Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 142

Teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Vastu võetud 27.06.2011 nr 8
jõustumine 01.07.2011

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 12 lg 1 ja lg 3 p 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja p 3 alusel ning võttes arvesse teeseaduse § 25 lg 3 ja lg 6, § 33 lg 2 ja lg 3, § 36 lg 1, § 37 lg 1 ja lg 2, majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.04.2003 määrus nr 69 “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” ning Pärnu Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määrus nr 44 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine”.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Teede ja tänavate sulgemise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste (edaspidi üritused) korraldamiseks ning ehitus- ja remonttööde (edaspidi tööd) teostamiseks Pärnu linna territooriumil asuvate üldkasutatavate teede, tänavate, väljakute, parkide ja puhkealade või nende osa (edaspidi maa-ala) sulgemise korra.

  (2) Maa-ala sulgeja on füüsiline või juriidiline isik (edaspidi sulgeja), kelle tegevusega kaasneb maa-ala sulgemine.

  (3) Maa-ala sulgemiseks loetakse, kui sulgeja tegevuse tõttu puudub võimalus maa-ala täielikuks avalikuks kasutamiseks või kui avalik kasutamine toimub piiratud tingimustel.

  (4) Maa-ala sulgemine avaliku koosoleku korraldamiseks toimub avaliku koosoleku seaduses sätestatud korras.

§ 2.   Sulgeja kohustused

  (1) Sulgeja on kohustatud:
  1) omama maa-ala sulgemiseks sulgemisluba (edaspidi sulgemisluba) ja tasuma teede ja tänavate sulgemise maksu Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 määrusega nr 44 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine” kehtestatud maksumäärades ja korras;
  2) liikluseks suletud maa-ala tähistama Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna (edaspidi majandusosakond) liikluse spetsialisti kooskõlastatud liikluskorralduse projekti kohaselt ja vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.04.2003 määrusele nr 69 “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” (sh paigaldama teabetahvli) (edaspidi “Liikluskorralduse nõuded teetöödel”);
  3) tagama liikumispuudega, lapsevankriga ja teistele liiklejatele juurdepääsu nende elukohta ja kinnisvarale, samuti üldkasutatavatele paikadele, kui see enne sulgemist oli olemas. Kui juurdepääsu ei ole võimalik tagada maa-ala lühiajalisel sulgemisel, siis selles lepitakse eelnevalt kokku nimetatud kohtade omanike või valdajatega;
  4) tagama võimaluse tutvuda suletud maa-alal sulgemisloaga või selle koopiaga ning liikluskorralduse projektiga;
  5) hüvitama Pärnu linnale ja kolmandatele isikutele (sh liinivedu teostavale ettevõtjale) maa-ala sulgemisest tingitud liikluse ümberkorraldamisega seotud kulud 30 päeva jooksul nõude esitamisest ning sulgemisloa väljastaja nõudmisel esitama tagasivõtmatu ja mittetingimusliku finants- või krediidiasutuse garantiikirja või tagatisraha nimetatud kulude tagamiseks;
  6) täitma suletud maa-alal ja ühe meetri ulatuses sellest Pärnu Linnavolikogu 18.05.2006 määrust nr 23 “Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine”;
  7) maa-ala sulgemise lõpetamiseks taastama maa-ala sulgemisele eelnenud olukorra, sealhulgas viisil, et liiklemine maa-alal saaks toimuda ilma piiranguteta;
  8) sulgemisloa kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse või korralduse saamisest arvates koheselt võtma tarvitusele kõik abinõud maa-ala sulgemise lõpetamiseks.

  (2) Sulgeja kohustub vähemalt seitse päeva enne maa-ala sulgemist teavitama liikluse ümberkorraldamisest politsei- ja päästeasutust, Pärnu linnaga sõlmitud lepingu alusel Pärnu ühistranspordi liinivedu teostavat ettevõtet (edaspidi liinivedu teostav ettevõte) ja suletavat maa-ala juurdepääsuna kasutavaid maaüksuste omanikke ja valdajaid.

