Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Projektlaagri loa väljastamise korra ja loa vormi kinnitamine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 97

Projektlaagri loa väljastamise korra ja loa vormi kinnitamine

Vastu võetud 13.05.2005 nr 5
jõustumine 16.05.2005

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 ja noorsootöö seaduse § 15 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega määratakse kindlaks projektlaagri läbiviimise loa (edaspidi luba) väljastamise kord.

2. peatükk LOA VÄLJASTAMINE 

§ 2.  Loa taotlemine

 (1) Loa saamiseks esitab projektlaagri läbiviija Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonnale (edaspidi haridusosakond) taotluse vähemalt 30 päeva enne projektlaagri tegevuse alustamist.

 (2) Projektlaagri läbiviija esitatavas taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
 1) projektlaagri läbiviija nimi ja asukoht (elukoht);
 2) projektlaagri läbiviimise täpne asukoht;
 3) projektlaagri eesmärk;
 4) projektlaagri päevakava;
 5) projektlaagri läbiviimise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
 6) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate projektlaagri juhataja ja kasvatajatekirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
 7) andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning õigusaktides kehtestatud nõuete olemasolul Tervisekaitseinspektsiooni ja Päästeameti tõendid ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästealade nõuetele või majutus- või toitlustusteenust pakkuva ettevõtja tegevusloa koopia.

§ 3.  Taotluse läbivaatamine

  Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud dokumendid vaatab läbi linnavalitsuse korraldusega moodustatud projektlaagri loa taotluste läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon).

§ 4.  Komisjon

  Komisjoni ülesanne on kontrollida taotluste ja nendele lisatud dokumentide vastavust seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele.

3. peatükk KOMISJONI TÖÖKORD 

§ 5.  Komisjoni koosolek

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

 (2) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja kohast teatab komisjoni esimees komisjoni liikmetele ja vajadusel loa taotlejatele vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist.

 (3) Komisjonil on õigus kutsuda vajadusel komisjoni koosolekule loa taotleja. Loa taotlejal on õigus omal algatusel viibida komisjoni koosolekul, kus otsustatakse tema läbiviidavale projektlaagrile loa väljastamine.

§ 6.  Komisjoni otsustusvõimelisus

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

§ 7.  Hääletamine komisjonis

  Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

§ 8.  Komisjoni liikmete õigus kontrollida loa saamiseks esitatud andmete õigsust

  Komisjoni liikmetel on õigus kontrollida loa saamiseks esitatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust.

§ 9.  Komisjoni protokoll

  Komisjoni koosolekud protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

§ 10.  Taotluse läbivaatamise tähtaeg

  Projektlaagri läbiviimise taotluse läbivaatamise tähtaeg pärast käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud andmete esitamist on 30 päeva.

§ 11.  Komisjoni otsus

  Komisjon võib teha järgmisi otsuseid:
 1) teha haridusosakonnale ettepanek väljastada projektlaagri läbiviijale luba;
 2) teha haridusosakonnale ettepanek mitte väljastada projektlaagri läbiviijale luba.

§ 12.  Loa väljastamine

  Kui komisjon teeb otsuse teha haridusosakonnale ettepanek väljastada projektlaagri läbiviijale luba, vormistab komisjoni sekretär vormikohase (vorm juurde lisatud) projektlaagri loa ja esitab selle allkirjastamiseks haridusosakonna juhatajale. Allkirjastatud loa eksemplari väljastab komisjoni sekretär taotlejale, loa koopia jääb haridusosakonnale.

§ 13.  Loa väljastamata jätmine

 (1) Kui komisjon teeb otsuse teha haridusosakonnale ettepanek mitte väljastada projektlaagri pidajale luba, näitab ta ära keeldumise põhjused, viidates seadusele või selle alusel antud õigusaktile.

 (2) Loa väljastamisest keeldumisel teatab haridusosakond sellest projektlaagri läbiviijale kirjalikult kolme tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist, näidates ära keeldumise põhjused.

§ 14.  Arvestuse pidamine lubade väljastamise üle

  Haridusosakonna poolt väljastatud lubade üle peab arvestust osakonna noorsootööspetsialist.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.  Jõustumine

  Määrus jõustub 16. mail 2005.

  * juurde lisatud projektilaagri loa vormiga saab tutvuda Pärnu Linnavalitsuse kantseleis, Suur-Sepa 16

Ahti Kõo
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär