HaridusHuviharidus

HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Huvikoolide tegevusega seotud tasuliste teenuste tasu arvestamise ja maksmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 146

Huvikoolide tegevusega seotud tasuliste teenuste tasu arvestamise ja maksmise kord

Vastu võetud 28.11.2011 nr 15
jõustumine 01.01.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavate huvikoolide Pärnu Muusikakool, Pärnu Kunstikool, Pärnu Linna Spordikool, Pärnu Kunstide Maja ning Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja põhitegevusega ning õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste tasu arvestamise ja maksmise kord.

§ 2.   Teenuste tasu arvestamise alus

  Huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasu (edaspidi õppetasu) ja õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste tasu (edaspidi teenuse tasu) arvestamise aluseks on linnavalitsuse korraldusega kinnitatud tasuliste teenuste tasumäärad.

§ 3.   Õppetasu arvestamine ja maksmine

  (1) Õppetasu arvestamiseks sisestab huvikool õppurid arvestusprogrammi „Kooliraha“ ja esitab linnavalitsuse raamatupidamise teenistusele õppurite nimekirja kaks korda õppeaastas tähtajaga 10. oktoober ja 10. veebruar.

  (2) Andmed õppurite nimekirjas toimuva muutuse ja haiguse tõttu õppetööst pikaajaliselt (üle ühe kuu) puudunud õppurite kohta esitab huvikool linnavalitsuse raamatupidamise teenistusele igakuuliselt tähtajaga 10. kuupäev.

  (3) Õppetasu maksmine toimub huvikooli direktori ja õppetasu maksja vahel sõlmitud õppetasu maksmise lepingu alusel.

  (4) Õppetasu maksmine toimub kuumaksena või poolaasta maksena. Õppetasu maksmise tähtaeg kuumakse korral on iga kuu 25. kuupäev. Õppetasu maksmise tähtaeg poolaasta makse korral on 15. oktoober ja 15. veebruar.

  (5) Õppuri pikaajalisel puudumisel õppetöölt haiguse tõttu arvestatakse selle aja eest makstud õppetasu järgmise perioodi õppetasu ettemaksuks. Tasaarvestuse aluseks on arstitõend, mis esitatakse huvikoolile hiljemalt haigusele järgneva kuu 05. kuupäevaks.

  (6) Õppuri õpingute katkestamisel huvikoolis tagastatakse poolaasta makse korral õppetasu ettemaks õpingute katkestamisele järgnevast kuust. Õppetasu ettemaksu tagastamise aluseks on õppetasu maksja avaldus, mis esitatakse huvikooli direktorile hiljemalt õpingute katkestamisele järgneva kuu 05. kuupäevaks.

  (7) Õppetasu maksmise viibimisel kauem kui üks kuu, on huvikoolil õigus õppur välja arvata õppurite nimekirjast.

  (8) Õppetasu maksmist suunab ja kontrollib linnavalitsuse raamatupidamise teenistus koostöös huvikooliga.

§ 4.   Teenuse tasu arvestamine ja maksmine

  (1) Teenuse tasu arvestamiseks sisestab huvikool tasulises teenuses osalejad arvestusprogrammi “Kooliraha” ja esitab linnavalitsuse raamatupidamise teenistusele tasulises teenuses osalejate nimekirja (koolitus jms) või andmed tasulise teenuse arve väljastamiseks (kollektiivi esinemine jms).

  (2) Andmed pikaajalises (üle ühe kuu) tasulise teenuses (pikaajalised koolitused jms) osalejate kohta esitab huvikool linnavalitsuse raamatupidamise teenistusele igakuuliselt tähtajaga 15. kuupäev.

  (3) Teenuse tasu maksmine toimub linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt väljastatud arve alusel.

  (4) Pikaajalise tasulise teenuse korral väljastab linavalitsuse raamatupidamise teenistus teenuse tasu arved igakuuliselt.

  (5) Teenuse tasu maksmise viibimisel pikaajalise teenuse korral kauem kui 15 kalendripäeva, on huvikoolil õigus teenuse saaja välja arvata teenuse saajate nimekirjast.

  (6) Teenuse tasu maksmist kontrollib linnavalitsuse raamatupidamise teenistus koostöös huvikooliga.

§ 5.   Lõppsätted

  (1) Koolitatava koolituskulude tasumise tõendi väljastab koolituse eest tasunud füüsilise isiku nõudmisel linnavalitsuse raamatupidamise teenistus.

  (2) Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 10. septembri 2007 määrus nr 11 “Pärnu linna huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest makstava tasu arvestamise ja maksmise korra kinnitamine”.

  (3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.

Jane Mets
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiina Roht
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json