  (3) Avariitöödest tingitud maa-ala sulgemisest kohustub sulgeja viivitamata teavitama lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatutele majandusosakonda ja Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistust ning tähistama avariikoha määruse “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” §-s 29 viidatud näidisskeemide kohaselt.

  (4) Maa-ala sulgemisel peavad tööde teostamise ja ürituste läbiviimise tehnoloogia, kvaliteet ja tähtajad, rahalised ja tehnilised vahendid, liikluskorraldus ja -ohutus, liikluse sulgemise aeg ja kestvus ning olemasoleva või rajatava ümbersõidutee kande- ja läbilaskevõime vastama sulgemisloas ja õigusaktides esitatud nõuetele.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud kulude hüvitamata jätmisel hüvitatakse kulud sulgeja esitatud finants- või krediidiasutuse garantiikirja või tagatisraha arvelt.

§ 3.   Maa-ala sulgemise taotlemine

  (1) Sulgeja esitab sulgemisloa taotlemiseks majandusosakonnale eeskirja lisas 1 sätestatud vormikohase maa-ala sulgemise avalduse (edaspidi avaldus):
  1) vähemalt 14 päeva enne maa-ala sulgemist;
  2) vähemalt 20 päeva enne maa-ala sulgemist maksusoodustuse saamiseks avalikest huvidest lähtuvate tööde puhul;
  3) vähemalt 35 päeva enne maa-ala sulgemist, kui maa-ala sulgemine tingib ühistranspordi liiniveo ümbe rkorraldamise;
  4) järgmise tööpäeva jooksul, kui avariitöödest tingitud maa-ala sulgemisest on möödunud 24 tundi.

  (2) Sulgeja esitab avaldusele lisaks:
  1) suletava maa-ala asendiskeemi;
  2) tööde teostamise või ürituste läbiviimise ajagraafiku;
  3) liikluse ümberkorraldamisel liikluskorralduse projekti;
  4) andmed liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku kohta (nimi, aadress, telefon, faks ja elektronposti andmed)
  5) tööde puhul kirjaliku tõenduse rahaliste ja muude vahendite olemasolu kohta tööde tähtaegseks ja nõuetekohaseks tegemiseks;
  6) tööde projekti või tööde või ürituse kirjelduse.
  7) ühistranspordi liiniveo ümbersõiduskeemi paberkandjal mõõtkavas 1:500;
  8) eeskirja § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud kokkulepe.

  (3) Kui sulgemisloa taotlemiseks esitatud avaldus või selle lisad on puudulikud, võimaldatakse taotlejal puudused kõrvaldada, määrates kirjaliku teatega taotlejale tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (4) Majandusosakonna liikluse spetsialist nõudmisel kooskõlastab sulgeja avaldusele lisatud liikluskorralduse projekti ja ühistranspordi liiniveo ümbersõiduskeemi liinivedu teostava ettevõtjaga ning tasub liinivedu teostavale ettevõtjale maa-ala sulgemisest tingitud ühistranspordi liiniveo ümberkorraldamisega seotud kulud.

  (5) Pärnu Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) on õigus oma korraldusega vabastada sulgeja liikluse ümberkorraldamisega seotud kulude hüvitamisest.

§ 4.   Sulgemisloa väljastamine

  (1) Sulgemisloa väljastamise või väljastamisest keeldumise otsustab majandusosakonna liikluse spetsialist otsusega. Sulgemisluba väljastatakse või keeldutakse selle väljastamisest 5 tööpäeva jooksul nõuetele vastava avalduse saamise päevast arvates.

  (2) Sulgemisloa väljastamise või väljastamisest keeldumise otsustab linnavalitsus korraldusega, kui maa-ala sulgemisega kaasneb täiendava maksusoodustuse andmine määrava tähtsusega avalikest huvidest lähtuvate tööde puhul. Sulgemisluba väljastatakse või keeldutakse selle väljastamisest 10 tööpäeva jooksul nõuetele vastava avalduse saamise päevast arvates.

