ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 264

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 16.12.2010 nr 49
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.10.2012RT IV, 26.10.2012, 2929.10.2012, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.10.2012
18.04.2013RT IV, 24.04.2013, 1127.04.2013, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.04.2013
21.05.2015RT IV, 29.05.2015, 3001.06.2015
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

2. peatükk KULUDE PIIRMÄÄRAD 

§ 2.  Üür
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

  Üüri piirmäär on kuni 5 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

§ 21.  Korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu

  Korterelamu haldamise, sealhulgas remondiga seotud kulu piirmäär on kuni 2 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

§ 22.  Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse

  Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu piirmäär on kuni 2 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

§ 3.  Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

 (1) Tsentraalse küttega eluruumi kütmise puhul võetakse arvesse tarbitud soojusenergia või kütuse kulu, kuid mitte rohkem kui 6 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

 (2) [Kehtetu - RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

 (3) Ilma tsentraal- ja individuaalkütteta eluruumi kütmisel elektriküttega võetakse küttekuluna arvesse kütteperioodil (01. septembrist kuni 30. maini) tarbitud elektrienergia kulu kuni 3 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
[RT IV, 24.04.2013, 11 - jõust. 27.04.2013]

 (4) Ilma tsentraal- ja elektrikütteta eluruumi kütmise puhul võetakse kütuse kuluna arvesse kütteperioodil (01. septembrist kuni 30. maini) tarbitud kütte kulu kuni 3 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus. Juhul kui ilma tsentraal- ja elektrikütteta eluruumi kütmise puhul kajastub kuludokumendil taotlusele järgneva perioodi küttekulu, võetakse see järgnevatel kuudel toetuse taotlemisel arvesse vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
[RT IV, 26.10.2012, 29 - jõust. 29.10.2012]

§ 31.  Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus

 (1) Tsentraalse soojaveevarustusega eluruumi tarbevee soojendamise puhul võetakse arvesse soojusenergia või kütuse kulu, kuid mitte rohkem kui 10 eurot iga pereliikme kohta ühes kuus.

 (2) Ilma tsentraalse soojaveevarustuseta eluruumi tarbevee soojendamisele kulunud kütte (elektri, gaasi, puude vm) maksumuseks arvestatakse kuni 8 eurot iga pereliikme kohta kuus.
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

§ 4.  Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

 (1) Üheliikmelisel perel võetakse kuluna arvesse kuni 4 m3 veevarustuse ja reovee ärajuhtimise maksumus ühes kuus. Alates teisest pereliikmest võetakse kuluna arvesse kuni 2 m3 veevarustuse ja reovee ärajuhtimise maksumus ühes kuus.
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

 (2) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumuse hulka arvestatakse ka kanalisatsioonivõrku ühendamata hoonete kogumis- ja settekaevude tühjendamine.
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

 (3) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumusena võetakse arvesse üürileandja poolt kinnitatud arvestuslik kulu, kui olemasolev süsteem ei võimalda tarbimist objektiivselt mõõta (mitme leibkonna poolt ühiselt kasutatavad ruumid, ühiselamud jms).
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

§ 5.  Elektrienergia tarbimisega seotud kulu

 (1) Elektrienergia tarbimisega seotud kuluna võetakse üheliikmelisel perel arvesse kuni 40 eurot kuus. Alates teisest pereliikmest lisandub iga pereliikme kohta kuni 30 eurot kuus.
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

 (2) Elektrienergia tarbimisega seotud kuluna võetakse arvesse üürileandja poolt kinnitatud arvestuslik kulu, kui olemasolev süsteem ei võimalda tarbimist objektiivselt mõõta (mitme leibkonna poolt ühiselt kasutatavad ruumid, ühiselamud jms).
[RT IV, 29.05.2015, 30 - jõust. 01.06.2015]

§ 6.  Majapidamisgaasi maksumus

 (1) Majapidamisgaasi maksumuse hulka arvestatakse üheliikmelisel perel 4,0 m3 kuus. Alates teisest pereliikmest lisandub pereliikme kohta 2,0 m3 kuus.

 (2) Balloonigaasi kasutamisel võetakse arvesse 1 gaasiballoon (10 m3) kvartalis.

§ 7.  Maamaksukulud

  Maamaksukulude arvesse võtmise aluseks on maamaksu tegelik kulu. Maamaksukulude arvestamisel lähtutakse maksuteatel näidatud tähtaegadest. Maamaksukulude arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind.

§ 8.  Hoonekindlustuse kulud

  Hoonekindlustuse kulude puhul võetakse arvesse hoonekindlustuse tegelikud kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kuid mitte rohkem kui 0,20 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.

§ 9.  Olmejäätmete veotasu

  Olmejäätmete veotasule arvestatakse kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Määruse rakendamine

 (1) Alalise eluruumi alaliste kulude arvestamise aluseks on elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm. Kui pere eluruum on normpinnast väiksem, võetakse aluseks eluruumi tegelik pind.

 (2) Piirmääradest väiksemate eluruumi kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.

§ 11.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.