Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Pärnu logo ja tema stiilielementide ja tunnuslause kirjeldus ning kasutamise korra kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 105

Pärnu logo ja tema stiilielementide ja tunnuslause kirjeldus ning kasutamise korra kehtestamine

Vastu võetud 18.02.2008 nr 5
jõustumine 22.02.2008

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 16. veebruari 2006 määruse nr 2 “Pärnu linna põhimäärus” § 5 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Pärnu logo, Pärnu logo sõnamärgist tuletatud lisasümbol ehk täpimärk (edaspidi täpimärk), suvepealinna logo, Pärnu Hansapäevade logo ja Pärnu tunnuslause ning sätestatakse nende kasutamise kord.

§ 2.  Stiiliraamat

 (1) Pärnu Linnavalitsuse stiiliraamat (edaspidi stiiliraamat) on aluseks Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu linna korporatiivse identiteedi kujundamisel ning määrab üldised põhimõtted Pärnu logo ja tema stiilielementide, tunnuslause, visuaalse reklaami jmt kasutamiseks.

 (2) Stiiliraamatut hoiab Pärnu Linnavalitsuse kantselei.

2. peatükk Pärnu logo 

§ 3.  Pärnu logo kirjeldus

 (1) Pärnu logo on käsitsi kirjutatud “Pärnu”. Pärnu logo kujutis on esitatud määruse lisas 1.

 (2) Pärnu logo on sõnamärk, mis toimib nii märgi kui nimena. Pärnu logo kerged pintslilöögid viitavad kuurortlinna rohketele puhkamis- ja meelelahutusvõimalustele ning kunsti ja süvakultuuri traditsioonidele.

§ 4.  Pärnu logo tüpograafia

 (1) Pärnu logoga seotud tunnuslausete, muude sõnumite ning Pärnu visuaalide ainus kirjatüüp on Meta Plus ja selle variatsioonid:
 1) Meta Plus Normal
 2) Meta Plus Book
 3) Meta Plus Medium
 4) Meta Plus Bold
 5) Meta Plus Black
 6) Meta Book Cyrillic – kasutatakse venekeelsete tekstide puhul
 7) Meta Bold Cyrillic – kasutatakse venekeelsete tekstide puhul

 (2) Meta Plus kirjatüübi puudumisel või erijuhtudel võib Meta Plus kirjatüübi asendada kirjatüübiga Arial.

 (3) Meta Plus teksti kirja suurus peaks üldjuhul olema minimaalselt 8 pt suurune ning mitte suurem kui 12 pt.

 (4) Meta Plus teksti kirja reavahena on soovitav kasutada kahekordset tähekõrgust. Reavahe ei tohi olla väiksem kui suurtähe kõrgus.

 (5) Tunnuslaused ning pealkirjad ei tohi olla kirjutatud läbivate suurtähtedega.

 (6) Jooniste, viidete ja pildiallkirjade puhul tuleb kasutada vajadusel Meta Plus Bold kirjatüüpi suurusega 6-8 pt.

 (7) Leheküljenumbrite puhul tuleb kasutada Meta Plus Black kirjatüüpi suurusega 8 pt.

§ 5.  Pärnu logo konstrueerimine, kaitsetsoon ja minimaalne suurus

 (1) Pärnu logo proportsioonid on 12:7.

 (2) Pärnu logo tohib olla ümbritseva pinna suhtes ainult täisnurga all.

 (3) Pärnu logo kaitsetsoon (vaba pind logo ümber) on 40% logo tähe kõrgusest.

 (4) Pärnu logo kaitsetsoonis võivad olla logoga seotud tunnuslaused ja lisasümbolid.

 (5) Pärnu logo minimaalseks suuruseks on 3 mm pikkune tähekõrgus.

§ 6.  Pärnu logo värvilahendus

 (1) Pärnu logo põhivärv on sinine (värvikood: Pantone 300c; 100% Cyan; 44% Magenta; R: 25; G: 120; B: 190; Web: 1978be).

 (2) Pärnu logo kasutatakse üldjuhul sinisena valgel taustal (positiiv) või valgena sinisel taustal (negatiiv).

 (3) Pärnu logo sekundaarsed värvid on:
 1) punane (värvikood: Pantone 485c; 100% Magenta; 100% Yellow; 5% Black; R: 193; G: 32; B: 39; Web: c12027)
 2) kollane (värvikood: Pantone 116C; 17% Magenta; 100% Yellow; R: 244; G: 207; B: 48; Web: ffcc33)
 3) must (värvikood: Pantone Process Black; 100% Black; R: 0; G: 0; B: 0; Web: 000000)

 (4) Pärnu logo sekundaarseid värve tohib kasutada erijuhtudel, kui sinist ei ole võimalik kasutada või kui kommunikatsioonivahendi funktsioon nõuab sinisest erinevat värvi.

 (5) Pärnu logo tohib olla ainult täisvärv. Pärnu logo ei tohi olla mitmevärviline ega sisaldada ühtegi värviefekti, sh värviüleminekuid

§ 7.  Pärnu logo värvilahenduse kasutamise variatsioonid

 (1) Sinist logo tohib kasutada taustatoonidel (värvifotodel või värvipindadel), mille CMYK värviprotsentide kogusumma ei ületa 30% (näiteks Cyan 5%, Magenta 5%, Yellow 20% = 30%). Tumedamate taustatoonide puhul, kus CMYK värviprotsentide kogusumma ületab 30%, tuleb kasutada valget logo.

 (2) Mustvalge trüki puhul tohib musta logo kasutada, kui taustatooni CMYK värviprotsent ei ületa 30%, muudel juhtudel tohib kasutada ainult valget logo. Kui sinist või valget logo pole võimalik kasutada, siis kõikide muude värvitaustade puhul tohib kasutada kas ainult musta (kuni 30% taustal) või valget logo (tumedal taustal).

 (3) Ühevärvitrüki puhul tohib kasutada vastavat värvi logo ainult täisvärviga kuni 30% taustal või valgena tumedal taustal.

 (4) Logo ei tohi taustavärvist erineda vähem kui 70%.

3. peatükk Täpimärk 

§ 8.  Täpimärk

  Täpimärk on Pärnu logo lisasümbol, mis kujutab kolme täppi “ä” tähe kohal. Täpimärgi kujutis on esitatud määruse lisas 2.

§ 9.  Täpimärgi tehnilised andmed

 (1) Täpimärk on alati kaks korda kõrgem sellega kaasnevast nimetusest (sõnumist).

 (2) Sõnum asub täpimärgi vasakust servast paremal pool ühe tähekõrguse kaugusel.

 (3) Sõnum asub täpimärgi alumisest servast allpool 2/3 tähekõrguse kaugusel.

 (4) Täpimärgi kaitsetsoon on igast küljest pool täpimärgi kõrgusest.

 (5) Täpimärgi puhul kehtivad samad värvikasutuse reeglid, mis Pärnu logo puhul, vastavalt käesoleva määruse §-dele 6 ja 7. Erandina tohib mitteametlikus kommunikatsioonis kasutada kolme Pärnu vapi põhivärvi – kollast, sinist ja punast sisaldavat täpimärki.

4. peatükk Suvepealinna logo 

§ 10.  Suvepealinna logo

  Suvepealinna logo on Pärnu kui suvepealinna sõnamärk ja visuaalne sümbol. Suvepealinna logo kujutis on esitatud määruse lisas 3.

§ 11.  Suvepealinna logo tehnilised andmed

 (1) Suvepealinna sümbolit tohib kasutada ainult koos sõnaga “suvepealinn”, mille kirjatüüp on MetaPlus Book.

 (2) Suvepealinna logo sõna “suvepealinn” maksimaalne kõrgus moodustab pool Pärnu logo ja suvepealinna sümboli kõrgusest, “suvepealinn” asub Pärnu logo ja sümboli all või paremal pool.

 (3) Suvepealinna sõna ja lisasümbol ilma Pärnu logota joonduvad kesktelje järgi nii vertikaalis kui horisontaalis sümmeetriliselt.

 (4) Suvepealinna sõna ja lisasümboli kaitsetsooni ja värvikasutuse reeglid on samad, mis Pärnu logo puhul, vastavalt käesoleva määruse §-dele 5-7.

5. peatükk Pärnu Hansapäevade logo 

§ 12.  Pärnu Hansapäevade logo kirjeldus

  Pärnu Hansapäevade logo on stiliseeritud märk 17. sajandi Pärnu kindluslinna plaanist ja kujutab endast seitsmenurkset tähekujutist. Hansapäevade logo kujutis on esitatud määruse lisas 4.

§ 13.  Pärnu Hansapäevade logo tüpograafia

 (1) Pärnu Hansapäevade logo kirjatüüp on San Marco. Logo teksti on 4 erinevas keeles: eesti, iniglise, saksa, ja vene keeles. Venekeelsete tekstide puhul kasutatakse Cyrillic Old kirjatüüpi.

 (2) Logo tekst võib joosta logo ümber, logo all või olla erijuhtudel logo kõrval, sel juhul võib olla teksti väiketähe kõrgus pool logo kõrgusest.

 (3) Hansapäevade logo kaitsetsoon on kuuendik märgi laiusest.

 (4) Hansapäevade logo minimaalseks laiuseks on 25 mm ja ilma tekstita märgi minimaalne laius on 8 mm.

 (5) Logo asetus erinevatel reklaamipindadel on soovitavalt all paremas nurgas. Eelistatud on püstised mittestandardsed pinnad, mis võimaldavad logo paigutada tsentreeritult pinna alumisse osasse.

§ 14.  Pärnu Hansapäevade logo värvilahendus

 (1) Ametlikus kommunikatsioonis tohib valgel taustal oleva logo puhul kasutada maksimaalselt kahte värvi (märk: Pantone 300; kiri: Pantone Process Black). Muudel taustadel tohib logo olla vastavalt tausta tumedusele kas must või valge. Erijuhtudel tohib logo kasutada värvilisena.

 (2) Hansapäevade logo põhivärv on sinine (värvikood - märk: Pantone 300; kiri: Pantone Process Black).

 (3) Pärnu logo sekundaarsed värvid on:
 1) punane (värvikood: Pantone 187 C; Pantone 220 C; Pantone 180 C; Pantone 1525 C)
 2) roheline (värvikood: Pantone 576 C; Pantone 457 C)
 3) sinine (värvikood: Pantone 312 C; Pantone 659 C)
 4) oranz (värvikood: Pantone 138 C; Pantone 144 C)
 5) pruun (värvikood: Pantone 471 C)
 6) lilla (värvikood: Pantone 260 C)
 7) must (Pantone Process Black)

 (4) Pärnu Hansapäevade logo tohib olla ainult täisvärv. Pärnu Hansapäevade logo ei tohi olla mitmevärviline ega sisaldada ühtegi värviefekti, sh värviüleminekuid.

6. peatükk Tunnuslause 

§ 15.  Tunnuslause

 (1) Pärnu tunnuslause (edaspidi tunnuslause) on “ela või ise”.

 (2) Tunnuslause inglise keeles on “try it yourself”.

 (3) Tunnuslauset kasutatakse ainult koos Pärnu logoga.

§ 16.  Tunnuslause konstrueerimine, kaitsetsoon ja minimaalne suurus

 (1) Tunnuslause asub Pärnu logo all või logost paremal.

 (2) Pärnu logo all asuv tunnuslause on logo suhtes keskel.

 (3) Pärnu logost paremal asetsev tunnuslause joondub logo alumise servaga.

 (4) Tunnuslause kõrgus võib vastavalt vajadusele olla 1/5 kuni 1/2 logo tähe kõrgusest.

 (5) Tunnuslause kaugus logost on 1/2 tunnuslause tähe kõrgusest.

§ 17.  Tunnuslause tüpograafia

 (1) Tunnuslause kirjutatakse väikese algustähega.

 (2) Tunnuslause on alati Meta Plus Book kirjatüübiga.

7. peatükk Pärnu logo ja tema stiilielementide, suvepealinna logo, Hansapäevade logo ja tunnuslause kasutamine 

§ 18.  Pärnu logo kasutusvaldkond

 (1) Pärnu logo kasutatakse Pärnu linna esindavas visuaalses kommunikatsioonis. Pärnu logo saab vajadusel kasutada koos tunnuslause või muu sõnumiga ning tiitlite ja lisasümbolitega.

 (2) Pärnu logo kasutamine on kohustuslik täielikult või osaliselt Pärnu linna poolt toetatavaid üritusi, projekte jms tutvustavatel reklaamidel ja trükistel, võimalusel ka ürituse toimumise kohal. Pärnu logo ei pea kasutama, kui Pärnu linna poolt vastava ürituse või projekti toetamise tähistamiseks kasutatakse Pärnu vappi.

§ 19.  Suvepealinna logo kasutusvaldkond

  Suvepealinna sõna ja lisasümbolit kasutatakse suvehooajaga seotud visuaalses kommunikatsioonis vajadusel koos Pärnu logoga või logost eraldi.

§ 20.  Pärnu Hansapäevade logo kasutusvaldkond

 (1) Pärnu Hansapäevade logo kasutatakse hansapäevadega seotud visuaalses kommunikatsioonis. Hansapäevade logo saab vajadusel kasutada koos tunnuslause või muu sõnumiga ning tiitlite ja lisasümbolitega.

 (2) Pärnu Hansapäevade logo kasutamine on kohustuslik täielikult või osaliselt Pärnu linna poolt toetatavaid üritusi, projekte, jms tutvustavatel reklaamidel ja trükistel, võimalusel ka ürituse toimumise kohal.

§ 21.  Pärnu logo, suvepealinna logo ja tunnuslause kasutamise kord

 (1) Pärnu logo, suvepealinna logo ja tunnuslause on vabalt ja tasuta kasutatav igaühe poolt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.

 (2) Keelatud on Pärnu logo, suvepealinna logo ja tunnuslause kasutamine tubakatoodete ja alkohoolsete jookidega seonduvalt.

 (3) Pärnu logo, suvepealinna logo ja tunnuslause kasutamisel tuleb järgida käesoleva määruse nõudeid.

 (4) Pärnu logo, suvepealinna logo ja tunnuslause kujutist on võimalik alla laadida Pärnu linna veebilehelt, isiku soovil väljastab Pärnu Linnavalitsuse kantselei talle Pärnu logo, suvepalinna logo ja tunnuslause kujutise CD-l.

§ 22.  Pärnu Hansapäevade logo kasutamise kord ja kasutamisloa taotlemine

 (1) Pärnu Hansapäevade logo on tasuta kasutatav.

 (2) Pärnu Hansapäevade logo kasutamiseks tuleb esitada määruse lisas 5 toodud vormis taotlus Pärnu Linnavalitsuse arenguosakonnale (edaspidi arenguosakond). Taotlus peab sisaldama:
 1) logo kasutaja nimetust/nime;
 2) logo kasutaja registrikoodi/isikukoodi, aadressi ja telefoni;
 3) logo kasutamise kavandit koos mõõtmete ja värvilahendusega.

 (3) Arenguosakond vaatab taotluse läbi 7 tööpäeva jooksul arvates taotluse laekumise kuupäevale järgnevast päevast.

 (4) Taotluse võib rahuldamata jätta, kui:
 1) taotlus on vastuolus logo kasutamise korraga;
 2) logo kasutamise kavand ei vasta headele tavadele;
 3) logo taotleja on eelnevalt omavoliliselt logo kasutanud;
 4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

 (5) Arenguosakonna otsus kasutusloa andmisest keeldumise kohta saadetakse taotlejale 7 kalendripäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

 (6) Pärnu Hansapäevade logo kasutamisega nõustumisel väljastab arenguosakond oma otsuse alusel vastava loa (vorm toodud lisas 6). Logo kujutist on võimalik alla laadida Pärnu linna veebilehelt, isiku soovil väljastab arenguosakond talle Pärnu Hansapäevade logo kujutise CD-l.

 (7) Pärnu Hansapäevade logo kasutamisel vastava loata või Pärnu linna mainet kahjustaval viisil on Pärnu Linnavalitsusel õigus nõuda logo kasutajalt logo kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.

§ 23.  Täpimärgi kasutamine

 (1) Täpimärki kasutatakse igapäevases tööalases kommunikatsioonis eraldiseisva kujunduselemendina või koos sõnumiga.

 (2) Täpimärk võimaldab paindlikkust erinevate sõnumite edastamisel ja Pärnu visuaalse identiteedi säilitamisel eriolukordades.

 (3) Täpimärki kasutatakse logost eraldiseisvana Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu Linnavolikogu visuaalses kommunikatsioonis vastavalt stiiliraamatu reeglitele.

 (4) Sinist täpimärki kasutatakse Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu Linnavolikogu ametlikus kommunikatsioonis.

 (5) Värvilist täpimärki kasutatakse Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu Linnavolikogu mitteametlikus kommunikatsioonis.

§ 24.  Keelatud logokasutus

  Pärnu logo ja tema stiilielementide ja tunnuslause kasutamisel Pärnu linna mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas määruses sätestatuga on Pärnu Linnavalitsusel õigus nõuda logo või tunnuslause kasutajalt Pärnu logo või tema stiilielementide või tunnuslause kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.

8. peatükk Lõppsätted 

§ 25.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavalitsuse 23. oktoobri 2006 määrus nr 16 “Pärnu logo ja tema stiilielementide ja tunnuslause kirjeldus ning nende kasutamise kord”.

§ 26.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 22. veebruaril 2008.

Mart Viisitamm
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär