HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2012, 2

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.01.2010 nr 3
jõustumine 01.02.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.02.2012RT IV, 13.03.2012, 116.03.2012

Määrus kehtestatakse “Huvikooli seaduse” § 13 lõike 1 ja Pärnu Linnavolikogu 19. novembri 2009 otsuse nr 87 punkti 1 “Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine ja volikogu esindajate nimetamine huvikoolide hoolekogudesse” alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse õppurite Pärnu linna munitsipaalhuvikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, õppurite huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord.

 (2) Huvikooli õppuriteks käesoleva määruse tähenduses on eelkõige lapsed ja noored vanuses 4-19 eluaastat.

 (3) Huvikoolis võivad õppida ka täiskasvanud. Huvikoolis õppivatele täiskasvanutele laienevad “Täiskasvanute koolituse seaduse” vabaharidusliku koolituse sätted.

§ 2.  Õppurite huvikooli vastuvõtmine

 (1) Informatsiooni õppurite huvikooli vastuvõtmise aja ja tingimuste kohta avaldab huvikool oma koduleheküljel.

 (2) Õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks on üldjuhul õppuri seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) avaldus.

 (3) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, on õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema avaldus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta (v.a Pärnu Lasteküla lapsed).
[RT IV, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

 (4) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn ja huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasub lapsevanem, siis sõlmib huvikool lapsevanemaga huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise lepingu.
(Linnavalitsuse määrused 28.11.2011 Nr. M/14/2011 jõust. 01.12.2011)

 (5) Avalduse ja garantiikirja vormid on kättesaadavad huvikooli koduleheküljel. Huvikool registreerib laekunud avaldused ja garantiikirjad.

 (6) Avalduse ja garantiikirja alusel sõlmib huvikool lapsevanemaga huvikooli tasulise teenuse maksmise lepingu.

 (7) Õppurite huvikooli vastuvõtmise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

 (8) Huvikool komplekteerib huvikooli vastuvõetud õppuritest õpperühmad ja/või huviringid Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekavade alusel hiljemalt 10. septembriks igal õppeaastal.

 (9) Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed sisestab huvikool EHIS-sesse seisuga 1. oktoober ja kinnitab esitatud andmete õigsust hiljemalt 5. oktoobril igal õppeaastal.

 (10) Vabade õppekohtade olemasolul võib õppurite huvikooli vastuvõtmine toimuda kogu õppeperioodi vältel. Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed sisestab huvikool EHIS-sesse hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

 (11) Õppurite huvikooli vastuvõtmine võib toimuda vastuvõtukatsete alusel. Vastuvõtukatsete läbiviimise korra töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

 (12) Õppuri huvikooli vastuvõtmisel on lapsevanemal õigus tutvuda huvikooli põhimääruse, õppekava, õppekorralduseeskirja, kodukorra ja muude huvikooli töökorraldust reguleerivate dokumentidega.

 (13) Täiskasvanud võetakse huvikooli õppima tingimusel, et täiskasvanud tasuvad huvikoolis õppimise kulud täies mahus Pärnu Linnavalitsuse kinnitatud tasuliste teenuste hinnakirja alusel.

§ 3.  Õppurite huvikoolist väljaarvamine

 (1) Õppurite huvikoolist väljaarvamine toimub:
 1) lapsevanema avalduse alusel;
 2) huvikooli algatusel;
 3) õppuri huvikooli lõpetamisel.

 (2) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel lapsevanema avalduse alusel esitab lapsevanem huvikooli direktorile sellekohase avalduse hiljemalt 10 päeva enne õppuri huvikoolist lahkumist.

 (3) Õppuri huvikoolist väljaarvamine huvikooli algatusel toimub juhul, kui:
 1) õppuri õppetundidest põhjusteta puudumine ületab 50% kahe õppeveerandi vältel;
 2) õppuri õpitulemused on mitterahuldavad kahe õppeveerandi vältel;
 3) õppur ei täida huvikooli kodukorda ja/või eirab üldtunnustatud käitumisnorme;
 4) tasulise teenuse maksmise võlgnevus ületab ühe kuu alates tasulise teenuse maksmise tähtajast.

 (4) Õppuri huvikoolist väljaarvamine huvikooli algatusel kooskõlastatakse huvikooli õppenõukoguga.

 (5) Õppuri huvikoolist väljaarvamise vormistab huvikooli direktor käskkirjaga.

 (6) Õppuri huvikooli algatusel huvikoolist väljaarvamise otsusest informeeritakse lapsevanemat hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

 (7) Huvikoolist väljaarvatud õppuri andmed kustutab huvikool EHIS-sest hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 4.  Huvikooli lõpetamine

 (1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava läbimist.

 (2) Huvikooli lõpetamise tingimuseks võib huvikool seada lõpueksamite sooritamise. Lõpueksamite läbiviimise korra töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

 (3) Huvikooli lõpetamise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

 (4) Huvikooli lõpetamist tõendab lõputunnistus või tõend. Lõputunnistuse või tõendi vormi töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

 (5) Kui huvikool võimaldab lisa-aasta õpet, siis peale huvikooli lõpetamist võib õppur soovi korral jätkata huvikoolis õppimist lisa-aasta õppes.

§ 5.  Lõppsätted

 (1) Tulenevalt huvikooli eripärast võib huvikool õppurite huvikooli vastuvõtmisel, õppurite huvikoolist väljaarvamisel ja huvikooli lõpetamisel huvikooli õppekorralduseeskirjaga ette näha käesolevas määruses reguleerimata küsimusi.

 (2) Õppurite huvikooli vastuvõtmise ja õppurite huvikoolist väljaarvamisega seotud andmete õigsuse eest EHIS-ses vastutab huvikooli direktor.

 (3) Huvikoolide direktoritel kinnitada käesolevas määruses sätestatud vormid ja korrad hiljemalt 01. maiks 2010.

§ 6.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. veebruaril 2010.