja kohta kuus.

  (4) Kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega lahja alkohoolne jook maksustatakse kahekordse maksumääraga.

  (5) Eraomandis olevale ehitisele või kinnistule paigaldatud reklaam maksustatakse 50% maksumääraga.

  (6) Haagisele paigaldatud reklaam maksustatakse kahekordse maksumääraga.

  (7) Enne reklaamiloa väljastamist eksponeeritud reklaam maksustatakse kolmekordse maksumääraga.

§ 4.   Maksusumma määramine

  (1) Maksumaksjal on kohustus esitada maksuhaldurile vormikohane maksudeklaratsioon (vorm lisas 1), mis tuleb esitada maksuhaldurile hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval 5-ndal tööpäeval.

  (2) Deklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonilisel andmekandjal või elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides. Isik võib valida deklaratsiooni esitamise viisi.

  (3) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

  (4) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

  (5) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui § 6 lõikes 1 nimetatud ajavahemikku ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 1 kuu.

  (6) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.

  (7) Maksuotsus toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel või elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

§ 5.   Maksu haldamine

  (1) Maksuhalduriks on Pärnu Linnavalitsus. Maksuhalduri toiminguid teeb Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus (edaspidi finantsjuhtimisteenistus).

  (2) Finantsjuhtimisteenistuse juhataja on volitatud maksu kogumisel rakendama maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

  (3) Maksuhalduri maksuotsuse või muu haldusakti või toimingu peale on maksumaksjal õigus esitada vaie Pärnu Linnavalitsusele maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

§ 6.   Maksuperiood ja maksu tasumine

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam eksponeeritud.

  (2) Maksumaksjal tekib maksukohustus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

  (3) Maks tasutakse maksuhalduri esitatud maksuteate või maksuotsuse alusel Pärnu linna eelarvesse igakuuliselt sularahata arvelduse korras reklaami eksponeerimisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (5) Maksuteates või maksuotsuses määratud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 7.   Maksusoodustused

  Maksust on vabastatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  2) mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam;
  3) kinnisel territooriumil toimuval avalikul üritusel eksponeeritav reklaam tingimusel, et see ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi;
  4) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teave (vastavalt Eesti Standardi EV ST 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”);
  5) ehitamise ajaks paigaldatud teave ehitusseaduse § 29 lõikes 2 punktis 3 sätestatud informatsiooniga;
  6) reklaam bussiootekodadel, mis on paigutatud Pärnu linna omandis olevale rajatisele Pärnu linnaga sõlmitud lepingu alusel, selle lepingu kehtivuse ajal, v.a alkoholi reklaam;
  7) kuulutused.

§ 8.   Vastutamine

  Käesoleva määruse rikkumine toob kaasa Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud vastutuse.

§ 9.   Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostavad Pärnu Linnavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Kuni 30. juunini 2011 on maksumäärad reklaampinna ühe ruutmeetri eest kuus:
  1) kesklinna piirkonnas (Tallinna maantee alates Noorte väljakust kuni Kesklinna sillani (kaasa arvatud); ala, mis on piiratud järgmiste tänavatega (tänavad kaasa arvatud): Lai tn, Vanapargi tänav - Kuninga tänav - Vana-Tallinna tänav - Õhtu põik - Akadeemia tänav; Riia mnt Vanapargi tn ristmikust kuni Rähni tn ristmikuni) – 11.50 eurot;
  2) magistraalide ääres sõidutee servast kuni 20 m (Haapsalu maantee – J. V. Jannseni tänav – Tallinna maantee (välja arvatud p. 6.1.1 nimetatu) – Ehitajate tee – Papiniidu tänav kuni Mai tänavaga ristumiseni – Mai tänav – Riia maantee (välja arvatud lg 1 nimetatu)); Lao tänaval; A. H. Tammsaare puiesteel; Karja tänaval alates Vanapargi tänavast kuni Suur-Posti tänavani; alal, mis on piiratud järgmiste tänavatega (tänavad kaasa arvatud): Mere puiestee – Mere puiestee mõtteline pikendus kuni mere piirini – mere piir kuni Side tänava mõttelise pikenduseni – Side tänava mõtteline pikendus Side tänavani – Side tänav (kuni A. H. Tammsaare puiesteega ristumiseni) – A. H. Tammsaare puiestee (kuni A. H. Tammsaare puiesteega ristumiseni) – A. H. Tammsaare puiestee (kuni Aia tänavaga ristumiseni) – Aia tänav – Kuninga tänav (tänav välja arvatud) – 9.59 eurot;
  3) mujal linna territooriumil – 7.67 eurot.

  (2) ühissõidukile paigaldatud reklaami eest rakendatakse kuni 30. juunini 2011 maksumäära 12.78 eurot, ühe ühissõiduki kohta kuus.

  (3) Alla 0,5 m2 reklaamile (kaasa arvatud), välja arvatud mittestatsionaarse reklaami puhul kohaldatakse kuni 30. juunini 2011 maksuvabastust.

§ 11.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 15. novembri 2001 määrus nr 28 “Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine.”

§ 12.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.

  (2) Määruse § 3 lõiked 1, 2 ja 7 jõustuvad 1. juulil 2011.

Cardo Remmel
Volikogu esimees

Lisa 1 Reklaamimaksu deklaratsioon

/otsingu_soovitused.json