Teksti suurus:

Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 113

Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord

Vastu võetud 19.01.2009 nr 5
jõustumine 23.01.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Pärnu Linnavolikogu 20.04.2006 määruse nr 16 “Pärnu linna ehitusmäärus” § 4 punkti 13 alusel, juhindudes “Ehitusseadusest”, keskkonnaministri 30.06.2008 määrusest nr 26 “Geodeetiline süsteem”, majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.08. 2007 määrusest nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”, Vabariigi Valitsuse 23.10.2003 määrusest nr 264 “Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord” ja Vabariigi Valitsuse 14.04.1994 määrusest nr 138 “Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise kord”.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Topo-geodeetiliste mõõdistus-ja uurimistööde kord (edaspidi kord) kehtestab topo-geodeetiliste, ehitusgeodeetiliste, katastrimõõdistuste ja ehitusgeoloogiliste tööde teostamise, materjalide esitamise ja säilitamise korra.

 (2) Topo-geodeetiliste, ehitusgeodeetiliste, katastrimõõdistuste ja ehitusgeoloogiliste uuringute ülesanne on õigete geodeetiliste alusplaanide koostamine ja geoloogiliste uuringute andmete kogumine planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, Pärnu linna vajumisprotsesside, jõe kallaste lihkeohtlikkuse jälgimiseks, maaüksuste katastrisse kandmiseks ja linna topo-geodeetilise üldinfo omamiseks.

 (3) Projekteerimistöid Pärnu linna haldusterritooriumil võib teha ainult Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistuse (edaspidi geodeesiateenistus) poolt kontrollitud ja kooskõlastatud topo-geodeetilistele alusplaanidele (edaspidi alusplaanid).

 (4) Kasutatud alusplaanil mõõdistustööd teostanud firma kirjanurga ja geodeesiateenistuse kooskõlastusmärke puudumisel projekt kooskõlastamisele ei kuulu.

 (5) Väljastatud alusplaanid kehtivad kaks aastat, juhul kui antud piirkonnas ei ole teostatud ehitus- ega kaevetöid. Kui peale kehtivusaja lõppu antud piirkonnas ei ole teostatud ehitus- ega kaevetöid kontrollib geodeesiateenistus välikontrolli käigus väljastatud alusplaani, muudatuste puudumise korral pikendab alusplaani kasutamist.

 (6) Katastriüksuste maakatastris registreerimisel lisada avaldusele nõue ühe eksemplari katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli esitamise kohta Pärnu Linnavalitsusele.

 (7) Uusehitistel teostada hoone 0-tsükli kontrollmõõdistamine ja anda hoone 0.00 kõrgus.

§ 2.  Mõõdistus- ja uurimistöö tegemise õigus

  Mõõdistus- ja uurimistööde tegemise õigus on isikutel, kellel on kehtiv antud töövaldkonna tegevuslitsents ja kes on teostatava mõõdistus- või uurimistöö vastavalt korrale registreerinud geodeesiateenistuses.

§ 3.  Mõõdistus- ja uurimistöö registreerimine, lähteülesande väljastamine

 (1) Topo-geodeetiliste, ehitusgeodeetiliste, katastrimõõdistuste ja ehitusgeoloogiliste tööde teostamiseks Pärnu linna haldusterritooriumil esitab töid teostav isik geodeesiateenistusele taotluse töö registreerimiseks.

 (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) töö teostaja andmed;
 2) tegevuslitsentsi numbrid;
 3) objekti asukoht;
 4) töö number;
 5) töö tellija;
 6) mõõdistamise mõõtkava;
 7) mõõdistatava ala suurus (ha);
 8) trasside uurimise ulatus (ha);
 9) tööde teostamise aeg;
 10) geodeesiateenistusele materjalide üleandmise aeg;
 11) skeem mõõdistatava ala piiridega.

 (3) Geodeesiateenistus kontrollib esitatud taotlust, otsustab töö registreerimise, väljastades taotluse esitajale vormistatud lähteülesande koos mõõdistusala piiridega ja lähtematerjalid töö teostamiseks.

