Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise kord

Vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2012, 20

Vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 19.12.2012 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord määrab kindlaks Rõngu vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra.

§ 2.  Vallavara mõiste

 (1) Vallavara on Rõngu valla omandis olev kinnis- ja vallasvara, s.o asjad, väärtpaberid ja varalised õigused ning kohustused.

 (2) Valla kui omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduste või teiste isikute õigustega.

 (3) Vallavara arvestust peetakse valla raamatupidamises.

§ 3.  Valla kinnisvara

 (1) Valla kinnisvara on valla omandis olev maa koos selle oluliste osadega, sh maaga püsivalt ühendatud ehitiste, kommunikatsioonide, kasvava metsa, koristamata viljadega.

 (2) Asjaõigused, mille esemeks on kinnisasi, kuuluvad valla kinnisvara hulka.

§ 4.  Valla vallasvara

 (1) Valla omandis olev vara, mis ei kuulu valla kinnisvara hulka, on valla vallasvara.

 (2) Asjaõigused, mille esemeks on vallale kuuluv vallasasi, kuulub valla vallasvara hulka.

 (3) Vallale kuuluvad võlaõigused ja muud isiklikud varalised õigused, samuti vallale kuuluvad aktsiad, osad ja teised väärtpaberid kuuluvad valla vallasvara hulka.

 (4) Valla vallasvaraks on ka intellektuaalne omand, mis on loodud kohaliku omavalitsuse teenistuses olevate isikute ametialase tegevusega või omandatud valla vara arvel.

§ 5.  Valla tervikvara

  Tervikvara on asjade kogum, millest osa eraldamise korral muutub ülejäänud osa sihipärane kasutamine võimatuks või oluliselt raskendatuks.

2. peatükk Vallavara omandamine ja varaliste kohustuste võtmine 

§ 6.  Vallavara omandamine

 (1) Vallavara omandatakse (asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine) vallaelanike huvides.

 (2) Vallavara omandamise viisid on:
 1) ostmine;
 2) pärandvara või kingituse vastuvõtmine;
 3) riigivara tasuta üleandmine;
 4) ehitise kui peremeheta vallasasja hõivamine;
 5) igamine;
 6) muud seadusega sätestatud viisid.

§ 7.  Volikogu pädevus vallavara omandamisel

  Vallavara omandamise otsustab Rõngu Vallavolikogu (edaspidi volikogu):
 1) kui omandatava vallasvara hind ületab 15 000 eurot ning see ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves;
 2) kui omandatakse kinnisvara, aktsiaid või osasid väärtusega üle 15 000 euro;
 3) kui pärandvara või kingi vastuvõtmisega kaasnevad varalised õigused on väiksemad, kui sellega kaasnevad kohustused;
 4) omandatava vara hind ületab eelarves selleks ettenähtud vahendeid.

§ 8.  Valitsuse pädevus vallavara omandamisel

  Vallavara omandamise otsustab Rõngu Vallavalitsus (edaspidi valitsus):
 1) kui omandatava vara väärtus on kuni 15 000 eurot ning kui see ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves,
 2) kui omandatava vara väärtus ületab 15 000 eurot ning selle vara omandamine on eelarves ette nähtud;
 3) pärandi ja kingi vastuvõtmine väärtusega kuni 15 000 eurot.

§ 9.  Vallavanema ja hallatava asutuse pädevus vallavara omandamisel

 (1) Vallavara omandamise otsustab vallavalitsuse struktuuriüksus või hallatava asutuse juht tema käsutusse antud vahendite piires.

 (2) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või vallavanema volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub hallatava asutuse pädevusse, sõlmib vara omandamise lepingu vastava asutuse juht või tema volitatud isik.

§ 10.  Riigivara taotlemine

  Riigivara taotlemine ja vallale üleandmine (munitsipaliseerimine) toimub seadusandluses sätestatud korras.

§ 11.  Hanke korras vara omandamine

 (1) Hanked jagunevad:
 1) riigihangeteks, kus hanke maksumus ületab riigihangete seadusega kehtestatud piirmäära;
 2) vallahangeteks, kus hanke maksumus jääb alla riigihangete seadusega kehtestatud piirmäära.

 (2) Riigihanked korraldatakse vastavalt riigihangete seadusele.

 (3) Valitsus kehtestab hankekorra riigihangete ja vallahangete läbiviimiseks.

 (4) Asja ostmist või teenuse tellimist maksumusega vähem kui 1 500 eurot ja ehitustöö tellimust maksumusega vähem kui 3500 eurot võib otsustada vallavanem vallahanget korraldamata informeerides sellest valitsust.

 (5) Riigihangete ja vallahangete korraldajaks on vallavalitsus.

 (6) Hanke eduka pakkuja kinnitab vallavalitsus vastava komisjoni ettepanekul. Hankelepingu sõlmib vallavanem.

