Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Pärnu linna kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 94

Pärnu linna kalmistute kasutamise eeskiri

17.05.2012 14:03
Veaparandus - Eemaldatud ekslik jõustumise kuupäev vastuvõtuandmetest. Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lg 3; Pärnu Linnavolikogu 15.05.2012 taotlus nr 1-7/5330

Vastu võetud 15.12.2011 nr 32

Määrus kehtestatakse “Kalmistuseaduse“ § 7 lõike 1 ja lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Pärnu linna kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi nimetatud eeskiri) sätestab Pärnu linna omandis või valduses olevate kalmistute haldamise ja kasutamise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

  (2) Lisaks eeskirjas sätestatule lähtutakse eeskirja täitmisel veel kalmistuseadusest ning Pärnu linnas kehtivatest avaliku korra ja heakorra eeskirjadest.

  (3) Pärnu linna omandis või valduses olevad kalmistud on Alevi kalmistu, Metsakalmistu, Vana kalmistu, Vana-Pärnu kalmistu ja Tahkuranna vallas asuv Uulu kalmistu.

  (4) Alevi kalmistu, Vana kalmistu ja Vana-Pärnu kalmistu on muinsuskaitsealused kultuurimälestised, mille haldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kalmistu – inimese surnukeha või surnud inimese säilmete (edaspidi nimetatud surnu) matmiseks ja mälestamiseks ettenähtud ning vajalike ehitistega maa-ala;
  2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest hauakohast surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) hauakoht – koht hauaplatsil kirstu või tuhaurni matmiseks;
  4) hauarajatis – hauaplatsil paiknev inventar ja hauaplatsi piire või piirdeaaed;
  5) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis, mis ei ole hauarajatis;
  6) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on hauaplatsi kasutamise õigus ja kellega on sõlmitud hauaplatsi kasutamise leping;
  7) matja – füüsiline isik, kes korraldab surnu matmise või kes on tellinud matmise korralduse;
  8) omaksed – surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend või muu surnu lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest;
  9) kalmistu haldaja – isik, kellega Pärnu linn on sõlminud kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks halduslepingu.

2. peatükk KALMISTULE JA SELLE HALDAMISELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.   Kalmistu haldamine

  (1) Pärnu linna omandis või valduses olevat kalmistut haldab Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi nimetatud linnavalitsus) majandusosakond (edaspidi nimetatud majandusosakond).

  (2) Majandusosakond tagab kalmistu kasutamisel kalmistuseaduse §-s 5 ja käesolevas eeskirjas sätestatud tingimuste täitmise, heakorra ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Pärnu linnal on õigus sõlmida kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks halduslepinguid.

§ 4.   Nõuded kalmistule

  (1) Kalmistu peab olema ümbritsetud piirdega ja kalmistu sissepääsud peavad olema väravatega suletavad.

  (2) Kalmistul peab olema veevõtukoht, piisavalt jäätmemahuteid ja võimalus laenutada matmisplatside korrastamiseks inventari.

  (3) Kalmistu jaotatakse kvartaliteks ning tähistatakse viitadega. Alevi kalmistu ja Vana kalmistu jaotatakse plokkideks ja kvartaliteks ning tähistatakse viitadega.

  (4) Kalmistu peamiste sissekäikude juurde pannakse välja kalmistu plaan, millel on ära näidatud kvartalid, teed, ajaloolise ja kultuuriloolise tähtsusega hauaplatsid, kabelid, veevõtukohad, jäätmemahutid, inventari laenutamise kohad, tualetid ja muud olulised kohad. Kalmistu peamiste sissekäikude juures pannakse välja ka info kalmistu haldaja, kalmistu tööaja ja töökorralduse kohta ning viide käesolevale eeskirjale.

§ 5.   Kalmistu kasutamise nõuded

  (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistul on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, hauarajatisi ja -tähiseid;
  2) teostada ükskõik millist omavolilist kaevamist;
  3) raiuda puid ilma raieloata;
  4) paigutada jäätmeid selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  6) paigaldada, ümber paigaldada ja eemaldada hauaplatsi piiret ja piirdeaeda kalmistu haldaja kooskõlastuseta. Muinsuskaitsealusel kalmistul on keelatud paigaldada, ümber paigaldada ja eemaldada hauatähiseid- ja rajatisi ka muinsuskaitseameti kooskõlastuseta;
  7) sõita sõidukiga kalmistu haldaja loata;
  8) teha lõket, sh põletada prahti;
  9) viibida loomaga;
  10) matta looma;
  11) muu avalikku korda, heakorda ja vaikust rikkuv tegevus.

  (3) Kalmistul viibiv isik peab kalmistu territooriumil täitma Pärnu linna jäätmehoolduseeskirjas sätestatud jäätmekäitlusnõudeid.

