Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2013, 51

Kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 17.12.2013 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde tegemist Ülenurme valla avalikel tänavatel, väljakutel, jalgteedel, jalgrattateedel ja muudel sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatavatel rajatistel või puhkealadel (edaspidi avalik koht).

  (2) Eeskiri kehtib Ülenurme valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõigile valla haldusterritooriumil viibivatele isikutele.

  (3) Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseaduse mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba.

  (4) Kaevetööd tuleb läbi viia võimalikult lühikese ajaga. Tänavaliikluse häirimise või sulgemisega seotud tööde korral on Ülenurme Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) õigus nõuda liikluskorralduse skeemi, samuti tööde teostamist õhtusel ajal.

  (5) Kaeveloa taotluse ja kaeveloa vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 2.   Mõisted

  (1) Kaevetöö on:
  1) töö tegemine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast;
  2) töö tegemine, kui eemaldatakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne) ja mis ei ole teehoiutöö teeseaduse mõistes;
  3) töö, mida tehes muudetakse maapinna kõrgust;
  4) töö, mis on seotud puude ja põõstaste istutamise või väljajuurimisega.

  (2) Kaevetöö teostaja (edaspidi kaevaja) on füüsiline või juriidiline isik, kes teeb kaevetööd ja kes on vormistanud enda nimele kaeveloa.

  (3) Kaeveluba on vallavalitsuse määratud ametniku poolt väljastatud luba kaevetööde tegemiseks.

  (4) Kaeveloa taotlus on vormikohane blankett, mis täidetakse ja esitatakse kaevetöö teostaja poolt vallavalitsusele kaeveloa saamiseks.

  (5) Avariiline kaevetöö on kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatu.

  (6) Tehnorajatis on maapõue või maapinnale paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk, gaasijuhe jne.

  (7) Kaevik on kaevetöö tulemusena maapõue moodustunud üle 30 cm sügavusega süvend.

  (8) Kaeveala on maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetööks materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid.

  (9) Tänav on rajatis, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks sh jalgrattatee.

§ 3.   Kaevetööde planeerimine

  (1) Kaevetöid planeeritakse koordineeritult teede ning haljasalade remondi ja ehitusega nii, et kaevetööd eelneksid teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele.

  (2) Kaevetöid tänavatel, mille ehitamisest või kapitaalremondist on möödunud vähem kui kolm aastat tohib teostada vaid vallavalitsuse eriloal ja tingimustel või avariitööna.

§ 4.   Kaeveloa taotlemine ja väljastamine

  (1) Kaeveloa taotleja esitab vormikohase kaeveloa taotluse koos blanketil olevate vajalike kooskõlastustega vallavalitsusele.

  (2) Kaeveloa taotlusele lisatakse ehitusprojekt või kaevetöö joonis koos tööde kirjeldusega, tänava sulgemise taotlus, liikluskorralduse muutmise skeem ja täiendavad kooskõlastused vastavalt vallavalitsuse nõudmisele.

  (3) Kaeveloa väljastab vallavalitsus kolme tööpäeva jooksul arvates kaeveloa taotleja poolt eeskirja nõuetekohase kaeveloa taotluse esitamise päevast.

  (4) Kaeveloa taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) ei ole esitatud vormikohast ja kõigi nõutud lisadokumentidega ning kooskõlastustega taotlust;
  2) kaeveloa taotleja on taotluse esitamisele eelneva kaheteist kuu jooksul kaks või enam korda rikkunud eeskirja.

  (5) Kaeveloa taotluse rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus kolme tööpäeva jooksul, arvates kaeveloa taotluse esitamisest kirjaliku keeldumise, näidates ära taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

§ 5.   Kaevetööd

  (1) Kaevetöö ajal peab kaeveluba asuma kaevetöö tegemise kohas.

  (2) Kaevaja on kohustatud kaevetööde teostamisel üldkasutataval alal paigaldama kaevetööde tegemise kohta teabetahvli, kuhu on märgitud kaevaja nimi, tööpiirkonna pikkus, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ning kaevetöö eest vastutava isiku nimi ja telefoninumber. Tööväilisel ja pimedal ajal peab kaevetööde ala olema tähistatud, jalakäijate liikumistsoonis peab kaevik olema piiratud vähemalt 1,2 m kõrguse aiaga.

  (3) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele.

  (4) Kaevetöödel avalikus kohas peab kaeveala ja sellega 0,5 m ulatuses külgnev maa-ala olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 613-2001 ja pimedal ajal valgustatud või tähistatud helkuritega.

  (5) Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest.

  (6) Vallavalitsusel on õigus vajadusel nõuda kaevajalt ajutise ümbersõidutee rajamist, selle sõidukorras hoidmist kaevetööde ajal ning pärast kaevetööde lõppemist ümbersõidutee likvideerimist ja selle alla jäänud maa-ala taastamist.

  (7) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, plaanile kandmata tehnorajatis jne) peab kaevetööd kohe seiskama ja informeerima vallavalitsust, vajadusel Päästeametit või Muinsuskaitseametit. Kaevetööde peatamise kohta teeb vallavalitsus kaeveloale kirjaliku märke.

