Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 2

Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 17.02.2011 nr 3
jõustumine 21.02.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.04.2014RT IV, 02.05.2014, 301.07.2014
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 34201.04.2016
29.03.2018RT IV, 11.04.2018, 101.05.2018

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja õiguslik seisund

  (1) Pärnu Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Pärnu Keskraamatukogu, inglise keeles Pärnu Central Library.

  (3) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu. Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed. Keskraamatukogu täidab ka Pärnu maakonnaraamatukogu funktsioone. Paikuse ja Lindi raamatukogud täidavad ka kooli raamatukogu funktsioone.
[RT IV, 11.04.2018, 1 - jõust. 01.05.2018]

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas rahvaraamatukogu seadusest, Pärnu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ning linnavalitsuse õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Asukoht

  (1) Raamatukogu asub Pärnus aadressil Akadeemia tn 3, 80010.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 11.04.2018, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 3.   Teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Pärnu linna haldusterritoorium.
[RT IV, 11.04.2018, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 4.   Sümboolika

  Raamatukogul on oma nimega pitsat ja linnavalitsuse poolt kinnitatud sümboolika.

2. peatükk ÜLESANDED 

§ 5.   Ülesanded

  Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib kogud trükiste, auviste ning teiste teavikutega ja korraldab nende säilitamist;
  2) tagab oma kasutuses oleva informatsiooni ja kogude kättesaadavuse, kasutades selleks kõiki infotehnoloogilisi võimalusi;
  3) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
  4) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
  5) teeb teatmebibliograafilist tööd;
  6) loob ja peab tegevuseks vajalikke bibliograafia-, täistekst- ja muid andmebaase;
  7) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Pärnut ja Pärnumaad käsitleva informatsiooni;
  8) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  9) koordineerib raamatukoguteenindust oma teeninduspiirkonnas, sealhulgas juhendab teisi teeninduspiirkonna raamatukogusid ja korraldab nende erialast nõustamist ja raamatukogutöötajate täiendkoolitust;
  10) annab informatsiooni raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kasutamise võimaluste kohta;
  11) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu puuduva teaviku RVL-i kaudu teistest Eesti raamatukogudest;
  12) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
  13) arendab e-teenuseid ja selleks vajalikku tehnoloogilist infrastruktuuri;
  14) korraldab lugejakoolitust;
  15) korraldab vajalikku majandustegevust;
  16) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk TEGEVUSE PÕHIMÕTTED 

§ 6.   Raamatukogu õigused

  Raamatukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks:
  1) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, andmebaaside kasutamine, printimine, skaneerimine jne) vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  2) saada oma tööks vajalikku informatsiooni kõikidelt Pärnu linna ja maakonna raamatukogudelt;
  3) täiendada kogusid vahetuste, annetuste ja ostudega;
  4) sõlmida oma ülesannete täitmiseks raamatukogu nimel lepinguid;
  5) hallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat linnavara linnavolikogu poolt kehtestatud korras;
  6) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 7.   Eeskirjad ja juhendid

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab linnavolikogu.

  (2) Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt kinnitatavate juhenditega.

§ 8.   Tasuliste teenuste osutamine

  Raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

§ 9.   Lahtioleku aeg

  Raamatukogu lahtioleku aja kinnitab linnavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

4. peatükk JUHTIMINE, STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS 

§ 10.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle koht täidetakse avaliku konkursi korras ning kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.

  (2) Raamatukogu direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni IV aste.

§ 11.   Direktor

  Direktor:
  1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) võtab tööle raamatukogu töötajaid ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
  3) määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse;
  4) kinnitab raamatukogu töökorralduse eeskirjad, tööohutusalased juhendid, töötajate ametijuhendid jms;
  5) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  6) koostab raamatukogu eelarve eelnõu ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  7) esindab raamatukogu;
  8) tagab raamatukogu valdusse antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  9) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 12.   Töötajad

  Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus. Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel vastavalt kehtivatele töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele.

§ 13.   Struktuur

  (1) Raamatukogu koosneb keskkogust, mis võib koosneda osakondadest, ja haruraamatukogudest.
[RT IV, 29.03.2016, 342 - jõust. 01.04.2016]

  (2) Haruraamatukogud on: ) Ranna Raamatukogu;
2) Rääma Raamatukogu;
3) Aruvälja Raamatukogu;
4) Jõõpre Raamatukogu;
5) Lindi Raamatukogu;
6) Audru Raamatukogu;
7) Lavassaare Raamatukogu;
8) Tõstamaa Raamatukogu;
9) Pootsi Raamatukogu;
10) Tõhela Raamatukogu;
11) Paikuse Raamatukogu.
[RT IV, 11.04.2018, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 14.   Nõukogu

  (1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus kuueliikmelise nõukogu.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 11.04.2018, 1 - jõust. 01.05.2018]

  (3) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd.

  (4) Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

  (5) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja protokollija. Protokoll saadetakse kõigile nõukogu liikmetele.
[RT IV, 29.03.2016, 342 - jõust. 01.04.2016]

  (6) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt neli liiget.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 15.   Raamatukogu vara

  Raamatukogu valduses oleva vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

§ 16.   Finantseerimine ja eelarve

  (1) Raamatukogu finantseeritakse linnaeelarvest ja riigieelarvest, annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab linnavalitsuse vastav struktuuriüksus.

§ 17.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab linnavalitsus.

  (2) Haldusjärelevalvet rahvaraamatukogude võrgu ja maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab Kultuuriministeerium.
[RT IV, 11.04.2018, 1 - jõust. 01.05.2018]

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 18.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 19.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.   Jõustumine

  Määrus jõustub 21. veebruaril 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json