Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord

Maamaksumäärade kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord - sisukord
  Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2012, 83

  Maamaksumäärade kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord

  Vastu võetud 29.11.2012 nr 5
  jõustumine 01.01.2013

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koduomanike maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seaduse § 1, maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 alusel.

  § 1.   Kehtestada alates 01.01.2013.a Sonda valla haldusterritooriumil ühtseks maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritav ja looduslik rohumaa.

  § 2.  Kehtestada alates 01.01.2013.a põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

  § 3.  Vabastada täiendavalt alates 01.01.2013.a maamaksust Sonda valla Erra ja Sonda alevike territooriumil riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas 0,10 ha ulatuses.

  § 4.  Vabastada täiendavalt alates 01.01.2013.a maamaksust Sonda valla haldusterritooriumil represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

  § 5.  Maksuvabastuse andmise §3 ja §4 nimetatud isikutele otsustab Sonda Vallavalitsus isiku kirjaliku avalduse ja vastava tunnistuse alusel.

  § 6.  Avaldused maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada Sonda Vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 25. jaanuariks.

  § 7.  Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 28.detsember 2010 määrus nr. 7 "Maamaksumäära ja maamaksu soodustuse kehtestamine".

  § 8.  Avalikustada käesolev määrus ajalehes Sonda Sõnumid ja elektroonilises Riigi Teatajas.

  § 9.  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.a.

  Karmen Kõrts
  Volikogu esimees