3. peatükk HAUAPLATSI ERALDAMINE 

§ 6.   Hauaplats

  (1) Kalmistule on võimalik eraldada kuni nelja hauakohaga hauaplats surnu kirstus või tuhaurnis matmiseks. Olemasolevaid hauaplatse eraldi hauakohtadeks ei jagata.

  (2) Ühe hauakoha suurus on minimaalselt 3 m2. Uulu kalmistul on ühe hauakoha mõõtmed 1,25 m x 2,5 m.

  (3) Ühele hauakohale on võimalik paigutada vähemalt 1,5 m sügavusele maapinnast ühe kirstu või kuni kolm urni ja lisaks vähemalt 1 m sügavusele kuni kolm urni.

  (4) Eraldamisele kuuluvate hauaplatside nimekirja, sealhulgas eeskirja § 8 lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatud isikutele eraldatavate hauaplatside nimekirja, kinnitab linnavalitsuse poolt moodustatud kalmistute komisjon (edaspidi nimetatud komisjon).

  (5) Eraldamisele kuuluvate hauaplatside nimekirjad avaldatakse Pärnu linna koduleheküljel.

  (6) Pärnu linnas asuvatele kalmistutele kirstus matmiseks uusi hauaplatse ei eraldata. Kirstus matmiseks eraldatakse hauaplatse ainult peale matmiseks.

§ 7.   Hauaplatsi taotlemine

  (1) Hauaplatsi eraldamiseks esitab isik majandusosakonnale kirjaliku avalduse, milles on märgitud:
  1) avalduse esitaja isiku- ja kontaktandmed;
  2) hauaplats, mille eraldamist soovitakse;

  (2) Hauaplatsi eraldamisel surnu matmiseks peab avaldusele olema lisatud ka surmatõend või surnult sündinu puhul arstlik surmateatis.

§ 8.   Hauaplatsi eraldamine

  (1) Hauaplats eraldatakse:
  1) isikule surnu matmiseks, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks oli surma hetkel Pärnu linn;
  2) füüsilisele isikule, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks on Pärnu linn;
  3) isikule Pärnu linna ees erilisi teeneid omanud surnu matmiseks;
  4) Pärnu linna ees erilisi teeneid omavale isikule.

  (2) Pärnu linna ees erilisi teeneid omavateks isikuteks loetakse muuhulgas Pärnu linna aukodanikud, vapimärgi omanikud ja teenetemärgi omanikud.

  (3) Hauaplatsi eraldamiseks sõlmib majandusosakond hauaplatsi kasutajaga hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi nimetatud kasutusleping), mille tingimused ja vormi kinnitab linnavalitsus. Majandusosakond sõlmib kasutuslepingu komisjoni ettepaneku alusel, kui hauaplats eraldatakse lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatud isikule, keda ei ole nimetatud lõikes 2.

  (4) Muinsuskaitsealustel kalmistutel on kasutuslepingu lahutamatuks osaks eeskirja lisaks 1 olev matmisplatside hooldusjuhend.

  (5) Eraldatava hauaplatsi asukoha valikul arvestatakse võimaluse korral kasutusse saaja soovidega.

  (6) Ühele isikule eraldatakse üks hauaplats. Hauaplatsi ei eraldata, kui taotleja ja majandusosakonna vahel on juba sõlmitud hauaplatsi kasutamise leping.

  (7) Hauaplats võidakse eraldada Uulu kalmistule naaberomavalitsusüksuse elanikule, kui naaberomavalitsusüksus on sõlminud Pärnu linnaga vastava kokkuleppe.

  (8) Hauaplatsi eraldamisest keeldumine vormistatakse majandusosakonna otsusega.

§ 9.   Kasutuslepingu tähtaeg

  (1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga viisteist aastat

  (2) Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks. Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab majandusosakond hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates sellekohase kirjaliku teate kasutuslepingus toodud aadressile.

  (3) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja majandusosakonnale kirjaliku avalduse ühe kuu jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

§ 10.   Kasutuslepingu üleandmine

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda enda omastele teavitades sellest kirjalikult majandusosakonda.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel ühe aasta jooksul õigus astuda kasutuslepingusse hauaplatsi kasutaja asemele esitades selleks majandusosakonnale kirjaliku avalduse.

§ 11.   Kasutuslepingu lõppemine

  (1) Kasutusleping lõppeb tähtaja möödumisel, ülesütlemisel või hauaplatsi kasutaja surma korral, kui omaksed ei ole eeskirja § 10 lõikes 2 sätestatud korras kasutuslepingusse astunud.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades majandusosakonnale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

  (3) Majandusosakond ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 18.

