SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2013, 86

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale

Vastu võetud 18.12.2013 nr 15
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale (edaspidi kord) sätestab Puhja valla poolt puudega lapse hooldusvajaduse hindamise, hooldajatoetuse taotlemise, määramise, maksmise ja maksmise lõpetamise korra.

 (2) Hooldajatoetuspuudega lapse hooldajale (edaspidi hooldajatoetu s) on igakuine sotsiaaltoetus kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega lapse (edaspidi puudega laps) hooldamise eest.

 (3) Hooldaja on käesoleva korra tähenduses on vanem, last kasvatava vanema abikaasa, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

§ 2.  Hooldajatoetuse määr

  Hooldajatoetuse määr on 40 eurot kuus.

§ 3.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle enda elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Puhja vald ja kelle tegelik elukoht on Puhja vallas, puudega lapse eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Puhja vald ja kelle tegelik elukoht on Puhja vallas.

 (2) Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja Puhja Vallavalitsusele vormikohase kirjaliku avalduse.

 (3) Avaldusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
 1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavast dokumendist;
 2) otsusest puude raskusastme määramise kohta;
 3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist;
 4) eestkostja määramise kohtuotsusest või perekonnas hooldamise lepingust, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või last kasvatava vanema abikaasa.

 (4) Kui hooldajatoetust taotleb last kasvatava vanema abikaasa, lisatakse avaldusele vanema nõusolek toetuse määramiseks last kasvatava vanema abikaasale.

§ 4.  Hooldusvajaduse väljaselgitamine

  Lastekaitsetöötaja selgitab vestluse, puudega lapse rehabilitatsiooniplaani ja teiste esitatud dokumentide alusel välja puudega lapse hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks ning teeb vallavalitusele ettepaneku hooldajatoetuse määramise kohta.

§ 5.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Puhja Vallavalitsus teeb otsuse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul avalduse esitamisest, arvestades hooldajatoetuse taotlust ja sellele lisatud dokumente, lastekaitsetöötaja arvamust ning muid asjas kogutud andmeid.

 (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) määratud puude lõpptähtajani;
 2) seatud eestkoste või perehoolduslepingu lõpptähtajani.

 (3) Hooldajatoetus määratakse ühele perekonnaliikmele
 1) iga kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest või
 2) iga 16 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamise eest.

 (4) Hooldajatoetust ei määrata:
 1) taotlejale, kes töötab;
 2) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
 3) taotlejale, kes saab vanemahüvitist;
 4) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (5) Hooldajatoetuse tähtaja möödumisel on taotleja õigus esitada avaldus hooldajatoetuse tähtaja pikendamiseks, lisades avaldusele käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 3 punktis 2 ja 4 nimetatud dokumendid.

 (6) Hooldajatoetuse tähtaja pikendamise otsustab vallavalitsus.

§ 6.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetus makstakse jooksva kuu eest alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust.

 (2) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja arvelduskontole.

 (3) Hooldajatoetust makstakse tagasiulatuvalt puude määramise kuupäevast, kui hooldajatoetuse saaja on esitanud avalduse hooldajatoetuse pikendamiseks 30 päeva jooksul peale puude määramise otsuse tegemist.

§ 7.  Hooldajatoetuse vahendite ülejäägi kasutamine

  Puhja Vallavalitsus võib puudega laste hooldajatoetuse vahendite ülejääki kasutada sotsiaaltoetuste maksmise või teenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks:
 1) projektide kaasfinantseerimiseks;
 2) täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks;
 3) sotsiaalteenuste arendamise ja osutamise kuludeks;
 4) puuetega laste hooldajatele toetuste maksmiseks;
 5) erikooli ja -lasteaia kohamaksude tasumiseks.

§ 8.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks ning hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldaja taotluse alusel või kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused.

§ 9.  Teavitamiskohustus

 (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama vallavalitsust kirjalikult tööle asumisest, pere elukoha muutumisest, lapse hoolduse korraldamisest muul viisil või muudest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise hiljemalt 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

 (2) Lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) ) Toetuste taotlemisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2014.

Vahur Jaakma
Volikogu esimees