Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi “Kaunis Kodu” juhend

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2012, 118

Konkursi “Kaunis Kodu” juhend

Vastu võetud 23.02.2006 nr 24
jõustumine 01.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.201001.01.2011

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 alusel, Suure-Jaani vallas heakorrataseme parandamiseks ning ilu väärtustamiseks.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Konkursi “Kaunis Kodu” eesmärgiks on Suure-Jaani vallas heakorrastatuse tõstmine, elukeskkonna kaunimaks ja puhtamaks muutmine ning töö- ja elamiskultuuri au sisse tõstmine.

 (2) Konkurss toimub Eesti Vabariigi Kodukaunistamise Peakogu poolt heaks kiidetud põhimõtete alusel.

§ 2.  Ülevaatusel osalemine

 (1) Ülevaatuse alla kuuluvad kõik Suure-Jaani valla elamud, asutused ja ettevõtted, kuid hindamisele kuuluvad objektid, mille omanik on andnud nõusoleku konkursil osalemiseks.

 (2) Konkursile võib kandidaate esitada vallakodanikud, korteriühistud, külavanemad jne hiljemalt iga aasta 30. aprilliks.

 (3) Konkursi raames viiakse ülevaatused läbi kaks korda aastas 20. juuniks ja 20. septembriks Suure-Jaani Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) korraldusega määratud komisjoni poolt.

§ 3.  Hindamisrühmad

 (1) Konkursi parimad selgitatakse välja igal aastal neljas rühmas lähtuvalt nende kasutusotstarbest:
 1) eramud – reeglina tiheasustuses ja väiksemal maa-alal paiknevad kodud;
 2) korterelamud;
 3) maakodud – suuremal maa-alal paiknevad kodud. Hinnatakse otseselt taluhoonete mõjusfääri kuuluvat eluruumi – taluansamblit koos õue, aia- ja peenramaaga.
 4) sotsiaal-, ühiskondlikud hooned, äri- ja tootmisobjektid;
 5) külad, külaosad.

 (2) Kui hoonel on erinevad funktsioonid, liigitatakse hoone lähtuvalt maakasutuse juhtfunktsioonist.

 (3) Sobiva kandidaadi puudumisel jäetakse vastava kategooria auhind välja andmata.

 (4) Komisjonil on õigus ära märkida hooletusse jäetud heakorrastamata objektid, mille välisilme on vastuolus Suure-Jaani valla heakorraeeskirjaga.

§ 4.  Hindamise alused

 (1) Hindamine toimub komisjoni poolt visuaalse vaatluse kaudu. Hindamisel kasutatakse 10-palli süsteemi.

 (2) Hinnatakse nelja suurt teemaderingi:
 1) terviklikku ruumimõju;
 2) heakorda;
 3) haljastust;
 4) väikevorme.

§ 5.  Hindamise alapunktid

 (1) Tervikliku ruumimõju hindamise alapunktid on:
 1) ansamblilisus;
 2) harmoonilisus ja kontrastsus;
 3) lahenduse idee originaalsus;
 4) tsoneerimisoskus;
 5) koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine.

 (2) Heakorra hindamise alapunktid on:
 1) ansamblis olevate hoonete korrastatus;
 2) teede seisund ja sobivus;
 3) jäätmeveo korraldus;
 4) heakord väljaspool krundi piiret.

 (3) Haljastuse hindamise alapunktid on:
 1) muru;
 2) lilled;
 3) ilupuud ja põõsad.

 (4) Väikevormide hindamise alapunktid on:
 1) skulptuurid;
 2) lipuvarras;
 3) piirded, väravad;
 4) väikehooned, lehtlad, mööbel jms;
 5) viidad, sildid, logo jms;
 6) mänguväljakud;
 7) basseinid;
 8) välisvalgustus.

 (5) Lõikes 4 loetletud komponentide olemasolu ei ole kohustuslik.

 (6) Lipuvarda ja välisvalgustuse puudumisel ei saa väikevormide hinne olla maksimaalne, so 10 palli.

§ 6.  Komisjoni töö

 (1) Vallavalitsuse poolt nimetatud komisjon kinnitab hindamisele kuuluvate objektide nimekirja, viib läbi ülevaatuse ja selgitab välja iga hindamisrühma kolm parimat.

 (2) Komisjon teeb konkursist kokkuvõtte ja esitab selle Vallavalitsusele hiljemalt 1. novembriks.

§ 7.  Autasustamine

 (1) Iga rühma parimatele antakse järgmised preemiad:

 (2) Iga rühma parimatele antakse järgmised preemiad:
 1) I koht – tunnusmärk “Suure-Jaani Kaunis Kodu” ja preemia 195 eurot;
[ - jõust. 01.01.2011]
 2) II koht – preemia 125 eurot;
[ - jõust. 01.01.2011]
 3) III koht – preemia 65 eurot;
[ - jõust. 01.01.2011]
 4) eripreemia “Lilled valda” parima lillede kasutuse eest - 65 eurot.
[ - jõust. 01.01.2011]

 (3) Komisjon võib preemiate arvu muuta, jättes iga rühma preemiate kogusummaks kuni 450 eurot.
[ - jõust. 01.01.2011]

 (4) Konkursi võitjad kutsutakse vallavanema vastuvõtule. Konkursi tulemused avalikustatakse.