Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Vaivara valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2012, 66

Vaivara valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 12.12.2012 nr 64

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri kehtib kõigis Vaivara valla raamatukogudes.

  (2) Raamatukogu kasutamise eeskirjast teavitatakse lugejat enne teenuse osutamist.

  (3) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ning kinnitab seda oma allkirjaga lugejakaardil.

§ 2.   Teeninduse korraldus

  (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud.

  (2) Raamatukogu põhiteenuseks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus.

  (3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine

  (4) Teavikute laenutamine on tasuta.

  (5) Raamatukogu laenutab lugejaile teavikuid nii kohapeal kui ka kodus kasutamiseks ning võimaldab avalike andmebaaside kasutamise.

  (6) Lugeja peab teavikuid kasutamisel hoolikalt hoidma.

  (7) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogude vahelise laenutuse kaudu.

  (8) Osutatavad eriteenused (kopeerimine, andemabaaside kasutamine, tõlked jm.) võivad olla tasulised ja nende hinna kinnitab vallavalitsus.

§ 3.   Lugejate registreerimine

  (1) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis igal aastal järgmiste andmetega:
  1) nimi;
  2) sünniaeg;
  3) elukoht (aadress, sidejaoskond, postiindeks);
  4) telefon;
  5) lugejarühm: täiskasvanu ja laps (kuni 16-aastane);
  6) isikukood;

  (2) Täiskasvanu registreeritakse lugejaks fotoga isikut tõendava dokumendi alusel.

  (3) Koolieelik registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostjaga).

  (4) Kooliealine laps registreeritakse lugejaks lapsevanema (eestkostja) kirjalikul nõusolekul.

  (5) Võlglasi ümber ei registreerita.

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) Laenutus registreeritakse lugejapileti esitamisel.

  (2) Raamatukogu ei laenuta koju erilise väärtusega raamatuid, teatmeteoseid ja auviseid.

  (3) Laenutavate teavikute arvu määrab raamatukogu.

  (4) Laenutuse tähtajaks on 21 kalendripäeva, enimnõutavatel teavikutel 7 päeva.

  (5) Ajakirjade laenutuse tähtajaks on 3 kalendripäeva.Ajakirju laenutatakse välja peale ajakirja järgmise numbri ilmumist.

  (6) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele isikutele.

  (7) Tagastamistähtaega võib pikendada, kui teavikutele pole nõudmisi teistelt lugejatelt, kuid mitte rohkem kui 60 päeva.

  (8) Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse.

  (9) Meeldetuletuse postikulud tasub lugeja.

  (10) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tähtajaks, võib raamatukogu võtta viivist 20 senti iga viivitatud päeva kohta. Iga kuu 1-5 kuupäevani saab teavikuid tagastada ilma viivist maksmata.

  (11) Kui lugeja soovib teavikut, mis on välja laenutatud, siis pannakse ta järjekorda.

  (12) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Laste tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.

  (13) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Vaivara vald, võib võtta teavikute laenutuseks tagatist, mis ei tohi ületada teavikute hinda.

  (14) Lõikes 12 ja 13 nimetatud rahalised summad laekuvad huvikeskuse eelarvesse.

  (15) Raamatukogu ruumides on keelatud:
  1) valjusti vestelda või muul viisil oma käitumisega häirida teisi lugejaid;
  2) süüa ja juua;
  3) siseneda lugemissaali suurte kottidega;
  4) viibida raamatukogu ruumes alkoholi- või narkojoobes.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2013.

Veikko Luhalaid
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json