Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Pärnu linna vapi, lipu kujutise ja püstlipu kasutamise loa väljastamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 130

Pärnu linna vapi, lipu kujutise ja püstlipu kasutamise loa väljastamise kord

Vastu võetud 19.04.2010 nr 6
jõustumine 01.05.2010

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 19. septembri 2008 määruse nr 21 “Pärnu linna põhimäärus” § 6 lõike 2, § 7 lõike 6 ja § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Pärnu linna vapi (edaspidi vapp), Pärnu linna lipu kujutise (edaspidi lipu kujutis) ja Pärnu linna püstlipu (edaspidi püstlipp) kasutamiseks Pärnu linna põhimääruses sätestamata juhtudel loa taotlemise ja loa väljastamise korda.

§ 2.   Loa taotlemine

  (1) Vapi, lipu kujutise ja püstlipu kasutamise loa saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Taotluses peavad sisalduma:
  1) taotleja nimi, elu- või asukoht, isiku- või registrikood;
  2) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
  3) loa kättetoimetamise soovitav viis ning selleks vajalikud kontaktandmed;
  4) vapi, lipu kujutise või püstlipu kasutamise kirjeldus ning eskiis või näidis.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Vapi, lipu kujutise ja püstlipu kasutamise loa taotluse vaatab läbi linnavalitsuse kantselei 20 päeva jooksul.

  (2) Linnavalitsuse kantseleil on õigus paluda taotlejalt täiendavat informatsiooni ning vajadusel teha ettepanekuid vapi, lipu kujutise ja püstlipu kasutamise suhtes.

§ 4.   Loa andmine

  (1) Loa andmise või sellest keeldumise otsustab Pärnu Linnavalitsus oma korraldusega.

  (2) Vappi, lipu kujutist ja püstlippu on lubatud kasutada ainult korralduses märgitud tingimustel.

  (3) Vapi ja lipu kujutist on võimalik alla laadida Pärnu linna veebilehelt, taotleja soovil väljastab linnavalitsuse kantselei talle vapi või lipu kujutise elektroonilisel andmekandjal.

§ 5.   Järelevalve

  Järelevalvet korra täitmise üle teostavad linnavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 6.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavalitsuse 01. juuli 2002 määrus nr 18 “Pärnu linna vapi ja lipu kasutamise loa väljastamise kord”.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. mail 2010.

Toomas Kivimägi
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json