SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2016, 14

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 18.12.2013 nr 16
RT IV, 29.12.2013, 91
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.02.2016RT IV, 10.03.2016, 313.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.
[RT IV, 10.03.2016, 3 - jõust. 13.03.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus reguleerib riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Puhja vallas.

 (2) Määrust rakendatakse riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks Puhja valla eelarvesse eraldatud vahendite ülejäägi korral tingimusel, et on täidetud sotsiaalhoolekande seaduse §113 lõikes 3 sätestatud kohustus.
[RT IV, 10.03.2016, 3 - jõust. 13.03.2016]

§ 2.  Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega lastele ja nende perekondadele erinevate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, sealhulgas:
 1) raske või sügava puudega lapsele isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks;
 2) raske või sügava puudega laste ja tema pereliikmete psühholoogiliseks nõustamiseks;
 3) raske või sügava puudega laste intervallhoolduses ja hoiulaagrites osalemiseks;
 4) raske või sügava puudega laste turva- ja tugikodu teenuse korraldamiseks;
 5) raske või sügava puudega lastele massaaži, füsioteraapia, logopeedilise abi ja teiste rehabilitatsiooniteenuste korraldamiseks;
 6) raske või sügava puudega lastele transporditeenuse korraldamiseks;
 7) raske või sügava puudega lastele eluruumide kohandamise teenuse korraldamiseks;
 8) raske või sügava puudega lapse abivahendite eest tasumiseks;
 9) raske või sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutajatele (sh lapsehoidjatele) koolituste korraldamiseks;
 10) raske või sügava puudega lapsele muude lapse arengut ning igapäevast toimetulekut toetavate teenuste arendamiseks ja korraldamiseks.

§ 3.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenust saab taotleda isik, kelle enda elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Puhja vald ja kelle tegelik elukoht on Puhja vallas, puudega lapse eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Puhja vald ja kelle tegelik elukoht on Puhja vallas.

 (2) Teenuse saamiseks esitab taotleja Puhja Vallavalitsusele vormikohase kirjaliku avalduse.

 (3) Avaldusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
 1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavast dokumendist;
 2) otsusest puude raskusastme määra‧mi‧se kohta;
 3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist;
 4) eestkostja määramise kohtuotsusest või perekonnas hooldamise lepingust, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või last kasvatava vanema abikaasa.

 (4) Sotsiaaltöötajal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 4.  Teenuse vajaduse väljaselgitamine

  Lastekaitsetöötaja selgitab vestluse, puudega lapse rehabilitatsiooniplaani ja teiste esitatud dokumentide alusel välja puudega lapse ja tema pere teenuse vajaduse ning teeb vallavalitusele ettepaneku teenuse määramise kohta.

§ 5.  Teenuste määramine ja teenuse eest tasumine

 (1) Teenuse mahu määrab lastekaitsetöötaja ettepanekul vallavalitsus.

 (2) Tasu teenuse osutamise eest kantakse lepingus või arvel näidatud teenuse osutaja pangakontole.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Toetuste taotlemisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2014.