HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2020, 8

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Vastu võetud 17.11.2011 nr 22
RT IV, 29.12.2011, 91
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.11.2012RT IV, 30.11.2012, 601.01.2013
18.04.2013RT IV, 24.04.2013, 1001.01.2014
17.04.2014RT IV, 30.04.2014, 2403.05.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2014
15.05.2014RT IV, 22.05.2014, 1001.09.2014
22.01.2015RT IV, 29.01.2015, 801.02.2015
21.05.2015RT IV, 29.05.2015, 3201.06.2015
15.06.2017RT IV, 27.06.2017, 1830.06.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juunist 2017
21.12.2017RT IV, 29.12.2017, 22201.01.2018
12.11.2020RT IV, 20.11.2020, 423.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa suurused, osaaja kasutamise põhimõtted, tasumise kord ja tasust vabastamise alused.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määr

  (1) Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus on 56.40 eurot.
[RT IV, 29.12.2017, 222 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Pärnu Lasteaias Pöialpoiss, Pärnu Lasteaias Mai, Pärnu Kastani Lasteaias ja Pärnu Raja Lasteaias on lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus jaanuarist kuni maini ja septembrist kuni detsembrini 70.50 eurot.
[RT IV, 20.11.2020, 4 - jõust. 23.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020]

  (3) Lapsevanemale, kelle laps käib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud lasteaias rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud lapsevanema poolt kaetava osa määra juhul kui:
  1) laps on suunatud erirühma ning tal on arsti ettekirjutus ujumise vastunäidustuse kohta;
  2) laps käib sõimerühmas ja laps ei saa ujumisõpetust;
  3) lapsele ei tagata lasteaiast tulenevatel põhjustel ujumisõpetust vähemalt 1 kuu jooksul.
[RT IV, 30.04.2014, 24 - jõust. 03.05.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2014]

§ 3.   Päevatasu ja osaaja kasutamine

  (1) Lapsevanema poolt kaetava päevatasu aluseks on käesoleva määruse § 2 lõigete 1 ja 2 alusel arvestatud osa määr, mis on jagatud kuu keskmise tööpäevade arvuga aastas. Nimetatud päevatasu rakendatakse:
  1) lasteaeda esmakordselt tulevale lapsele esimesel kuul;
  2) lasteaias osaaja koha kasutamisel.
[RT IV, 29.01.2015, 8 - jõust. 01.02.2015]

  (2) Osaaja kasutamiseks loetakse lasteaia koha kasutamist kindlatel päevadel kuus. Osaaja kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus.

  (3) Suvekuudel (juuni, juuli, august) lasteaia kohta kasutavale välisriigis elavale lapsele rakendatakse päevatasu summas 12 eurot.
[RT IV, 27.06.2017, 18 - jõust. 30.06.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juunist 2017]

§ 4.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumine

  (1) Lapsevanema poolt kaetav osa tasutakse Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

  (2) Käesoleva määruse §-s 2 nimetatud summad arvestatakse sõltumata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust kuus, v.a juhul kui rakendatakse § 3 lõikes 1 sätestatut.

§ 5.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine

  (1) Lapsevanem vabastatakse avalduse alusel tema poolt kaetava osa maksmisest juhul, kui peres käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.
[RT IV, 29.05.2015, 32 - jõust. 01.06.2015]

  (2) Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (s. o kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Osalustasust vabastust võib kasutada kahes osas.
[RT IV, 29.05.2015, 32 - jõust. 01.06.2015]

  (3) Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust. Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

§ 51.   Määruse rakendamine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 24.04.2013, 10 - kehtis kuni 31.12.2014]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 22.05.2014, 10 - jõust. 01.09.2014]

§ 6.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json