  (8) Kaevetööde peatamisel ettenägematute asjaolude ilmnemisel pikeneb kaeveluba kaevetööde seiskamise aja võrra. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevajal vajadusel taotleda vallavalitsuse poolt nõutud täiendavad kooskõlastused. Kaevetööde jätkamise aluseks on vallavalitsuse kirjalik märge kaeveloal.

  (9) Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevaja tagama kõikide paigaldatud tehnorajatiste digitaalse teostusmõõdistamise topo-geodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt ja selle esitama vallavalitsusele elektrooniliselt ja paberkandjal ühe kuu jooksul peale kaevetööde lõppu.

  (10) Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni võib toimuda ainult vee-ettevõtte loal ja kaeviku ümbrusesse vallavalitsuse või maa-ala valdaja loal, mille kohta teeb eelpool nimetatud loa andja kaeveloale kirjaliku märke.

  (11) Kaevetööde tähtaja pikendamiseks peab kaevaja pöörduma vallavalitsuse poole hiljemalt üks päev enne kaeveloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeva. Kaevetööde pikendamise kohta teeb vallavalitsus kaeveloale kirjaliku märke.

  (12) Kaevetöödel on keelatud hävitada, kahjustada või ilma vastava loata ümber paigutada piiri-, geodeetilisi- ja liiklusmärke ning muid tähiseid. Kahjustatud või hävitatud ja ümberpaigutatud märgid taastatakse kaevaja kulul.

  (13) Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele või murule pannakse selle alla kile või muu sobiv materjal.

  (14) Kaevaja poolt tagatakse kaevetööala ja sellega piirnevate alade heakord ja liikumisteede koristus.

  (15) Kaevetöödel tuleb rakendada ettenähtud ohutustehnika nõudeid.

§ 6.   Avariitööd

  (1) Avariilisi kaevetöid võib kaevaja alustada kaeveloata, teatades e-kirja või telefoni teel kaevetöödest koheselt vallavalitsusele ja kaeveloa vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatiste omanikele. Kui avariiliste kaevetööde alustamise päev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale, teatatakse kaevetöödest riiklikule pühale või puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. Teates märgitakse avarii asukoht ja põhjus, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ja kaevetööde eest vastutava isiku nimi.

  (2) Kaevaja esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kaevetööde alustamist.

§ 7.   Taastamine

  (1) Kaevetöödel rikutud maa-ala taastatakse endisel kujul kogu kaeveala ulatuses kaevaja kulul hiljemalt kaeveloal märgitud tähtpäevaks. Ajutise taastamise korral hoiab katet korras kaevetöö tegija.

  (2) Haljas- ja rohealadel teostatud kaevetööd võetakse vallavalitsuse poolt vastu peale esimest muruniitmist kaevetööde teostaja poolt.

  (3) Garantiiaeg taastamistöödele on 24 kuud alates kaeveloa lõppemisest. Garantiiajal ilmsiks tulnud vead kõrvaldab kaevaja omal kulul vallavalitsuse poolt määratud tähtpäevaks. Juhul kui kaevaja ei ole kõrvaldanud ilmsiks tulnud vigasid vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks, võib vallavalitsus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

  (4) Kattega teedel, tänavatel ja väljakutel kaevetöö teostamisel perioodil, kui asfaltiga taastamine ei ole enam võimalik, tuleb koostada vaegtööde akt, milles näidatakse ära tegemata tööd ja määratakse tööde teostamise kuupäev kooskõlastades selle vallavalitsusega. Kuni katte lõpliku taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoiu kaevaja.

  (5) Taastamistööde lõpetamine fikseeritakse kaevetööde vastuvõtja poolt kaeveloal.

  (6) Kaevaja poolt taastamistööde mittetegemisel või mittenõuetekohasel tegemisel annab vallavalitsus kaevajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või tellib taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

§ 8.   Tehnorajatiste kaitse

  (1) Tehnorajatise vigastamisest teatab kaevaja koheselt tehnorajatise omanikule ja vallavalitsusele. Vigastus parandatakse kaevaja kulul.

  (2) Tehnorajatise võib ümber paigutada üksnes selle valdaja loal ja kinnitatud projekti või kirjaliku kooskõlastuse alusel.

  (3) Kaevetööde teostamise piirkonnas olevate tehnorajatiste valdaja esindaja kutsutakse kohale enne kaevetööde algust juhul, kui seda on nõutud kaeveloa taotluse kooskõlastamisel.

§ 9.   Kaevetöö lõpetamine

  (1) Kaevetöö on lõpetatud, kui kaevetööga rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja korrastatud ning üle antud vallavalitsusele.

  (2) Kaevetööde lõpetamisel esitatakse vallavalitsusele tehnorajatiste teostusdokumentatsioon paberil ja digitaalsel andmekandjal ning tagastatakse kaeveloa talong vajalike kooskõlastustega.

§ 10.   Vastutus

  (1) Eeskirja rikkumisega seotud väärteoasja menetleb kohtuväliselt vallavalitsuse poolt kinnitatud ametnik.

  (2) Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (3) Kaevetöödega tekitatud kahju hüvitab kaevetöö tegija.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Ülenurme Vallavolikogu 24. septembri 2002 määrus nr 17 ”Ülenurme valla kaevetööde eeskiri”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json