Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Pärnu Linnavalitsuse väärteoasjade infosüsteemi asutamine, registri pidamise põhimäärus ja väärteoasjade registreerimise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 127

Pärnu Linnavalitsuse väärteoasjade infosüsteemi asutamine, registri pidamise põhimäärus ja väärteoasjade registreerimise kord

Vastu võetud 31.08.2009 nr 27
jõustumine 04.09.2009

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 82 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 433 lõikega 1, §-ga 435 ning isikuandmete kaitse seaduse §-ga 27.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Andmekogu asutamine ja andmekogu ametlik nimi

  Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimega «Pärnu Linnavalitsuse väärteoasjade infosüsteem» (edaspidi andmekogu), lühendatult VTIS.

§ 2.   Andmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk

  (1) Andmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) kui kohtuvälise menetleja nimel väärtegusid menetlevate ametnike poolt (edaspidi menetlejad ametnikud) menetletavate väärteoasjade üle arvestuse pidamine ja väärteo menetlejale menetlusprotsessi fikseerimiseks infotehnoloogilise vahendi loomine.

  (2) Andmekogus registreeritakse menetlejate ametnike poolt menetletavad väärteoasjad.

2. peatükk ANDMEKOGU ÜLESEHITUS JA PIDAMINE 

§ 3.   Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu on ühetasandiline infotehnoloogiline andmebaas.

  (2) Andmekogus on andmed koondatud kahte ossa:
  1) kehtivad andmed väärteoasjade menetlemise kohta;
  2) andmed lõppenud väärteoasjade kohta.

  (3) Andmed väärteoasja kohta kustutatakse andmekogu kehtivate andmete osast ja kantakse lõppenud väärteoasjade andmete hulka, kui:
  1) väärteoasjas tehtud otsuse täitmine on aegunud;
  2) väärteo eest määratud karistuse täitmisest on möödunud üks aasta ja selle aja jooksul ei ole toime pandud uut väärtegu;
  3) maksukorralduse seaduses sätestatud väärteo eest määratud karistuse täitmisest on möödunud kaks aastat ja selle aja jooksul ei ole toime pandud uut väärtegu;
  4) menetlusalune isik on surnud;
  5) menetlusalune juriidiline isik on lõppenud;
  6) väärteoasi on lõpetatud karistust määramata.

§ 4.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse elektrooniliselt.

  (2) Andmekogusse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, väärteomenetluse seadustikus ja käesolevas määruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (3) Andmekogu pidamisel võib kasutada teiste riiklike või Pärnu linnale kuuluvate andmekogude andmeid ja liidestada andmekogu X-teega.

  (4) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Andmekogu turvaklass on K1T1S2.

§ 5.   Andmekogu pidamise finantseerimine

  Andmekogu pidamiseks vajalikud kulud kaetakse Pärnu linna eelarvest.

3. peatükk ANDMEKOGU OMANIK, VASTUTAV JA VOLITATUD TÖÖTLEJA 

§ 6.   Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu omanik ja vastutav töötleja on linnavalitsus.

  (2) Andmekogu vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametnike ametijuhenditega.
(Linnavalitsuse määrus 25.01.2010; Nr. M/4/2010; jõust. 29.01.2010)

  (3) Andmekogu infotehnoloogilise toe tagab Pärnu Linnavalitsuse kantselei infotehnoloogia teenistus.

§ 7.   Vastutava töötleja kohustused

  Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu haldamist;
  2) vastutab andmekogu haldamise seaduslikkuse ja andmekogu arendamise eest;
  3) korraldab andmekogu ja tema osade projekteerimiseks ja kasutusele võtmiseks vajalike tööde läbiviimise ja vastuvõtmise;
  4) korraldab andmekogu säilimise nimel andmekogu andmetest varukoopia tegemise;
  5) juhib andmekogu pidamist;
  6) teostab järelevalvet andmekogu pidamise üle;
  7) lahendab seaduses sätestatud ulatuses ja korras vaidlusi andmekogu pidamisel tekkinud küsimustes;
  8) annab volitatud töötlejale ülesandeid ja juhendeid andmekogu pidamise ja töötlemisega seotud asjades;
  9) teostab muid seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.   Andmekogu volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on linnavalitsus.

