KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Ülenurme valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2013, 53

Ülenurme valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 17.12.2013 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Ülenurme valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse koerte ja kasside pidamise nõuded Ülenurme valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loom – koer ja kass;
  2) avalik koht – vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa,samuti ühissõiduk;
  3) hulkuv loom – loom, kes viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema valduses olevat territooriumi või kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  4) loomapidaja – on isik, kellele loom kuulub või kes tegeleb loomapidamisega rendi- või muu õigussuhte suhte alusel loomaomanikuga;
  5) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  6) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus.

  (3) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile loomapidajatele. Loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on koer või kass või kes peab koera või kassi kokkuleppel omanikuga rendi- või muu lepingulise suhte alusel.

  (4) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb koerte ja kasside pidamisel järgida loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruse nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord”, põllumajandusministri 24. juuli 2008 määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded” Ülenurme valla heakorra eeskirja ning teiste riigi ja Ülenurme valla õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

§ 2.   Koera või kassi pidamine

  (1) Koera või kassi on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Loomapidajal tuleb välistada koera või kassi territooriumilt väljapääsemine või teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus.

  (2) Koera või kassi pidamisega ei või rikkuda avaliku korra või heakorra nõudeid. Koer või kass ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.

  (3) Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi (väljaarvatud korterelamud) sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi ning kindlustama ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu.

§ 3.   Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja on kohustatud jälgima sanitaar- ja hügeeninõudeid, sealhulgas koristama oma koera või kassi väljaheited.

  (2) Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse.

  (3) Jalutusrihmata koeraga võib avalikus kohas viibida inimasustustest eemal arvestades, et on tagatud loomapidaja pidev järelevalve looma üle ning võimalus loom vajadusel koheselt jalutusrihma külge kinnitada, et tagada kaasinimiste ja loomade ohutus.

  (4) Koeraga rahvarohketes kohtades (rahvakogunemised, üritused) viibimisel peab koer olema jalutusrihma otsas ja tal peab peas olema suukorv.

  (5) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult hoone juurde mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib selles hoones, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, inimesi, liiklust ega koera tervist.

  (6) Loomapidajal on keelatud:
  1) võimaldada koeral või kassil reostada hoone üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat territooriumi;
  2) viia koera või kassi avaliku asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on paigaldatud sellekohased keelavad sildid;
  3) ujutada ja pesta koera või kassi avalikus supluskohas või tiigis.

§ 4.   Hulkuva looma püüdmine ja pidamine

  (1) Hulkuv loom on märgistamata koer või kass, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes viibib tema eest vastutava isikuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

  (2) Ülenurme Vallavalitsus korraldab hulkuva looma püüdmise avalikest kohtadest selleks määratud juriidilise või füüsilise isiku poolt vastavalt riigi õigusaktidele.

  (3) Püütud koera või kassi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga veebilehel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja koera või kassi tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse koer või kass üle uuele omanikule või hukatakse.

§ 5.   Koera või kassi märgistamine ja registreerimine

  (1) Ülenurme vallas peetavad koerad ja kassid peavad olema registreeritud lemmikloomaregistris (edaspidi register). Registreerimise toiminguid teeb vallavalitsusega vastava lepingu sõlminud juriidiline või füüsiline isik.

  (2) Koera või kassi surma korral, samuti koera või kassi kinkimisel või müümisel väljapoole Ülenurme valla haldusterritooriumit tuleb sellest teatada lemmikloomaregistrile.

§ 6.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Ülenurme Vallavalitsus ja politseiprefektruur vastavalt oma pädevusele.

  (2) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 järgi.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Ülenurme Vallavolikogu 24. septembri 2002 määrus nr 19 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine”.

§ 8.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Käesoleva eeskirja § 3 lõiget 2 ja 4 ei rakendata pimeda inimese juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json