4. peatükk MATMISE NÕUDED 

§ 12.   Matmise korraldamine

  (1) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistu haldaja juures vähemalt üks päev enne matust.

  (2) Kalmistu haldaja registreerib matmise surmatõendi või surnult sündinu puhul arstliku surmateatise ja matja isikut tõendava dokumendi alusel, kui hauaplatsi kasutajaga on kooskõlastatud hauakoha kasutamine.

  (3) Kalmistu haldaja registreerib matmise ja kogub kalmistuseaduse kohaselt maetud isiku ja matmisega seotud andmed kuutabelisse, mis edastatakse iga kuu lõppedes kalmistute andmebaasi vastutavale töötlejale, kes kannab saadud andmed kalmisturegistrisse.

  (4) Matmine kalmistule võib toimuda ainult valgel ajal.

  (5) Matmine peab toimuma väärikalt, võimaluse korral surnu usulist ja kultuurilist kuuluvust arvestades ning tavasid ja traditsioone jälgides.

§ 13.   Matmine hauaplatsile

  (1) Haua kaevab ja matmise teostab matuse- ja tavanditeenuse ettevõte või muu isik, kelle tegevus on kooskõlastatud kalmistu haldajaga.

  (2) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus või tuhaurnis.

  (3) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 m ja tuhaurniga matmisel vähemalt 1 m maapinnast.

  (4) Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, maetakse need sama haua põhja kaevatud süvendisse. Kui haua kaevamisel ilmnevad maa-alused ehitised või selle varemed (hauakamber, müüritised vms) või tervena säilinud kirst tuleb need jätta puutumata ja haud kaevata nende kõrvale. Maa-aluste ehitiste või selle varemete ilmnemisest kohustub lõikes 1 nimetatud hauda kaevav isik teavitama muinsuskaitseametit ja kalmistu haldajat.

  (5) Matmist takistavate hauarajatiste ja -tähiste ajutine kõrvaldamine ja tagasipaigaldamine toimub hauaplatsi kasutaja kulul.

  (6) Matuse käigus kõrvalolevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab hauaplatsi kasutaja kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist. Nimetatud kohustuse mittetäitmisel korraldab kahjustuste kõrvaldamise majandusosakond hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 14.   Tundmatu või omasteta surnu matmine

  (1) Tundmatu või omasteta surnu matmise või tuhastamise kalmistuseaduses sätestatud juhul korraldab Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond.

  (2) Tundmatu või omasteta surnu maetakse selleks eraldatud hauaplatsile. Omasteta surnu maetakse võimaluse korral olemasolevale perekonna hauaplatsile või hauaplatsile, mis eraldati omasteta surnule eeskirja § 8 lõike 1 punktide 2 ja 4 alusel tema elu ajal.

§ 15.   Peale- ja ümbermatmine

  (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui kahekümne viie aasta möödumisel arvestades viimasest matmisest samale hauakohale.

  (2) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek.

  (3) Pealematmist ei toimu eeskirja lisas 2 toodud hauaplatsidel. Erandina lubatakse nimetatud hauaplatsidele matta selle suguvõsa liikmeid kooskõlastatult majandusosakonnaga ja muinsuskaitseametiga.

  (4) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel majandusosakonnaga. Surnu ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja.

  (5) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta pärast ühe aasta möödumist ja niiske pinnase puhul pärast kolme aasta möödumist surnu eelmisest matmisest.

  (6) Ümbermatmiseks esitab matja majandusosakonnale ümbermatmise vajaduse kirjaliku põhjenduse, surnu omaste ja hauaplatsi kasutaja nõusoleku, kalmistu haldaja tõendi ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi olemasolu kohta ja ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi kasutaja nõusoleku.

  (7) Säilmete ümbermatmiseks kultuurimälestiseks tunnistatud hauaplatsilt on lisaks lõikes 6 sätestatule vajalik muinsuskaitseameti nõusolek.

5. peatükk KALMISTU JA HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 16.   Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplats või hauakoht peab olema tähistatud hauatähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.

  (3) Hauatähised, hauarajatised ja hauaplatsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja olema paigaldatud viisil, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

  (4) Hauaplatsi piirde ja piirdeaia paigaldamine, eemaldamine ja ümberpaigaldamine tuleb kooskõlastada kalmistu haldajaga. Muinsuskaitsealusel kalmistul tuleb hauatähise ja -rajatise paigaldamine, ümberpaigaldamine ja eemaldamine kooskõlastada ka muinsuskaitseametiga.

  (5) Hauaplatsil suuremahuliste hooldus ja remonttööde alustamisest ja lõpetamisest teavitatakse kalmistu haldajat, tööde lõpetamisel teostab kalmistu haldaja hauaplatsist digifoto.

