HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu Toimetulekukooli põhimäärus

Pärnu Toimetulekukooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2014, 30

Pärnu Toimetulekukooli põhimäärus

Vastu võetud 16.12.2010 nr 54
RT IV, 29.12.2011, 71
jõustumine 31.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2012RT IV, 05.10.2012, 308.10.2012
20.02.2014RT IV, 01.03.2014, 2904.03.2014

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Pärnu Toimetulekukool (edaspidi kool).

§ 2.  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

 (1) Kool asub ja tegutseb Pärnu linnas.

 (2) Kooli postiaadress on Rõugu 8a, Pärnu 80031.

§ 3.  Kooli tegutsemise vorm, haldusala ja õiguslik seisund

 (1) Kool on hariduslike erivajadustega õpilaste põhikool, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel.

 (2) Kool on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav munitsipaalüldhariduskool.

 (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

 (1) Koolil on Pärnu vapi kujutise ja oma nimega pitsat.

 (2) Kool kasutab oma dokumendiplankidel Pärnu vapi kujutist.

 (3) Koolil on oma logo.

§ 5.  Kooli alusväärtused, eesmärgid ja ülesanded

 (1) Kooli alusväärtused on:
 1) isiksuse austamine ja tolerantsus;
 2) ideede hindamine ja loovuse toetamine;
 3) traditsioonide loomine ja nende hoidmine;
 4) meeskonnatöö väärtustamine;
 5) eriõpetuse metoodika rakendamine õppe- ja kasvatustöös;
 6) koostöö lastevanematega.

 (2) Kooli eesmärk on toetada mõõduka, raske ja sügava intellekti- ja/või liitpuudega õpilaste võimetekohast arengut, sotsiaalset integratsiooni ning ettevalmistust eluks ja jätku- (kutse) õppeks.

 (3) Kooli ülesanded on:
 1) luua mõõduka, raske ja sügava vaimupuude ja/või liitpuudega õpilaste õpetamiseks eakohane, turvaline ja arendav õpikeskkond;
 2) teha koostööd sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, lastevanemate, kooli pidaja, teiste koolide ja organisatsioonidega.

2. peatükk KOOLI HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 6.  Hoolekogu ülesanded, hoolekogu moodustamine ja töökord

 (1) Kooli hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (3) Hoolekogu moodustab ja selle töökorra kehtestab linnavalitsus.

§ 7.  Direktori ülesanded

 (1) Kooli juhib direktor, kes vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

 (3) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

 (4) Direktor kehtestab kooli õppekava, kooli päevakava, arenguvestluste tingimused ja korra, päevahoiu töökorralduse, hädaolukorra lahendamise plaani, kooli kodukorra, kooli sisehindamise korra ja kooli palgakorralduse põhimõtted.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (5) Direktor otsustab õpilaste nimekirja arvamise ja nimekirjast väljaarvamise, haridusliku erivajadusega õpilastele tugimeetmete rakendamise.

 (6) Direktor korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamise, õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise, kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras, avaliku konkursi õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (7) Direktor valmistab ette kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu, annab aru kooli hoolekogule, kinnitab koolitöötajate koosseisu, sõlmib töölepingud õpetajate ja teiste koolitöötajatega.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (8) Direktor kutsub kokku õpilaste vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas vanemate koosoleku.

§ 8.  Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (2) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister.

3. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS KOOLIS 

§ 9.  Kooli õppekava

 (1) Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendiks on lihtsustatud riikliku õppekava alusel koostatud ja kooli arengukavast lähtuv kooli õppekava.

 (2) Õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas, mille kehtestab direktor.

 (3) Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule.

 (4) Kool kannab andmed õppekava kohta hariduse infosüsteemi.

§ 10.  Omandatava hariduse liik ja tase

  Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks lihtsustatud riikliku õppekava alusel.

§ 11.  Õppekeel

  Kooli õppekeeled on eesti ja vene keel.

§ 12.  Õppevormid

 (1) Koolis toimub statsionaarne õpe.

 (2) Koolis on toimetuleku- ja hooldusklassid 1.- 9. klassi õpilastele.