  (3) Kui maa-ala sulgemine on toimunud enne sulgemisloa väljastamist, siis vormistatakse selle kohta majandusosakonna liikluse spetsialisti poolt akt, mille alusel väljastatakse sulgemisluba või keeldutakse selle väljastamisest 5 tööpäeva jooksul vastava akti koostamisest. Akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse maa-ala sulgejale.

  (4) Sulgemisloas määratakse ära:
  1) sulgeja ja liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku isiku- ja kontaktandmed;
  2) suletav maa-ala;
  3) sulgemise põhjus ja selle kirjeldus;
  4) sulgemise aeg;
  5) teede ja tänavate sulgemise maksu maksuotsuse koostamise aluseks olevad andmed;
  6) § 2 lõike 1 punktis 5 nimetatud tagasivõtmatu ja mittetingimusliku finants- või krediidiasutuse ga rantiikirja või tagatisraha esitamise nõue ja suurus.

  (5) Majandusosakond avalikustab maa-ala sulgemise teate Pärnu linna veebilehel.

§ 5.   Sulgemisloa pikendamine

  (1) Sulgeja põhjendatud avalduse alusel võib sulgemisloal märgitud tähtaega pikendada.

  (2) Sulgemisloa pikendamiseks esitab sulgeja majandusosakonnale põhjendatud avalduse vähemalt 3 tööpäeva enne sulgemisloal märgitud tähtaja lõppemist. Kui sulgemisluba on väljastatud üheks päevaks, siis esitab sulgeja avalduse sulgemisloale märgitud tähtaja lõppemisele järgneval tööpäeval.

  (3) Sulgeja esitab sulgemisloa pikendamise avaldusele lisaks eeskirja § 3 lõikes 2 punktis 2 nimetatud ajagraafiku.

  (4) Sulgemisloa pikendamise otsustab sulgemisloa väljastamise otsustaja.

§ 6.   Sulgemisloa väljastamisest keeldumine

  Sulgemisloa väljastamise otsustaja võib keelduda sulgemisloa väljastamisest, kui:
  1) avaldus, avalduse lisad või kooskõlastused on puudulikud ning sulgeja ei ole puudusi selleks antud tähtajaks kõrvaldanud;
  2) tööde teostamine ja ürituste läbiviimine ei vasta eeskirja § 2 lõikes 4 sätestatud nõuetele;
  3) sulgejal on teede ja tänavate sulgemise maksu maksuvõlg;
  4) samas piirkonnas varem väljastatud sulgemisloa tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või võimatuks.

§ 7.   Sulgemisloa kehtivuse peatamine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Sulgemisloa väljastamise otsustaja võib sulgemisloa kehtivuse peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
  1) sulgeja on esitanud avalduses, avalduse lisades või kooskõlastustes valeandmeid;
  2) sulgeja ei täida maa-ala sulgemise korraldamisel Eesti Vabariigi või Pärnu linna õigusaktidest või sulgemisloast tulenevaid kohustusi.

  (2) Sulgemisloa kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsus või korraldus edastatakse sulgejale hiljemalt otsuse vastuvõtmisele järgneva tööpäeva jooksul.

§ 8.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet käesoleva eeskirja ja selle alusel väljastatud sulgemislubade täitmise üle teostavad Pärnu Linnavalitsuse poolt määratud majandusosakonna ametiisikud.

  (2) Eeskirja rikkujad kannavad vastutust õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 04. märtsi 2002 määrus nr 6 “Teede ja tänavate sulgemise kord”.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2011.

Toomas Kivimägi
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

Lisa 1 Avaldus maa-ala sulgemisloa saamiseks
28.08.2013 10:45
Veaparandus - Lisatud lisa. Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lg 3 ja Pärnu Linnavalitsuse 26.08.2013 taotlus nr 2-39/9326

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json