HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Munitsipaalharidus- ja kultuuriasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 141

Munitsipaalharidus- ja kultuuriasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 11.04.2011 nr 7
jõustumine 14.04.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, huvikooli seaduse § 15 lõike 1, etendusasutuse seaduse § 6 lõike 1 ja rahvaraamatukogu seaduse § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse hallatava haridus- ja kultuuriasutuse (edaspidi asutus) juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi konkurss) läbiviimise kord.

  (2) Pärnu Linnagalerii ja Õppenõustamiskeskuse juhi vaba ametikoha täitmiseks konkursi korraldamine ei ole kohustuslik. Juhul, kui Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) peab nimetatud haridus- ja kultuuriasutuste juhtide vabale ametikohale konkursi läbiviimist vajalikuks, lähtutakse käesolevast korrast.

2. peatükk KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE JA AVALDUSTE ESITAMINE 

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja linnavalitsus.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui asutuse juhi ametikoht on vaba või vabanemas.

§ 3.   Konkursi teade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilises päevalehes, ajalehes Pärnu Postimees ja Pärnu linna veebilehel.

  (2) Avaldatavas konkursiteates märgitakse:
  1) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  2) kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded;
  3) koos kandideerimisavaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu;
  4) kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg;
  5) postiaadress, kuhu kandideerimisavaldus ja dokumendid esitada.

  (3) Konkursist saab osa võtta isik, kelle avaldus koos teiste konkursiteates nõutavate dokumentidega laekub komisjonile hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks või mille postitamiskuupäev on dokumentide esitamise lõpptähtpäev.

  (4) Kandidaatide dokumendid registreerib haridus- ja kultuuriosakond vastavalt linnavalitsuse asjaajamiskorrale.

3. peatükk KOMISJONI MOODUSTAMINE 

§ 4.   Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustatakse linnapea käskkirjaga komisjon.

  (2) Linnapea moodustatud komisjon on vähemalt seitsmeliikmeline ning selle koosseisu kuuluvad:
  1) linnapea (komisjoni esimees);
  2) haridus- ja kultuuriala abilinnapea (komisjoni aseesimees);
  3) kaks linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna esindajat;
  4) kultuuriasutuse juhi konkursi korral loomenõukogu esindaja;
  5) haridusasutuse juhi konkursi korral hoolekogu esindaja;
  6) haridusasutuse juhi konkursi korral Pärnu Linna Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühingu esindaja või Pärnu Linna Koolijuhtide Ühenduse esindaja;
  7) teised asjassepuutuvad isikud linnapea ettepanekul.

  (3) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda isik, kes täidab tema ameti- või tööülesandeid.

4. peatükk KONKURSI LÄBIVIIMINE 

§ 5.   Komisjoni töövorm

  (1) Komisjoni koosoleku läbiviimise tagab linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

  (3) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees. Koosoleku käik protokollitakse.

  (4) Komisjonil on õigus kutsuda täiendavalt koosolekule asjassepuutuvaid isikuid.

  (5) Komisjoni loetakse otsustusvõimeliseks, kui koosolekust võtavad osa vähemalt 5 liiget, sealhulgas komisjoni esimees.

§ 6.   Komisjoni koosolek ja dokumendivoor

  Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) saadakse ülevaade saabunud avaldustest ning tehakse ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
  2) kehtestatakse kandidaatide järgmine hindamise viis (dokumendivoor, vestlusvoor, ettepanek kandidaatidele esitada täiendav essee jms) ning otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv;
  3) viiakse läbi konkursi dokumendivoor, sh hinnatakse kandidaadi vastavust konkursil esitatud nõuetele;
  4) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi;
  5) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht.

§ 7.   Kandidaatide vestlusvoorule kutsumine

  Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadetakse haridus- ja kultuuriosakonna poolt välja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teade, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht.

§ 8.   Vestlusvoor

  (1) Vestlusvooruks kutsutakse kokku komisjoni koosolek.

  (2) Vestlusvooruks kokkukutsutud komisjoni koosolek on kinnine.

  (3) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (4) Vestlusvoorul on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

§ 9.   Hääletamine

  (1) Komisjon võtab otsused vastu salajasel hääletusel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (2) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalviibivatest komisjoni liikmetest.

  (3) Kui ükski vestlusvooru kandidaat ei kogunud häälteenamust, võib komisjon korraldada kas kordushääletuse kõikide kandidaatide vahel või korraldada hääletamise kahe võrdse enamhääli saanud kandidaadi vahel. Millise variandi põhjal hääletatakse, otsustab komisjoni esimees.

§ 10.   Komisjoni otsusest teatamine

  Komisjon informeerib igat konkursist osavõtnut tema suhtes vastuvõetud otsusest kirjalikult hiljemalt kahe nädala jooksul pärast komisjoni töö lõppemist.

§ 11.   Konkursi nurjumine

  (1) Konkurss on nurjunud, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälte arvu.

  (2) Kui konkurss loetakse nurjunuks, kuulutab linnavalitsus välja uue konkursi.

  (3) Kuni uue konkursi tulemuste kinnitamiseni määratakse linnavalitsuse korraldusega asutuse juhi ametikohale kohusetäitja.

§ 12.   Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Ametikohale valituks osutunud isiku kinnitab ametisse linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsuse poolt ametisse kinnitatud isikuga sõlmib töölepingu linnapea.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 30. juuni 2008 määrus nr 13 “Munitsipaalharidusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord”.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 14. aprillil 2011.

Toomas Kivimägi
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json