Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2013, 15

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2013 nr 13
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning lõike 3, avaliku teenistuse seaduse § 5, § 6 lõike 3 punktide 2 ja 3, § 11 lõigete 1 ja 5 alusel, ja võttes arvesse Keila linna põhimääruse § 50 lõiget 1 ning Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012 määrust nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord”.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruses nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Esimesel tasemel on järgmised teenistuskohad: referent, volikogu referent, sotsiaaltööspetsialist, raamatupidaja-eelarvestaja, kaks raamatupidajat, pressiesindaja, majandusjuhataja, õigusnõunik, rahvastiku- ja majandustegevuse registri spetsialist, rahvastiku- ja maamaksuregistri spetsialist, linnaarhitekt, ehitusnõunik, maakorraldaja, keskkonnanõunik, ehitusinsener, linnaaednik, sotsiaalnõunik, kultuurinõunik, haridusnõunik, pearaamatupidaja, arendusnõunik, infotehnoloogia spetsialist.
2) määruse lisa 1 muudetakse ja kehtestatakse vastavalt määruse lisale 1;
3) määruse lisa 2 muudetakse ja kehtestatakse vastavalt määruse lisale 2.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa1 Keila Linnavalitsuse struktuur

Lisa2 Keila Linnavalitsuse koosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json