SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2013, 25

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale

Vastu võetud 28.06.2011 nr 7
RT IV, 30.12.2012, 33
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2013RT IV, 29.12.2013, 201.01.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 6 lõike 1 ja paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 ning „Sotsiaalhoolekande seaduse“ paragrahvi 23 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale (edaspidi kord) sätestab puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse taotlemise, maksmise ja maksmisest keeldumise korda Antsla vallas.

 (2) Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus kuni 18-aastase õigusaktides sätestatud korras tuvastatud puudega lapse hooldamise eest.

 (3) Hooldajatoetust makstakse isikule, kelle enda ja kelle puudega lapse elukoht rahvastikuregistris on Antsla vald ja kelle tegelik elukoht on Antsla vallas.

 (4) Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, võõrasvanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes tegelikult hooldab ja transpordib puudega last rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenustele.

 (5) Teenuse ja transporditoetus käesoleva korra tähenduses on toetus, mida makstakse lapse vanemale hooldajatoetuse rahaliste vahendite jäägi korral puudega lapse rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste ja teenusele sõidu eest tegeliku kulu järgi.

 (6) Puudega laste hooldajatoetuse vahendite piisavuse korral võib puudega laste puudest tingitud vajaduste rahuldamiseks maksta toetust:
 1) abivahendite ja hooldusvahendite soetamiseks;
 2) eriotstarbeliste ravimite kulude katteks;
 3) prillide ostu toetamiseks.
[RT IV, 29.12.2013, 2 - jõust. 01.01.2014]

§ 2.  Hooldajatoetuse määr

 (1) Hooldajatoetuse määra kehtestab Antsla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Keskmise puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 40% hooldajatoetuse määrast.
[RT IV, 29.12.2013, 2 - jõust. 01.01.2014]

 (3) Raske puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 80% hooldajatoetuse määrast.
[RT IV, 29.12.2013, 2 - jõust. 01.01.2014]

 (4) Sügava puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 100% hooldajatoetuse määrast.
[RT IV, 29.12.2013, 2 - jõust. 01.01.2014]

§ 3.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase kirjaliku avalduse (lisa 1).

 (2) Avaldusele on vaja lisada järgmised dokumendid:
 1) puudega lapse ja toetuse taotleja isikut tõendavad dokumendid;
 2) arstliku ekspertiisikomisjoni otsus puude määramise kohta;
 3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan;
 4) eestkoste määramise otsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja on eestkostja või hooldaja;
 5) hooldajatoetuse jäägist makstava toetuse taotlemisel kuludokumendid.
[RT IV, 29.12.2013, 2 - jõust. 01.01.2014]

§ 4.  Hooldajatoetuse menetlemine ja määramine

 (1) Avalduse vastu võtnud sotsiaalnõunik/sotsiaaltöötaja teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse maksmiseks või maksmisest keeldumise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul avalduse esitamisest.

 (2) Vallavalitsus annab korralduse hooldajatoetuse maksmise või mittemaksmise kohta.

 (3) Vallavalitsuse korraldusest teavitatakse taotlejat 10 päeva jooksul avalduse esitamisel kokkulepitud viisil.

 (4) Hooldajatoetust ei määrata:
 1) taotlejale, kelle lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal-ja / või haridusteenustega, täiendavate riiklike toetuste või muu abi osutamisega;
 2) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue.

§ 5.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetus määratakse käesoleva korra paragrahv 4 lõikes 2 nimetatud korralduse andmisele järgneva kuu 1. kuupäevast ja makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu 20. kuupäevaks.

 (2) Hooldajatoetus makstakse hooldaja arvelduskontole.

 (3) Hooldajatoetus makstakse Antsla valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 6.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldus ja hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
 2) puudega laps või hooldaja on asunud elama teise omavalitsuse territooriumile;
 3) hooldus korraldatakse edaspidi muul viisil;
 4) puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

 (2) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama vallavalitsust (sotsiaaltöötajat) kõigist muudatustest hooldamises, mis on hooldajatoetuse määramise aluseks.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtupidamise korras.

§ 7.  Rakendussätted

 (1)
[Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrus jõustub 01. juulil 2011. a.

Lisa Hooldajatoetuse taotlemise avaldus