  (2) Volitatud töötleja õigused andmekogu kasutamisel jagunevad kolmeks tasandiks:
  1) vaatleja - andmekogu andmete vaatamise õigus;
  2) andmeesitaja - andmekogusse andmete piiratud hulga sisestamise õigus;
  3) operaator - andmekogusse andmete sisestamise ja muutmise, statistiliste andmete selekteerimise ning andmekogu andmetest väljavõtete ja teatiste koostamise õigus;

  (3) Andmekogu volitatud töötleja ülesandeid täidavad:
  1) menetlejad ametnikud. Tasand: vaatleja, andmeesitaja;
  2) väärteoasjade andmete töötlejaks määratud isik ehk registripidaja. Tasand: operaator.

§ 9.   Volitatud töötleja kohustused

  (1) Menetleja ametnik:
  1) sisestab andmeid andmekogusse;
  2) vastutab andmekogusse sisestatud andmete õigsuse ja vastavuse eest väärteotoimikus olevate andmetega;
  3) täidab vastutava töötleja juhiseid andmete töötlemisel;
  4) tagab andmekogu turvalisuse;
  5) teostab muid seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Registripidaja:
  1) sisestab andmeid andmekogusse;
  2) kontrollib andmekogusse kantud andmeid ja vajadusel teeb nendes parandusi;
  3) väljastab käesoleva määruse § 16 lg 1 alusel ettenähtud teatisi;
  4) teostab muid seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Menetleja ametniku ja registripidaja kohustused fikseeritakse nende ametijuhendis.

4. peatükk VÄÄRTEOASJADE REGISTREERIMINE 

§ 10.   Väärteoasja registreerimise tähtaeg

  Menetleja ametnik registreerib väärteoasja samal päeval, kui ta alustab väärteo menetlust.

§ 11.   Registrinumber

  Registrinumber on kõigile menetlejatele ühetaoline ning koosneb kannete järjekorranumbrist ja menetleja ametniku struktuuriüksuse kahetähelisest koodnimetusest.

§ 12.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised andmed:
  1) väärteomenetluse alustamise kuupäev, registrinumber, menetleja perekonna- ja eesnimi ning ametinimetus,
  2) väärteo kvalifikatsioon (seaduse nimelühend, paragrahv, lõige, punkt) ja ühelauseline sisu,
  3) sündmuskoht (tänav, maja number vm. sündmuskohta selgelt tähistav tunnus).
  4) menetlusaluse isiku perekonna- ja eesnimi, juriidilise isiku puhul tema nimetus, füüsilise isiku isikukood või juriidilise isiku registrikood;
  5) menetluses vastuvõetud otsuse liik, otsuse vastuvõtmise kuupäev, sanktsiooni liik. Hoiatus- või rahatrahvi puhul trahvisumma.
  6) andmed väärteoasja edastamise kohta otsuse tegemiseks politseile ja kohtule;
  7) andmed trahvisumma tasumise kohta ja tasumise kuupäev,
  8) lahendi täitmisele pööramise puhul täitmisavalduse väljasaatmise kuupäev, kohtutäituri ees- ja perekonnanimi, trahvisumma ülekandmise kuupäev või märge täitmise aegumise kohta,
  9) karistusregistrisse kande tegemise kuupäev;
  10) kohtule väärteotoimiku väljasaatmise kuupäev;
  11) andmed väärteoasja suunamisest uuendamisele ja teistmisele.

  (2) Andmete andmekogusse kandmise aluseks on:
  1) sündmuskoha vaatluse protokoll või muu tõestusdokument väärteo toimepanemise kohta;
  2) väärteotoimik;
  3) pangakontod trahvisummade tasumise kohta;
  4) andmed otsuse täitmisele pööramise kohta;
  5) kohtule väärteotoimiku väljasaatmise kuupäev ja kohtuotsus, kui selle alusel tuleb teha muudatusi andmekogusse kantud andmetes.

  (3) Andmekogusse kannavad andmeid:
  1) menetleja ametnik käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-6 nimetatud andmete osas;
  2) registripidaja käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 7-11 nimetatud andmete osas.

§ 13.   Andmete muutmine

  (1) Vea avastamisel andmekogu andmetes informeerib vea avastanud menetleja ametnik sellest viivitamatult registripidajat.

  (2) Muudatusi andmekogu andmetes teeb registripidaja.

5. peatükk ANDMETE KASUTAMINE JA VÄLJASTAMINE 

§ 14.   Andmete kasutamise piirangud

  (1) Andmekogusse kantud andmed on asutusesiseseks kasutamiseks, välja arvatud juhtumid, kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest.

  (2) Andmete suunamine avalikuks kasutamiseks on keelatud.

§ 15.   Andmete kasutajad

  (1) Andmekogu kasutamise õigus on:
  1) menetlejatel ametnikel;
  2) registripidajal;
  3) linnasekretäril andmekogu pidamise üle järelevalve teostamisele.

  (2) Vastutav töötleja tagab menetleja ametniku ligipääsu andmekogu andmetele tingimusel, et konfidentsiaalsusnõuete täitmine on volitatud töötleja poolt dokumentaalselt tõestatud (ametijuhend, kirjalik kohustus vm).

  (3) Andmekogu andmeid võib kasutada:
  1) lahendite täitmisele pööramiseks;
  2) karistusregistrile teatiste väljastamiseks;
  3) linnavalitsusele kui kohtuvälisele menetlejale vajalike analüüside ja kokkuvõtete tegemiseks;
  4) väärteomenetluse uuendamiseks;
  5) väärteoasja teistmiseks;
  6) kinnitatud väljavõtete ja teatiste väljastamiseks.

§ 16.   Andmete väljastamine

  (1) Väljavõtteid andmekogust ja teatisi andmekogu andmete alusel teeb registripidaja. Registripidaja väljastab ka kinnitusi, et isiku kohta andmekogus andmed puuduvad.

  (2) Registripidaja tutvustab isikule ainult selle isiku kohta andmekogus sisalduvaid andmeid.

6. peatükk ANDMEKOGU KASUTAMISE PEATAMINE 

§ 17.   Andmekogu kasutamise peatamise tingimused

  (1) Andmekogu kasutamine peatatakse konkreetsele andmekogu kasutanud isikule.

  (2) Ettepaneku andmekogu sulgemiseks konkreetsele isikule teeb volitatud töötleja, järelevalvet teostav vastutava töötleja esindaja või andmekogu auditeerinud riigiasutuse esindaja, kui nimetatud isikud on avastanud, et konkreetne isik:
  1) on kuritarvitanud andmekogu või sellesse kantud andmeid;
  2) on tekitanud andmete hävimise ohu;
  3) on oluliselt rikkunud andmekogu pidamist reguleeriva õigusakti nõudeid;
  4) on korduvalt kandnud andmekogusse ebaõigeid andmeid.

  (3) Ettepaneku andmekogu kasutamise peatamiseks pöörab täitmisele vastutav töötleja.
(Linnavalitsuse määrus 25.01.2010; Nr. M/4/2010; jõust. 29.01.2010)

  (4) Vastutav töötleja taastab konkreetse isiku ligipääsu andmekogule, kui on veendunud, et andmekogu kasutamise peatamise aluseks olnud asjaolud on edaspidi välistatud. 
(Linnavalitsuse määrus 25.01.2010; Nr. M/4/2010; jõust. 29.01.2010)

  (5) Volitatud töötleja poolt andmekogu kasutamine lõpetatakse, kui volitatud töötleja on andmekogu volitatud töötlemisega seotud teenistussuhte lõpetanud.

7. peatükk JÄRELEVALVE ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE JA ANDMEKOGU LIKVIDEERIMINE 

§ 18.   Järelevalve teostaja

  Andmekogu pidamise üle teostavad järelevalvet vastutava töötleja esindajana linnasekretär ning pädevad riigiasutused.

§ 19.   Järelevalve teostaja õigused

  (1) Järelevalve teostajal on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmetega ja nende alusdokumentidega, saada teavet andmete kasutamise ja andmekogust väljastamise kohta ning muud seadusest tulenevad õigused.

  (2) Andmekogu pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalve teostaja ettekirjutuses kajastatud puudused sama ettekirjutusega määratud ajaks.

§ 20.   Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimise otsustab linnavalitsus. Andmekogu likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse jõustumisel suletakse andmebaas, kuhu on kantud andmed enne käesoleva määruse jõustumist menetletud väärteoasjade kohta. Viidatud andmebaasis olevaid andmeid andmekogusse üle ei tooda.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 04. septembril 2009.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json