 (4) Lähtematerjalid väljastatakse geodeesiateenistusest elektrooniliselt või paberil, sõltuvalt informatsiooni olemasolust.

 (5) Lähteülesandes antakse tehnilised nõuded põhivõrkudega sidumise, leppemärkide ja leppemärkide nimetuste osas, mõõtkava, mõõdistatava ala piiride, trasside uurimise jm osas.

 (6) Lähteülesannet ei väljastata planeerimisosakonna poolt järgmistel juhtudel:
 1) objektile on juba lähteülesanne väljastatud;
 2) objektile on kehtiv ja tehnilistele nõuetele vastav alusplaan olemas.

 (7) Lähteülesande kehtivus lõpeb töö geodeesiateenistusele esitamisel.

 (8) Töö katkestamisel tellija poolt annulleeritakse lähteülesanne tellija taotluse alusel.

§ 4.  Töö teostaja kohustused

  Töö teostaja on kohustatud:
 1) objekti topo-geodeetiliste, ehitusgeodeetiliste, katastrimõõdistuste ja ehitusgeoloogilisteööde puhul enne välitöö algust esitama korra § 3 sätestatud taotluse töö teostamiseks geodeesiateenistusele;
 2) täitma geodeesiateenistuse poolt väljastatud lähteülesandes sätestatud tehnilised nõuded;
 3) esitama valminud töö geodeesiateenistusele kontrollimiseks ja peale geodeesiateenistuse kooskõlastust plaanil esitama vormistatud töö materjalid vastavalt käesoleva korra § 10 lg 3-7 geodeesiateenistusele 10 päeva jooksul töö lõplikust vormistamisest arvates;
 4) määratud ajaks tagastama lähtematerjali originaalid;
 5) tagama kasutatavate lähtematerjalide ja andmete säilimise. Töö teostajal ei ole õigust kasutamiseks saadud materjale ja andmeid edasi anda või müüa;
 6) tasuma linna topo-geodeetiliste materjalide kasutamise eest linnavalitsuse poolt kehtestatud registriandmete kasutamise tasu alusel.

§ 5.  Planeerimisosakonna kohustused

 (1) Lähteülesande väljastamisest keeldumise korral teatama keeldumisest kirjalikult 5 tööpäeva jooksul, arvates registreerimistaotluse geodeesiateenistusele laekumisele järgnevast tööpäevast, tuues ära keeldumise põhjuse.

 (2) Planeerimisosakond esitab isikute osas, kes esitavad korduvalt tehnilistele nõuetele ja korrale mittevastavaid töid, litsentsi väljaandjale taotluse litsentsi tühistamiseks või peatamiseks.

§ 6.  Geodeesiateenistuse kohustused

  Geodeesiateenistus on kohustatud:
 1) registreerima topo-geodeetilise mõõdistus- ja uurimistöö, ehitusjärgse kontrollmõõdistamise, mahamärkimistöö, katastrimõõdistuse ja ehitusgeoloogilise töö;
 2) väljastama tööde teostamiseks lähteülesande koos lähtematerjalidega 5 tööpäeva jooksul, arvates registreerimistaotluse geodeesiateenistusele laekumisele järgnevast tööpäevast;
 3) väljastama topo-geodeetilised materjalid linnavalitsuse poolt kehtestatud registriandmete kasutamise tasu alusel;
 4) kontrollima teostajalt töö vastuvõtmisel selle kvaliteeti ja vastavust tehnilistele nõuetele ja käesolevale korrale 10 tööpäeva jooksul, vigade ja puuduste ilmnemisel tagastama töö selle teostajale parandamiseks ja vajadusel informeerima töö tellijat.

2. peatükk TEHNILISED NÕUDED 

§ 7.  Üldnõuded

 (1) Mõõdistus- ja uurimistööde teostamisel tuleb juhinduda kehtivatest õigusaktidest, topo-geodeetilistel mõõdistamistel kehtivatest normidest, heast tavast ning käesolevast korrast.