§ 12.  Laenu ja varaliste kohutustuste võtmine

  Vallale laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmise otsustab volikogu.

3. peatükk Vallavara valitsemine 

§ 13.  Vallavara valitsemine

 (1) Vallavara valitsemine on valla vara valitseja ja volitatud asutuse õigus ja kohustus valla nimel korraldada vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist.

 (2) Vallavara valitseja on:
 1) volikogu;
 2) valitsus;
 3) hallatavad asutused.

§ 14.  Volikogu pädevus vallavara valitsemisel

 (1) Volikogu pädevusse kuulub:
 1) vallavara omandamise otsustamine vastavalt käesoleva korra paragrahvile 7;
 2) vallavara ettevõtlusesse paigutamine;
 3) kinnistute üleandmise, liitmise ja jagamise otsustamine;
 4) valitsemiseks vajaliku vallavara ajutiselt tulusaamiseks kasutusse andmise otsustamine;
 5) vallavara kasutusotstarbe muutmine.
 6) muude käesoleva korraga volikogu pädevusse kuuluvate ülesannete täitmine.

 (2) Volikogu ainupädevusse kuulub valla sihtkapitalide asutamine, samuti seaduses ja volikogu õigusaktides sätestatud juhtudel varaliste üksikküsimuste otsustamine.

§ 15.  Valitsuse pädevus vallavara valitsemisel

  Valitsuse pädevusse kuulub:
 1) vallavara majandamise kava koostamine;
 2) vallavara valduse jaotuse kinnitamine ja vara ühelt volitatud asutuselt teisele asutusele üleandmise otsustamine;
 3) vallavara omandamise otsustamine vastavalt käesoleva korra paragrahvile 8;
 4) kaasomandis oleva vallavara reaalosadeks jagamise korraldamine;
 5) muude käesoleva korraga vallavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmine.

4. peatükk Vallavara valdamine 

§ 16.  Valduse mõiste, jaotus ja üleandmine

 (1) Valdus on tegelik võim asja üle, samuti reaalservituudi teostamine.

 (2) Vallavara valduse jaotuse kinnitab valitsus vastavalt sellele, milline vara on vajalik valitsejatele ja volitatud asutustele nende ülesannete täitmiseks.

 (3) Vallavara üleandmisel koostavad üleandja ja vastuvõtja akti, milles märgitakse andmed vara koosseisu, seisukorra ja kasutamisviisi kohta ning vara bilansilise maksumuse.

§ 17.  Vallavara valdaja

 (1) Vallavara valdaja on:
 1) volikogu ja valitsus;
 2) vallavalitsuse struktuuriüksus;
 3) hallatav asutus.

 (2) Vallavara valdajaks võib olla kolmas isik. Sellisel juhul jääb vallavalitsus, selle struktuuriüksus või hallatav asutus vallavara kaudseks valdajaks.

 (3) Vallavara valdajad on kohustatud tagama valla vara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise.

5. peatükk Vallavara kasutamine 

§ 18.  Vallavara kasutamine ja kasutamise otstarve

 (1) Vallavara kasutab vallavara valitseja või volitatud asutus ise või annab selle teise isiku kasutusse.

 (2) Vallavara kasutatakse:
 1) avalikuks otstarbeks;
 2) valla valitsemise otstarbeks;
 3) vallale tulu saamiseks.

§ 19.  Vallavara kasutamine avalikul otstarbel

 (1) Avalikul otstarbel kasutatav vallavara on oma ühiskondliku olemuse tõttu kättesaadav kõigile. Need on ühiskondlikud hooned, tänavad, väljakud, pargid, avalikud rannad ja veekogud, samuti valla reservmaa, millele juurdepääs ei ole tõkestatud.

 (2) Volikogu võib kehtestada avalikul otstarbel kasutatava vallavara kasutuseeskirjad või keelata vara kasutamise teatud otstarbel või kehtestada tasu selle teatud kasutusviisi eest.

§ 20.  Vallavara kasutamine valla valitsemise otstarbeks

 (1) Valla valitsemise otstarbel kasutatakse vallavara, mis on vajalik vallavara valitsejale s. o volikogule, valitsusele ja hallatavale asutusele õigusaktides ettenähtud ülesannete täitmiseks.

 (2) Valitsemise otstarbel kasutatava vallavarana käsitletakse hallatavate asutuste valduses olevat vallavara, mis on vajalik asutuse põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.

 (3) Kui vallavara ei ole enam vaja valitsemise otstarbeks, on vallavara valdaja kohustatud sellest teatama valitsusele. Sellise vara edasise kasutamise otsustab valitsus.

§ 21.  Tulu saamiseks kasutatav vallavara

 (1) Vallavara, mis ei ole kasutatav avalikul otstarbel, valitsemise otstarbel ning mida ei ole otsustatud võõrandada, kasutatakse tulu saamise eesmärgil.

