Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Pärnu linna 2014. aasta eelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2013, 44

Pärnu linna 2014. aasta eelarve

Vastu võetud 19.12.2013 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

§ 1.   Pärnu linna 2014. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Pärnu linna 2014. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5.

  (2) Käesoleva määruse lisas 4 “Investeerimistegevuse eelarve” toodud põhivara soetus sisaldab nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 2.   Aasta eelarve täitmine

  (1) 2015. aasta alaeelarvetesse viiakse üle hallatavate asutuste põhitegevuse tulude eelarve ja põhitegevuse kulude eelarve üle- või alatäitmise summad, millest on maha arvatud raamatupidamise poolt eelarveaastal arvestatud ebatõenäoliselt laekuvad nõuded.

  (2) Põhitegevuse tulude eelarve ja põhitegevuse kulude eelarve üle- või alatäitmise summadesse ei arvestata:
  1) sihtotstarbelised toetused ja nende arvelt tehtavate kulude üle- või alatäitmine;
  2) kütte, vee ja kanalisatsiooni ning elektri eelarve üle- või alatäitmine;
  3) teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja huvikoolide tegevuskulude katmises osalemisest laekuvate tulude üle- või alatäitmine.

§ 3.   Volituste andmine linnavalitsusele

  Lubada linnavalitsusel:
  1) täpsustada eelarvet riigieelarve eraldiste, sihtotstarbeliselt planeeritud ja eraldatud vahendite või annetuste võrra pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse saamist;
  2) kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb linnavalitsusel selles kavandada käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud eelarve täpsustused;
  3) linnavalitsuse struktuuriüksuste või linnavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel suunata vabanevad vahendid linnavalitsuse reservfondi;
  4) täpsustada hallatavate asutuste alaeelarveid struktuuriüksuste alaeelarvetes kinnitatud tsentraliseeritud vahendite arvel tingimusel, et vahendeid kasutatakse samaks otstarbeks.
  5) võtta laenu 7 699 216 eurot tagastamise tähtajaga 15.10.2023 eesmärgiga refinantseerida Swedbank AS laen 3 636 220 euro ulatuses ning Pärnu Koolide SA-lt Pärnu linnale ületulev Swedbank AS laen 4 062 996 euro ulatuses;
  6) võtta laenu 10 978 741 eurot tagastamise tähtajaga 20.12.2020 eesmärgiga refinantseerida SEB-i laenud 2 630 607 euro ulatuses, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali laenud 4 022 410 euro ulatuses, Pohjola Bank plc Eesti filiaali laenud 3 084 014 euro ulatuses, ja OÜ Steniard kasutusvalduse tasu 1 241 710 euro ulatuses.

§ 4.   Linnavalitsuse struktuuriüksuse või linnavalitsuse hallatava asutuse õigused ja kohustused

  (1) Linnavalitsuse struktuuriüksusel või linnavalitsuse hallataval asutusel on õigus soetada materiaalset ja immateriaalset põhivara tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt peale eelarve muudatusettepaneku esitamist linnavalitsusele.

  (2) Linnavalitsuse struktuuriüksusel või linnavalitsuse hallataval asutusel on õigusteha personalikuludeks ettenähtud vahendite arvelt tegevuskulusid peale eelarve muudatusettepaneku esitamist linnavalitsusele.

§ 5.   Jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2014.

Krista Nõmm
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

Lisa 5 Finantseerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json