  (6) Hauaplatsile paigaldatud hauarajatised ja -tähised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

  (7) Hauaplatsi uuele kasutajale kasutusse andmisel loetakse hauaplatsil olemasolevad hauarajatised ja -tähised uue hauaplatsi kasutaja kasutuses olevateks. Uuesti kasutusse antud hauaplatsi kasutaja on kohustatud tagama hauaplatsil hauarajatiste ja -tähiste säilimise ja korrasoleku, vajadusel teostama hooldusremondi ning austama varem hauaplatsile maetuid.

  (8) Kujunduspõhimõtete eiramisel on majandusosakonnal õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Hauaplatsi kasutaja poolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on majandusosakonnal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 17.   Kalmistu ja hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauaplatsi, hauatähised, hauarajatised ning hauaplatsi ümbritsevad vahekäigud.

  (2) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, sh pärjad;
  3) hauaplatse piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  4) hauarajatised ja -tähised on ohutud, terved ja neil olev tekst loetav;
  5) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
  6) hauaplatsilt ja hauaplatsi ümbritsevast vahekäigust on riisutud ära lehed ja muu praht;
  7) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved.

  (3) Muinsuskaitsealustel kalmistutel tuleb hauaplatsi hooldamisel lähtuda lisaks eeskirja lisas 1 toodud juhendist.

  (4) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmemahutisse.

  (5) Hauaplatsil suuremahuliste hooldus- ja remonttööde teostamisel tekkinud ehitusjäätmete äreveo on hauaplatsi kasutaja kohustatud teostama omal kulul.

  (6) Hauaplatsil asuvate puude ja suuremõõtmeliste põõsaste mahavõtmise aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga. Puude mahavõtmiseks tuleb taotleda raieluba vastavalt puu raiumiseks loa andmise korrale, muinsuskaitsealusel kalmistul tuleb taotleda ka muinsuskaitseameti kooskõlastust.

  (7) Juhul, kui hauaplatsi kasutaja soovib kalmistu haldajalt tellida hauaplatsi hooldamiseks lisateenuseid, sõlmitakse hauaplatsi kasutaja ja kalmistu haldaja vahel teenuse osutamise leping.

  (8) Hooldusnõuete eiramisel on majandusosakonnal õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu hooldusnõuete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Hauaplatsi kasutaja poolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on majandusosakonnal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

  (9) Pärnu linna poolt hooldatavate hauaplatside nimekirja kinnitab linnavalitsus.

§ 18.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi ja võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi pole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise otsustab komisjon.

  (3) Komisjon vaatab hauaplatsid üle kahel korral:
  1) esimene ülevaatus, mille käigus tuvastatakse, et hauaplats on hooldamata ja märgistatakse see kollast värvi sildiga, millel on musta värviga kiri „Hooldamata hauaplats“. Sildile märgitakse hauaplatsinumber, ülevaatuse järjekorranumber, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja majandusosakonna kontaktandmed. Majandusosakond edastab hauaplatsi kasutajale kirjaliku hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile.
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukord ja võetakse vastu otsus hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta.

  (4) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus, kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge komisjoni otsusest hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

  (5) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatside kohta avaldatakse teade Pärnu linna kodulehel, andes hauaplatsi kasutajale võimalus kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust majandusosakonnaga ja hauaplats korrastada või loobuda hauaplatsi kasutusõigusest ja kasutusleping erakorraliselt üles öelda.

  (6) Pärast kahekuulise tähtaja möödumist võib majandusosakond kasutuslepingu üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse pärast kahekuulise tähtaja möödumist lõppenuks.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 19.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad majandusosakond ja muinsuskaitseamet.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Rakendussätted

  (1) Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olev hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse viieteistkümneks aastaks eeskirja jõustumisest arvates, kui senise kasutaja ja majandusosakonna vahel pole kokku lepitud teises tähtajas.

  (2) Seniseks hauaplatsi kasutajaks loetakse omaksed, kes on korraldanud hauaplatsil esimese matmise, selle puudumisel isik, kes hauaplatsi reaalselt kasutab.

  (3) Senisel hauaplatsi kasutajal on õigus esitada majandusosakonnale vormikohane taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kolme aasta jooksul arvates eeskirja jõustumisest. Vormikohane taotlus on kättesaadav Pärnu linna koduleheküljel. Kõigi seniste hauaplatsi kasutajatega, kes esitavad taotluse, sõlmitakse kasutuslepingud pärast kõigi faktide tõesuse kontrollimist, kuid mitte hiljem kui ühe aasta jooksul taotluse esitamisest.

§ 21.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 20. märtsi 2003 määrus nr 15 „Pärnu linna kalmistute eeskiri“.

§ 22.   Lõppsätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json