HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 91

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Vastu võetud 17.11.2011 nr 22
jõustumine 01.01.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa suurused, osaaja kasutamise põhimõtted, tasumise kord ja tasust vabastamise alused.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määr

  (1) Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus on 12% arvestusperioodile eelnenud eelarveaastal Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Pärnu Lasteaias Pöialpoiss, Pärnu Lasteaias Mai ja Pärnu Kastani Lasteaias on lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus jaanuarist kuni maini ja septembrist kuni detsembrini 15% arvestusperioodile eelnenud eelarveaastal Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

  (3) Lapsevanemale, kelle laps käib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud lasteaias ja kes on suunatud erirühma ning kellel on arsti ettekirjutus ujumise vastunäidustuse kohta, samuti lasteaia poolt ujumisõpetust mittesaavale sõimerühma lapsele rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud lapsevanema poolt kaetava osa määra.

§ 3.   Päevatasu ja osaaja kasutamine

  (1) Lapsevanema poolt kaetava osana päevatasu arvestust 2.00 eurot päev rakendatakse:
  1) lasteaeda esmakordselt tulevale lapsele esimesel kuul;
  2) lasteaias osaaja koha kasutamisel.

  (2) Osaaja kasutamiseks loetakse lasteaia koha kasutamist kindlatel päevadel kuus. Osaaja kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus.

§ 4.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumine

  (1) Lapsevanema poolt kaetav osa tasutakse Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

  (2) Käesoleva määruse §-s 2 nimetatud summad arvestatakse sõltumata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust kuus, v.a juhul kui rakendatakse § 3 lõikes 1 sätestatut.

§ 5.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine

  (1) Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest juhul, kui peres käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.

  (2) Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel ühe kuu ulatuses aastas. Osalustasust vabastamisel arvestatakse järjestikku puudumist.

  (3) Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust. Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

§ 6.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määrus nr 34 “Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.

Vahur Mäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json