SotsiaalhoolekanneToetused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustuse taotlemise kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2012, 9

Sõidusoodustuse taotlemise kord

Vastu võetud 19.12.2012 nr 27

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus" § 30 lg 1 p 2 ja Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2012. a määruse nr 27 "Sõidusoodustused Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel" § 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Sõidusoodustuse taotlemise kord kehtestab sõidusoodustuse õiguse taotlemise korra ja selleks vajalike dokumentide vormid.

§ 2.   Sõidusoodustuse tõendi taotlemine ja väljastamine

  (1) Kolme ja enama alla 18aastase lapsega pere vanemale või vanemaga võrdsustatud isikule antava sõidusoodustuse tõendi taotlemiseks esitatakse Võru Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus):
  1) taotlus (lisa 1);
  2) vanemaga võrdsustatud isikul seda tõendavad dokumendid (kohtumäärus, perekonnas hooldamise leping vms).

  (2) Linnavalitsus väljastab taotluses nimetatud isikutele sõidusoodustuse tõendi (lisa 2).

  (3) Tõend väljastatakse kehtivusajaga kuni üks aasta viie tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 3.   Sõidusoodustuse kiipkaardi taotlemine ja väljastamine

  (1) Sõidusoodustuse kiipkaardi taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele taotlus (lisa 3).

  (2) Linnavalitsus väljastab taotlejale kiipkaardi.

  (3) Kiipkaardi kättesaamist kinnitatakse allkirjaga (lisa 4).

  (4) Kiipkaart väljastatakse tähtajatu kehtivusajaga 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (5) Kiipkaardi kaotamisel või selle rikkumisel tuleb esitada linnavalitsusele taotlus uue kiipkaardi taotlemiseks ja tasuda linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel tasu uue kiipkaardi väljastamiseks.

§ 4.   Sõidusoodustuse õiguse esinemise kontrollimine

  Sõidusoodustuse õiguse aluseks olevaid faktiliste asjaolude esinemist kontrollitakse üks kord kalendrikuus, esimese kuupäeva seisuga.

§ 5.   Sõidusoodustuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Linnavalitsuse poolt määratud ametnikul on õigus tunnistada sõidusoodustuse õigust tõendav dokument kehtetuks kui on ära langenud sõidusoodustuse saamise õiguslikud alused.

  (2) Linnavalitsuse poolt määratud ametniku otsustus jõustub otsuse tegemise hetkest.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 17. detsembri 2008. a määrus nr 19 "Sõidusoodustuse õigust tõendavate dokumentide määratlemise ja väljaandmise kord" (KO 2009, 4, 56).

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud sõidusoodustuse õigust tõendavad tõendid kehtivad tõendil näidatud kuupäevani.

  (3) Määrus jõustub 1. veebruaril 2013.

Jüri Kaver
Linnapea

Esko Hillep
Juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Lisa 1 Sõidusoodustuse tõendi taotlus

Lisa 2 Sõidusoodustuse tõend

Lisa 3 Kiipkaardi taotlus

Lisa 4 Kiipkaardi kättesaamise kinnitus

/otsingu_soovitused.json