 (2) Topo-geodeetiliste mõõdistustööde mõõtkava on M 1:500 ja M 1:2000. Mõõdistustööd teostatakse L-EST97 koordinaatsüsteemis ja Balti 1977. a kõrgussüsteemis.

 (3) Digitaalmõõdistamisel kasutatavate kihtide ja värvide jaotuse kinnitab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

 (4) Mõõdistamiseks ja digitaalse alusplaani koostamiseks on põhiprogrammiks MicroStation. Digitaalse alusplaani failiformaat on DGN,mis peab ühilduma MicroStation V8 versiooniga.

 (5) Digitaalne joonis vormistatakse kolmemõõtmelisena (3D).

 (6) Digitaalse alusplaani koostamisel tuleb kasutada linnavalitsuse poolt kinnitatud digitaalmõõdistuste kihtide ja värvide jaotust ja geodeesiateenistuse poolt lähteülesandes väljastatavaid leppemärke ja leppemärkide nimetusi.

 (7) Maapinnal asuvad objektid peavad olema Balti süsteemis mõõdetud kõrgusel. Kõik ülejäänud (maa-alused kommunikatsioonid, katastriüksuste piirid, skeemid, vormistus jne) peavad paiknema null kõrgusel.

 (8) Digitaalses joonises kasutatavad joonelised elemendid peavad olema sidusad ja nende otspunktid peavad langema kokku (hooned, tehnovõrgud, krundi piir – suletud, katkematu murdjoon – shape).

 (9) Digitaalsel joonisel ei tohi esineda kohakuti asuvaid korduvaid elemente.

 (10) Maa-aluste tehnovõrkude plaanide koostamisel tuleb kasutada geodeesiateenistuse kaevunumbrite süsteemi ja registreerima uue mõõdistatava kaevu numbri geodeesiateenistuse andmesüsteemis.

 (11) Koostatakse uued või tehakse parandused vanadele kaevude perfokaartidele või esitatakse kaevude andmed digitaalse objekti infona (tag-infona).

§ 8.  Hoone ja rajatise mahamärkimine

 (1) Hoone ja rajatis märgitakse maha korra § 2 sätestatud nõuetele vastava isiku poolt ehitusloa või kirjaliku nõusoleku saanud projekti alusel. Mahamärkimist ei tohi teha ehitustöid teostav ehitusfirma.

 (2) Mahamärkimine peab olema tehtud kõigil uusehitistel, avalikuks kasutuseks projekteeritud ehitistel ja ehitistel, mis on projekteeritud katastriüksuse piirile.

 (3) Mahamärkimine teostada kõigile trassidele, mis asuvad transpordimaal ja üldkasutataval maal.

 (4) Mahamärkimise joonisel anda mahamärgitava objekti 0.00 kõrgus koos tema asukohaga ja koordinaadid.

 (5) Mahamärkimistöö registreerimisel esitada projekti asendiplaani koopia koos sidumisega.

§ 9.  Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

 (1) Ehitusjärgne topo-geodeetiline mõõdistamine on ehituse tellija kohustus, kui tellija, maaomanik ja ehitaja ei ole kokku leppinud teisiti.

 (2) Teostusmõõdistust ei tohi teha ehitustöid teostanud isik. Tööde tegemise õigus on korra § 2 sätestatud isikul.

 (3) Ehitisi ja trasse ei võeta vastu ega vormistata neile kasutusluba enne teostusmõõdistuste tegemist, teostusjooniste ja ehitusjärgse alusplaani kooskõlastamist geodeesiateenistuse poolt.

 (4) Ehitusjärgne topo-geodeetiline mõõdistus teostatakse kõigile uutele ehitistele v a tehnovõrkudele ning alusplaan peab kajastama kõiki ehitisi ja haljastust.

 (5) Teostusjoonis vormistatakse kõigile uutele ehitatud maa-alustele ja maa-pealsetele tehnovõrkudele.

 (6) Kaevudeta trasside ja kaablite teostusmõõdistamine tuleb teha lahtise kaevikuga ja anda trassile kõrgused ja koordinaadid trassi alguses, lõpus ja kõigis käänupunktides.

 (7) Teostusjooniste vormistamisel lähtutakse Pärnu linnavalitsuse poolt kehtestatud digitaalmõõdistuste kihtide ja värvide jaotusest.

 (8) Ehitusjärgse topo-geodeetilise mõõdistuse tulemusena tuleb esitada uute hoonete ja rajatiste nurgapunktide koordinaadid.

§ 10.  Andmete üleandmine

 (1) Digitaalmõõdistusandmed ja ehitusgeoloogiliste tööde andmed antakse geodeesiateenistuse arhiivi üle elektrooniliselt sõltumata andmekandjast ja paberkandjal aruandena.

 (2) Tööde teostaja esitab töö lõpetamisel 10 päeva jooksul geodeesiateenistusele korra § 10 lõikes 3-7 nõutavad materjalid.

 (3) Topo-geodeetilise mõõdistuse tehniline aruanne ja materjalid koosnevad :
 1) seletuskiri;
 2) mõõdistatava ala piir;
 3) käigu skeem;
 4) käigu arvutus;
 5) kommunikatsiooni kaevude tabelid;
 6) torude kaevu suubumise skeemid;
 7) alusplaan elektrooniliselt ja paberil;
 8) korrastatud või uued kaevude perfokaardid või kaevude andmed digitaalse objekti infona (tag-infona).

 (4) Katastrimõõdistamise materjalid koosnevad:
 1) katastriüksuse andmed, seletuskiri;
 2) käigu skeem;
 3) käigu arvutus;
 4) piiripunktide koordineerimise skeem;
 5) piiriandmete tabel koos piirimärkide vormiga
 6) katastriüksuse plaani originaal paberil ja elektrooniliselt;

 (5) Teostusjoonise ja ehitusjärgse topo-geodeetilise mõõdistamise materjalid koosnevad:
 1) objekti asukoht, seletuskiri;
 2) teostusjoonis või ehitusjärgne alusplaan koos hoone ja rajatiste koordinaatidega paberil ja elektrooniliselt;
 3) kaevude tabelid;
 4) torude kaevu suubumise skeemid;
 5) korrastatud või uued kaevude perfokaardid või digitaalsed kaevude andmed tag-infona;
 6) käigu skeem;
 7) käigu arvutus.

 (6) Mahamärkimise materjalid koosnevad:
 1) objekti asukoht, seletuskiri;
 2) käigu skeem;
 3) käigu arvutus;
 4) mahamärkimise joonis paberil ja elektrooniliselt;
 5) märkimistööde akt.

 (7) Ehitusgeoloogiliste uuringute aruanne ja materjalid koosnevad:
 1) seletuskiri;
 2) uuritava ala asukoha ja puuraukude asukohtade joonis paberil ja elektrooniliselt;
 3) puuraukude koordinaadid ja kõrgused;
 4) töömetoodika iseloomustus ja mahud;
 5) kasutatud andmete loetelu;
 6) kõigi kaevandite geotulbad, välikatsete ja laboriandmete tulemused;
 7) geotehniline üldistus;
 8) järeldused, soovitused koos vastava põhjendusega.

§ 11.  Uurimistööde säilitamine

  Geodeesiateenistusele üleantud uurimistöid säilitatakse 99 aastat.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 12.  Vastutus

 (1) Korduvate nõuetele mittevastavate tööde esitamisel on planeerimisosakonnal õigus esitada litsentsi väljaandjale taotlus litsentsi tühistamiseks või peatamiseks.

 (2) Teostusjoonisteta paigaldatud maa-aluste tehnovõrkude alusplaanilt puudumise või asukohavigade eest alusplaanil, alusplaani väljaandja ei vastuta.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 02. juuli 2004 määruse nr 16 “Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord”

§ 14.  Jõustumine

  Määrus jõustub 23. jaanuaril 2009.

Mart Viisitamm
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär