Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse arvestuse alused ja tagatisraha määrad

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 131

Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse arvestuse alused ja tagatisraha määrad

Vastu võetud 02.07.2010 nr 7
jõustumine 05.07.2010

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 “Pärnu linna kaevetööde eeskiri” § 30 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse kaevetööde taastamistööde tagatisraha arvestamise alused ja määrad.

§ 2.   Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse arvestamine

  (1) Tagatisraha suuruseks on taastatava tee- või pinnakatte pindala ja vastava tagatisraha määra korrutis, äärekivide puhul taastatava äärekivi pikkuse ja tagatisraha määra korrutis. Kui taastamisele kuulub mitu tee- või pinnakatet, summeeritakse nende tagatisraha suurused.

  (2) Tagatisraha suurus arvestatakse taastatava tee- või pinnakatte puhul kuni 150 m2 ulatuses § 3 lõikes 1 toodud määrade järgi ja üle 150 m2 § 3 lõikes 2 toodud määrade järgi.

§ 3.   Kaevetööde taastamistööde tagatisraha määrad

  (1) Kuni 150 m2 pinnakatet rikkuvate kaevetööde taastamistööde tagatisraha määradeks on:
  1) ühekihiline asfaltbetoon - 669.- krooni (42,76 eurot) ruutmeeter;
  2) kahekihiline asfaltbetoon - 1030.- krooni (65,83 eurot) ruutmeeter;
  3) kiviparkett - 919.- krooni (58,73 eurot) ruutmeeter;
  4) kõnnitee äärekivi - 411.- krooni (26,27 eurot) jooksev meeter;
  5) sõidutee äärekivi - 585.- krooni (37,39 eurot) jooksev meeter;
  6) kruuskate - 327.- krooni (20,90 eurot) ruutmeeter;
  7) murukattega haljasala - 153.- krooni (9,78 eurot) ruutmeeter;
  8) muu haljasala - 106.- krooni (6,77 eurot) ruutmeeter.
  9) kahe ja poolekordne pinnatud kate - 350.- krooni (22.37 eurot) ruutmeeter.

  (2) Üle 150 m2 pinnakatet rikkuvate kaevetööde taastamistööde tagatisraha määradeks on:
  1) ühekihiline asfaltbetoon - 320.- krooni (20,45 eurot) ruutmeeter;
  2) kahekihiline asfaltbetoon - 550.- krooni (35,15 eurot) ruutmeeter;
  3) kruuskate - 150.- krooni (9,59 eurot) ruutmeeter;
  4) kiviparkett - 525.- krooni (33,55 eurot) ruutmeeter;
  5) murukattega haljasala - 90.- krooni (5,75 eurot) ruutmeeter;
  6) muu haljasala - 61.- krooni (3,90 eurot) ruutmeeter.
  7) kahe ja poolekordne pinnatud kate - 175.- krooni (11.18 eurot) ruutmeeter.

  (3) Kaevetööde tegemisel keskkonnakaitseliste projektide raames avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks isikute poolt, kellele laieneb elektroonilise side seaduse § 72 lõikes 1, elektrituruseaduse § 65 lõikes 1 ja § 66 lõikes 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lõikes 1 ja maagaasiseaduse § 18 lõikes 2 sätestatud kohustus või kes on vastavas piirkonnas tegutsev võrguettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, ja tingimusel, et ehitamist finantseeritakse tagastamatu toetuse korras saadavate rahaliste vahendite arvelt, on kaevetööde taastamistööde tagatisraha määraks 0.- krooni.

§ 4.   Krooni arvestamine euroks

  Krooni ümberarvestamine euroks toimub euro- ja krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi alusel, mis määratakse Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikele 3. Saadud tulem ümardatakse vastavalt euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lõikele 2.

§ 5.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks alates 31. maist 2010 Pärnu Linnavalitsuse 19. juuni 2009 määrus nr 24 “Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse arvestamise alused ja tagatisraha määrad”.

§ 6.   Rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 01. juunist 2010.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 05. juulil 2010.

Toomas Kivimägi
Linnapea

Andrus Jürgens
Õigusnõunik linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json