 (3) Kool rakendab individuaalset õppekava kõigile õpilastele ja nõustamiskomisjoni otsusel muid õpilasi toetavaid õppevorme.

 (4) Kool võib linnavalitsuse nõusolekul kahest või kolmest hariduslike erivajadustega õpilaste klassist moodustada liitklassi.

 (5) Koolis võib põhiharidust omandada koduõppel haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud tingimustel ja korras.

 (6) Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas.

§ 13.  Õppeaasta, õppepäev, õppetund, õppekoormus ja päevakava

 (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

 (2) Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (3) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

 (4) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.

 (5) Õppetund on kooli päevakavas või õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (6) Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit, vahetunni pikkus on 10 minutit ja söögivahetund kestab vähemalt 20 minutit.

 (7) Õpilaste nädalakoormuse, õppeainete loendi ja õppetundide arvu kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (8) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

 (9) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.

 (10) Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele kehtestab sotsiaalminister.

§ 14.  Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

 (1) Kool tagab vaimse ja füüsilise turvalisuse ning hädaolukorra lahendamise õigusaktides kehtestatud korras.

 (2) Kool sätestab vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise meetmete rakendamise kooli kodukorras.

§ 15.  Õpilaste kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine, õpilaspileti väljastamine

 (1) Õpilaste kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusministri määrusega volitatud ulatuses linnavalitsus või linnavalitsuse volitusel direktor.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (2) Kool väljastab õpilase vanema taotlusel õpilasele tasuta kooli õpilaspileti, mille väljaandmise korra ja õpilaspileti vormi kehtestab haridus- ja teadusminister.

§ 16.  Õpilaste hindamine ja tunnustamine

 (1) Kool sätestab õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise tingimused ja korra kooli õppekavas, hindamisest teavitamise korra kooli kodukorras.

 (2) Õpilast tunnustatakse haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

 (3) Kool sätestab õpilaste tunnustusmeetmed kooli kodukorras.

§ 17.  Kooli lõpetamine

 (1) Põhikooli lõpetamise tingimused sätestatakse põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas.

 (2) Põhikooli lõputunnistuse statuudi ja vormi kehtestab Vabariigi Valitsus.

 (21) Lapsevanema taotluse alusel ja õppenõukogu otsusega võib pikendada õpilase õppeaega kahe õppeaasta võrra kolmandas kooliastmes.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (3) Kooli pidaja otsusel võib lihtsustatud riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele pakkuda lisaõpet.

§ 18.  Õppetegevuses osalemine

 (1) Kool peab arvestust õpilaste õppest puudumiste üle, teeb puudumistest kokkuvõtte vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul ning teavitab sellest vanemat.

 (2) Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilaste suhtes tugi- ja mõjutusmeetmeid.

 (3) Kool sätestab õppest puudumisest teavitamise korra ning tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise korra kooli kodukorras.

 (4) Kool korraldab õpilaste transpordi kooli ja koolist koju kooli võimalusi ja vanema vajadusi arvestades.
[RT IV, 05.10.2012, 3 - jõust. 08.10.2012]

§ 19.  Kooli raamatukogu

 (1) Koolil on raamatukogu.

 (2) Kooli raamatukogu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED 

§ 20.  Õppekavaväline tegevus
[RT IV, 05.10.2012, 3 - jõust. 08.10.2012]

 (1) Õppekavaväline tegevus on huvitegevuse korraldamine ning õppekava läbimist toetavate õppekavaväliste teenuste osutamine.

 (2) Õppekavaväline tegevus kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

 (3) Kool osutab järgmisi õppekava läbimist toetavaid õppekavaväliseid teenuseid:
 1) päevahoiuteenus;
 2) päevahoiuteenusega seotud õpilaste toitlustamise korraldamine;
 3) füsioteraapiateenus.

 (4) Kool osutab õppekavaväliseid teenuseid õpilastele vanema (seadusliku esindaja) avalduse alusel ja kooli võimalusi arvestades.

 (5) Riiklikul ülalpidamisel asenduskoduteenusel või osalisel riiklikul ülalpidamisel vanema avalduse alusel olevatele õpilastele osutatakse õppekava läbimist toetavaid õppekavaväliseid teenuseid ainult õppepäevadel kuni kella 14.30-ni.

 (6) Õppekava läbimist toetavate õppekavaväliste teenuste hinnakirja kehtestab linnavalitsus.

5. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 21.  Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused

 (1) Õpilasel ja koolikohustuslikus eas oleva õpilase vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ja juhtimise ning õpilaste ja vanemate õiguste ning kohustuste kohta Eesti Vabariigi haridusseaduses, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, käesolevas põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.

 (2) Õpilasel on õigus:
 1) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks jõukohast õpetust ja arendust;
 2) õppida individuaalse õppekava järgi;
 3) saada kooli võimalusi ja vanemate vajadusi arvestades õppekavaväliseid teenuseid;
[RT IV, 05.10.2012, 3 - jõust. 08.10.2012]
 4) kasutada klassi- ja koolivälises töös tasuta oma kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi ning muid vahendeid;
 5) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest;
 6) pöörduda vanema kaasabil oma õiguste kaitseks Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalveametniku, maavanema, lastekaitseorganisatsiooni ja teiste erialaspetsialistide poole;
 7) saada koolis õppimise ajaks õpilaspilet;
 8) [kehtetu - RT IV, 05.10.2012, 3 - jõust. 08.10.2012]
 9) vanema kaasabil kasutada muid õigusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 22.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (2) Personali koosseisu kinnitab kooli direktor linnavalitsuse kehtestatud korras.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (3) [Kehtetu - RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (4) Direktoriga sõlmib töölepingu linnapea või tema volitatud ametiisik.

 (5) Personaliga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Välislepingu alusel tööle võetava õpetajaga sõlmib kooli direktor töölepingu välislepingus määratud tähtajaks.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

§ 23.  Personali ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Personali ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, tööandja töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

 (2) Õpetajate ülesandeks on õpilaste õpetamine ja kasvatamine ning osalemine kooli arendustegevuses.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (3) Kooli teenindava ja abipersonali ülesanneteks on tagada kooli häireteta tegevus.

 (4) Kooli personalil on õigus täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele ja koolis sätestatud tingimustele.

 (5) Kooli personalil on õigus esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks.

§ 24.  Konkursi korraldamine

  Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme hindamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab direktori ettepanekul kooli hoolekogu.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 25.  Kooli vara

 (1) Kooli vara moodustavad kooli pidaja poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Kool kasutab, valdab ja käsutab tema valduses ja kasutuses olevat vara Pärnu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud korras.

 (3) Õpilaste poolt koolile tekitatud varalise kahju hüvitavad nende vanemad (eestkostjad) õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 26.  Kooli eelarve

 (1) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja linnaeelarvest, laekumistest sihtasutustelt ning annetustest saadud tuludest.

 (2) Kooli kulud katab kooli pidaja.

 (3) Kooli eelarve kava kiidavad heaks kooli hoolekogu ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.

 (4) Kooli personali palgajuhendi kinnitab linnavolikogu.

§ 27.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetele alustele, linnavalitsuse asjaajamiskorrale ja koolis kinnitatud korrale.

 (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevusalaste kohustuslike dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 (4) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

§ 28.  Arengukava, sisehindamine ja järelevalve

 (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt kolmeks aastaks kooli arengukava.

 (2) Arengukava kinnitatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

 (3) Kooli sisehindamise korra kehtestab kooli direktor.
[RT IV, 01.03.2014, 29 - jõust. 04.03.2014]

 (4) Kontrolli kooli õppetegevuse korralduse ning taseme üle teostab riiklik järelvalve vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrale.

 (5) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

8. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 29.  Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab linnavolikogu.

 (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust

 (3) Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

 (4) Kooli pidaja tagab tegevuse ümber korraldanud või tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 30.  Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 (1) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kehtestab linnavolikogu.

 (2) Kooli põhimäärus ja selle muudatused ning täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule.

 (3) Käesolevas määruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 31.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 32.  Jõustumine

  Määrus jõustub 31. detsembril 2010.