Teksti suurus:

Pärnu Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 82

Pärnu Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 17.02.2011 nr 4
jõustumine 21.02.2011

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja § 17, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 30 lõike 4 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12. juuli 2004 määrusega nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend”.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Pärnu Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav raamatukogu, mille teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud raamatukogu kasutamise eeskirja (edaspidi eeskiri) § 6 lõikes 4 nimetatud juhul.

  (2) Eeskiri kehtib raamatukogu osakondades ja haruraamatukogudes.

2. peatükk Teenused 

§ 2.   Teenused

  (1) Raamatukogu laenutab soovijaile teavikuid nii kohalkasutamiseks kui ka koju ning annab informatsiooni ja tagab üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu.

  (2) Raamatukogu põhiteenused (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja juurdepääs üldkasutatavale andmesidevõrgule) on tasuta.

  (3) Eriteenused (kopeerimine, printimine, skaneerimine) on tasulised, tasu suuruse määrab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (4) Raamatukogu ruumide ja inventari kasutusse andmine toimub vastavalt linnavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

3. peatükk Lugejaks registreerimine, lugeja õigused ja kohustused 

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikuttõendav isikukoodi ja fotoga dokument.

  (2) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri, lugeja annab registreerimiskaardile allkirja eeskirja tundmise kohta ning kohustub seda täitma ning on nõus oma isikuandmete kasutamisega eeskirjas sätestatud ulatuses.

  (3) Lugejaks registreerimisel väljastab raamatukogu lugejapileti, mille hinna määrab linnavalitsus. Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaart) olemasolul toimub raamatukogu kasutamine ID-kaardi alusel.

  (4) Raamatukoguteenuseid saab kasutada lugejapileti või ID-kaardi ettenäitamisel.

  (5) Kaotatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse dublikaadiga. Dublikaadi hinna kehtestab linnavalitsus.

  (6) Lugeja teatab raamatukogule esimesel võimalusel oma isikuandmete või elukoha muutumisest ning lugejapileti või ID-kaardi kaotamisest.

§ 4.   Lugeja andmete kasutamine

  (1) Lugeja andmed kantakse raamatukogude veebipõhisesse infosüsteemi URRAM.

  (2) Lugeja andmeid kasutatakse lugejate tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ning statistilisel eesmärgil.

  (3) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

§ 5.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus vaadata oma andmeid parooli või ID-kaardi abil veebikataloogis URRAM (laenutused, tagastamistähtajad, tekkinud viivis, laenutusjärjekorra saabumine, tagastamistähtaja pikendamisvõimalus).

  (2) Lugeja soovil, pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest teatatakse soovijale telefoni või e-postiga. Kui lugeja teavikule 3 päeva jooksul järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.

  (3) Lugejal on õigus saada informatsiooni raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kasutamise võimaluste kohta. Lugeja soovil ja kulul tellib raamatukogu puuduva teaviku RVL-i kaudu.

  (4) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui soovijaid on rohkem kui arvutikohti, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise.

§ 6.   Lugeja kohustused

  (1) Lugeja suhtub heaperemehelikult temale ajutiselt kasutada antud varasse ja väldib selle kahjustamist.

  (2) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust tuleb teatada raamatukoguhoidjale.

  (3) Tähtajaks tagastamata teavikute eest tuleb maksta viivist iga hilinenud päeva eest vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (4) Lugejailt, kes ei ole tähtajaks teavikuid tagastanud ja viivist tasunud, võib raamatukogu võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse kuni üheks aastaks.

  (5) Teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb lugejal see asendada sama või samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga või tasuda selle hind kuni 10-kordses ulatuses. Kuni 2011.a. ilmunud teaviku eest tuleb tasuda mitte vähem kui 4 eurot juhul kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.

  (6) Raamatukogu poolt lugejale antud lugejapiletit on keelatud edasi anda teistele isikutele välja arvatud juhul kui ta ise seda kasutada ei saa: invaliidid, vanurid, kes kasutavad koduteeninduse abi.

4. peatükk Raamatukogu kasutamine 

§ 7.   Laenutamine

  (1) Kojulaenutatavate teavikute arvu ja tagastamistähtaja määrab raamatukogu.

  (2) Autoriõiguse seaduse alusel laenutatakse koju laserplaate, helikassette ja vinüülplaate, mis on raamatukogusse soetatud varem kui 4 kuud tagasi. Heliteavikuid laenutatakse koju 2 eksemplari korraga 5 päevaks. Laenutähtaega ei pikendata.

  (3) Videokassette, DVD-sid, raamatute ainueksemplare ja üksnes lugemissaalis kasutamiseks mõeldud teavikuid saab kasutada ainult kohapeal.

  (4) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Tagastamistähtaega saab pikendada 3 korda. Taotluse võib esitada telefoni või e-posti teel.

  (5) Raamatukogul on õigus kehtestada viivisevaba perioodi (päev, nädal või kuu).

  (6) Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu meeldetuletuse lugejale posti, telefoni või e-posti teel. Postikulu tasub lugeja.

  (7) Raamatukogul on õigus teavikute tagastamatajätmise, kaotamise või rikkumisega tekkinud võlgade sissenõudmiseks kasutada inkassoteenust.

§ 8.   Teavikute võõrandamine

  Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa Pärnu Linnavolikogu kehtestatud korras.

5. peatükk Sisekord 

§ 9.   Sisekord

  (1) Raamatukogu teenindusalasse sisenemisel registreeritakse esmakülastaja infoletis.

  (2) Üleriided jäetakse garderoobi. Teenindusalasse ei siseneta A4 formaadist (30 x 21 cm) suuremate kottide ega mappidega. Need jäetakse garderoobi.

  (3) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (4) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega rikkuda avalikku korda raamatukoguhoones.

  (5) Silmnähtavalt määrdunud riiete või kätega, alkoholi- või narkouimas lugejaid ei teenindata.

  (6) Raamatukogu sisekorra täitmist, teenindusalasse sisenemist ja väljumist kontrollib turvateenistus.

  (7) Pretensioonid sisekorra küsimustes lahendab antud osakonna juhataja.

  (8) Raamatukogu teavikutest tehtud koopiad on lugejatele ainult isiklikuks kasutamiseks.

  (9) Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut.

  (10) Eriteenuste osutamine lõpetatakse 15 minutit enne raamatukogu sulgemist.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 10.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 20.02.2003 määrus nr 8 ”Pärnu Keskraamatukogu kasutamise eeskiri”.

§ 11.   Jõustumine

  Määrus jõustub 21. veebruaril 2011.

Jüri Kask
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json