 (2) Tulu saamiseks paigutatakse vallavara ettevõtlusesse, antakse rendile või üürile, kasutusvaldusesse või koormatakse hoonestusõigusega.

 (3) Vald saab tulu talle kuuluvatelt aktsiatelt, osadelt ja väärtpaberitelt.

§ 22.  Vallavara paigutamine ettevõtlusesse

 (1) Vald võib olla osanik või aktsionär valla seisukohast olulises äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla mittetulundusühingute liige.

 (2) Vallavara ettevõtlusesse paigutamine otsustatakse volikogu poolt.

§ 23.  Vallavara tasuta kasutusse andmine

 (1) Valitsus võib vallavara tasuta kasutada anda:
 1) hoolekandeasutustele;
 2) heategevuslikele organisatsioonidele;
 3) Eesti Vabariigi riigivõimuorganitele;
 4) mittetulundusühingutele ja liitudele;
 5) mitteärilistele sihtasutustele (fondidele);
 6) ühiskondlike ürituste läbiviimiseks;
 7) kultuuri- ja spordiringide tegevuseks.

 (2) Muudel juhtudel otsustab vallavara tasuta kasutusse andmise volikogu.

§ 24.  Vallavara kasutamine tulu saamiseks

 (1) Vallavara võib anda tasu eest teisele isikule rendile, üürile või kasutusvaldusse
 1) avaliku või piiratud enampakkumise korras;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
 3) otsustuskorras.

 (2) Vallavara kolmandate isikute kasutusse andmise otsustab volikogu, kui:
 1) vallavara bilansiline väärtus ületab 15 000 eurot;
 2) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle viie aasta;
 3) kasutusse antakse kinnisvara;
 4) vara antakse teisele isikule kasutusse ilma konkurssi korraldamata.

 (3) Muudel juhtudel otsustab vallavara kolmandatele isikutele kasutusse andmise vallavalitsus.

 (4) Tasu suuruse vallavara kasutamise eest otsustab vara kasutusse andja, kui see ei ole teisiti reguleeritud.

§ 25.  Vallavara majandamise kord

 (1) Valitsus koostab ja esitab volikogule kinnitamiseks valla arengukava koosseisus tulu saamiseks kasutatava valla vara majandamise kava.

 (2) Vallavara majandamise kavasse märgitakse vara kasutamise otstarve, kavandatavad kulud vara korrashoiuks, kulude katteallikad ja valla varast laekuvad tulud.

6. peatükk Vallavara käsutamine 

§ 26.  Käsutamise mõiste

 (1) Vallavara käsutamine on vara võõrandamine, samuti koormamine piiratud asjaõigustega, st hoonestusõiguse, reaalservituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või kinnispandiga.

 (2) Vallavara käsutamine on samuti omandiõiguse lõppemine seaduses sätestatud muul alusel nagu vara täielik hävimine või omandiõiguse omandamine teise isiku poolt seoses jagamisega.

§ 27.  Vallavara võõrandamine

 (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil kolmandate isikute omandisse andmine.

 (2) Vallavara võõrandamise peamine viis on vallavara müük.

 (3) Vallavara võib võõrandada tasu eest kui ka tasuta.

 (4) Vallavara tasuta üleandmine teisele isikule (kinkimine) on lubatud üksnes volikogu igakordse otsuse alusel.

§ 28.  Vallavara võõrandamise alused

  Vallavara võib võõrandada, kui:
 1) vallavara ei ole otstarbekas ja võimalik kasutada;
 2) vallavara ei anna tulu;
 3) vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil vallavarana kasutamine ja käsutamine ilma võõrandamiseta ei ole võimalik, põhjendatud või on vallale kahjulik;
 4) vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ning vara võõrandamiseks tehtud ettepanekust nähtub, et nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik;
 5) vallavara on vaja heategevuslikke ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks;
 6) võõrandamine on ette nähtud seaduses või võõrandamise vajalikkus otsustatakse volikogu poolt.

§ 29.  Vallavara võõrandamise otsustaja

 (1) Vara võõrandamise otsustab volikogu, kui:
 1) võõrandatakse kinnisvara;
 2) võõrandatava vallasvara bilansiline maksumus on suurem kui 15 000 eurot;
 3) vara võõrandatakse tasuta või alandatud hinna eest.

 (2) Muudel juhtudel otsustab vara võõrandamise ja selle viisi valitsus.

§ 30.  Valitsemiseks mittevajaliku või tarbetu vallavara võõrandamine

 (1) Vallavara valitsemiseks mittevajalikuks või tarbetuks tunnistamisel teatab valitsus sellest hallatavatele asutustele, kes võivad taotleda nimetatud vara enda valdusse.

 (2) Valitsemiseks mittevajalikuks ja tarbetuks tunnistatud vara võib võõrandada tingimusel, et ükski hallatav asutus ei taotle vallavara enda valdusesse valitsuse poolt selleks ettenähtud tähtajal.

 (3) Valitsemiseks mittevajalikuks ja tarbetuks tunnistatud vara võib võõrandada ilma seda eelnevalt hallatavatele asutustele pakkumata, kui:
 1) vara on nende asutuste jaoks ilmselt kõlbmatu ja tarbetu;
 2) vara võõrandamisega viivitamise tõttu võib vara rikneda või hävida;
 3) võõrandamise vajaduse tingivad vallavalitsuse või hallatava asutuse huvid, kelle valduses võõrandatav vara on.

§ 31.  Vallavara võõrandamise viisid

 (1) Vallavara võõrandatakse üldjuhul avalikul enampakkumisel.

 (2) Vallavara võõrandamine enampakkumist korraldamata võib toimuda:
 1) kui võõrandatava vara bilansiline väärtus ei ole suurem kui 6 500 eurot;
 2) kui võõrandatav vara võib hävida või rikneda enne enampakkumise lõpuleviimist;
 3) kui enampakkumisega võõrandamine ei ole andnud soovitud tulemusi;
 4) kui võõrandatavat vara kasutatakse pikaajalise üürilepingu (üle viie aasta) alusel ja üürilepingu järgi on üürnikul vara väljaostu õigus;
 5) heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele.

 (3) Vallavara võib tasuta või alandatud hinna eest võõrandada, kui vara võõrandatakse heategevuslikel eesmärkidel, samuti tervishoiu, hariduse, hoolekandealaste ja muudel avalikku huve teenivatel eesmärkidel.

 (4) Vallavara müügilepingu sõlmib vallavalitsus vastavasisulise otsuse alusel.

§ 32.  Vallavara müük avaliku enampakkumise korras

 (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus määrab vallavalitsus kindlaks enampakkumise tingimused. Enampakkumise tingimustes peab sisalduma:
 1) enampakkumise läbiviija;
 2) vara nimetus (vajadusel varaga tutvumise aeg ja koht);
 3) enampakkumise viis, kirjalike pakkumiste korral nende esitamise tähtaeg ja koht;
 4) alghind, osavõtumaks ja tagatisraha (kui need on määratud).

 (2) Enampakkumise läbiviimisest teatatakse valla veebilehe kaudu.

§ 33.  Ostu-müügilepingu sõlmimine

 (1) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse kirjalik ostu-müügileping hiljemalt ühe kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.

 (2) Lepingu mittesõlmimisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul enampakkumise võitja süül kaotab võitja õiguse nõuda ostu-müügilepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

 (3) Lepingu sõlmimisel arvestatakse tagatisraha müügihinna hulka.

§ 34.  Hoonestusõiguse seadmine

 (1) Valla omandis olevale maale hoonestusõiguse seadmise ja hoonestusõiguse tingimused otsustab volikogu.

 (2) Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamise ja vastava asjaajamise korraldab valitsus.

§ 35.  Vallavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine

 (1) Vallavara kuulub mahakandmisele, kui vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimalik.

 (2) Vallavara mahakandmise aluse tekkimisel on vallavara valdaja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis ja bilansiline maksumus, puudujäägi korral ka tarvitusele võetud meetmed.

 (3) Vallavara mahakandmise otsustab volikogu, kui mahakantavaks varaks on hoone või transpordivahend või kui vara bilansiline väärtus on suurem kui 15 000 eurot, muudel juhtudel valitsus.

 (4) Kõlbmatuks tunnistatud vallavara võib võõrandada, kui müügi otsustaja on tuvastanud, et seda vara ei vaja teised vallavara valitsejad.

 (5) Kui vallavara, mis ei ole vajalik üldiseks otstarbeks ega valla valitsemiseks või on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise, valla valitsemise ja tulu saamise otstarbel, ei ole õnnestunud võõrandada ja see vara on tunnistatud kõlbmatuks, kantakse vallavara maha ja vajadusel hävitatakse.

§ 36.  Valla vara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

 (1) Nõuded võlgniku suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras valitsus, vallavalitsuse struktuuriüksus või hallatav asutus.

 (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, võib nõude esitamisest, hagist või sissenõude pööramisest loobumise otsustada:
 1) volikogu, kui nõue on suurem kui 15 000 eurot;
 2) valitsus, kui nõue on kuni 15 000 eurot.

 (3) Volikogul ja valitsusel on õigus sõlmida võlgnikuga kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud või vallale kasulik.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 37.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rõngu Vallavolikogu 30. oktoobri 2008. a määruse nr 16 „Rõngu valla põhimäärus” 11. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 38.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees